Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. асистент д-р Галина Йотова

   

Професионална Автобиография

 

GYotova

Галина Йотова

Email: G.Yotova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161428

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – Екохимия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012 г.
 • Доктор – Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2016 г.

Професионално развитие

 • асистент, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2015 - 2016
 • главен асистент, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2016 -

Научни интереси

 • Хемометрия и екометрия
 • Аналитична химя на околната среда
 • Екотоксикчност

Избрани публикации (до 5)

 1. Yotova, G., Lazarova, S., Kudłak, B., Zlateva, B., Mihaylova,V., Wieczerzak, M., Venelinov, T. & Tsakovski, S. Assessment of the Bulgarian Wastewater Treatment Plants’ Impact on the Receiving Water Bodies. Molecules, 24, 2019, E2274.
 2. Yotova, G., Padareva, M., Hristova, M., Astel, A., Georgieva, M., Dinev, N. & Tsakovski, S. Establishment of geochemical background and threshold values for 8 potential toxic elements in the Bulgarian soil quality monitoring network. Science of the Total Environment, 643, 2018, 1297-1303.
 3. Yotova, G., Varbanov, M. Tcherkezova, E. & Tsakovski, S. Water quality assessment of a river catchment by the composite water quality index and self-organizing maps. Ecological Indicators, 120, 2021, 106872
 4. Yotova, G., Tsitouridou, R., Tsakovski, S. & Simeonov, V. Urban Air Quality Assessment Using Monitoring Data of Fractionized Aerosol Samples, Chemometrics and Meteorological Conditions. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 51(7), 2016, 544-552.
 5. Kudłak, B., Wieczerzak, M., Yotova, G., Tsakovski, S., Simeonov, V. & Namieśnik, J. Environmetric risk assessment of Polish wastewater treatment plants activity. Chemosphere, 160, 2016, 181-188.

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 1. Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Министерство на образованието и науката, член на научния колектив, 2018-2023
 2. Оценка на химическото състояние на водите и седиментите на яз. Пчелина, Университет по архитектура, строителство и геодезия, член на научния колектив, 2020
 3. Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадни води върху водни обекти, Фонд "Научни изследвания", член на научния колектив, 2017-2020
 4. Интегрален подход за оценка на влиянието на органичните замърсители в отпадъчни води върху живите организми, Университет по архитектура, строителство и геодезия, член на научния колектив, 2019
 5. Статистическо моделиране на риска за околната среда и човека от замърсяване на почви с тежки метали, Фонд "Научни изследвания", член на научния колектив, 2014-2017
 6. Mетабономни изследвания при новородени в българската популация, СУ „Св. Климент Охридски“, член на научния колектив, 2016

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
От 2020 Аналитична химия Магистърска програма Фармация
От 2015 Аналитична химия

Бакалавърска програма Биомениджмънт и устойчиво развитие

Бакалавърска програма Екология и опазване на околната среда

Бакалавърска програма Биотехнологии

Бакалавърска програма Молекулярна биология

Бакалавърска програма Биология

Бакалавърска програма Биология и химия

От 2016 Приложна статистика Бакалавърска програма Екохимия
От 2016 Информационни технологии и статистика Магистърска програма Фармация
От 2017 Статистическа обработка на данни

Бакалавърска програма Химия и информатика

Бакалавърска програма Компютърна химия

От 2017 Хемометрия Бакалавърска програма Химия, Бакалавърска програма Компютърна химия
От 2017 Екометрия Бакалавърска програма Екохимия