Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / Гл. асистент д-р Иво Иванов

   

Професионална Автобиография

 

 

Иво Иванов

Email: ahidi@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161609

Факс: + 359 2 9625-438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

 

Образование

 • бакалавър – специалност „Компютърна химия“, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • магистър – „Медицинска химия”, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • доктор – професионално направление Химически науки (Аналитична химия), СУ „Св. Кл. Охридски”

Професионално развитие

 • химик (Съдебна токсикология), Военномедицинска академия – София, 01.08.2016 г. – до момента
 • главен асистент (Аналитична химия), СУ „Св. Кл. Охридски”, 10.10.2019 г. – до момента

 

Научни интереси

 • Аналитична токсикология и приложението й в клиничната и съдебно-медицинска практика - анализ наркотични и лекарствени вещества в различни биологични матрици
 • Анализ на нови психоактивни вещества

Избрани публикации (до 5)

 1. I. D. Ivanov, S. Stoykova, E. Ivanova, A. Vlahova, N. Burdzhuev, I. Pantcheva, V. N. Atanasov, A case of 5F-ADB / FUB-AMB abuse: drug-induced or drug-related death?, Forensic Sci Int, том:297, 2019, стр.:372-377, doi:https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.02.005
 2. I. D. Ivanov, S. Stoykova, N. Burdzhiev, I. Pantcheva, V. N. Atanasov, Analytically confirmed synthetic cannabinoid 5F-ADB sprayed on “herbal mixture”, Bulgarian Chemical Communications, vol:51, issue: Special issue D, 2019, pages:32-35.

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината, Договор BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г., към ОП НОИР. член на научния колектив, 2017 – 2019 г.
 • Нов подход за определяне ботаническия произход на монофлорни видове пчелен мед”, Фонд „Научни изследвания”, член на научния колектив, 2017г.
 • Полиетерни йонофори и техните метални комплекси – оценка на антибактериални и антитуморни свойства. Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката, ръководител, 2019 г.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2016 г. – до момента Аналитична токсикология

Медицинска химия

Екохимия

Компютърна химия

2017 – до момента Аналитична химия

Фармация

Биология

Биомениджмънт и устойчиво развитие

Други научни дейности

Членство в научни организации:

 • The international association of forensic toxicologists (TIAFT)
 • Българско дружество по клинична токсикология (БДКТ)