Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. ас. д-р Александра Камушева

   
1

Александра Камушева

Email: akamusheva@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161243

Факс: + 359 2 962 54 38

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • СУ „Св. Климент Охридски“, Химия, Магистър по химия, специалност „Учител по химия“, 2009-2011 г.
 • Българска академия на науките, задочна докторантура, Физикохимия, 2013-2017 г.

Професионално развитие

 • 2021- СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", главен асистент;
 • 2020-2021 СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Физикохимия", главен специалист;
 • 2016-2020 СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, химик

Научни интереси

 • Структура и свойства на нови материали
 • Съвременни методи за анализ – SEM, TEM
 • Фазообразуване и кристализационни процеси; кристализационна порьозност
 • Опазване на околната среда - обработка на отпадъци
 • Методика на обучението по химия в средните училища
 • Общи умения и компетентности за успешна професионална реализация

Избрани публикации (до 5)

 1. Kamusheva A., Hamzawy E., Karamanov A., “Crystallization and structure of glass-ceramic from electric arc furnace slag”, J. University of Chemical Technology and Metallurgy, 50, 4, 2015, 512-519
 2. Kamusheva A., Hamzawy E., Karamanov A., “Crystallization and structure of glass-ceramic from electric arc furnace slag”, J. University of Chemical Technology and Metallurgy, 50, 4, 2015, 512-519
 3. Ljatifi E., Kamusheva A., Grozdanov A., Paunović, Karamanov A., “Optimal thermal cycle for production of glass-ceramic based on wastes from ferronickel manufacture”, Ceramic International, 41, 2015, 11379–11386
 4. Karamanov, A., Kamusheva, A., Karashanova, D., Ranguelov, B., Avdeev, G., ”Structure of glass-ceramic from Fe-Ni wastes”, Materials Letters, 223, (2018), 86-89
 5. Karamanov A., Paunović P., Ranguelov B., Ljatifi E., Kamusheva A., Načevski G., Karamanova E., Bogoevski S., “Vitrification of hazardous Fe-Ni wastes into glass-ceramic with fine crystalline structure and elevated exploitation characteristics”, Journal of Environmental Chemical Engineering, 5, (2017), 432–441

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Национална програма на МОН «Млади учени и постдокторанти», Тема на проекта: Зелена химия в училищната лаборатория, 01.04.2019-31.12.2019, СУ «Св. Климент Охридски», Факултет по химия и фармация
 • Национална програма на МОН «Млади учени и постдокторанти», Тема на проекта: Нагласи, интереси и поведение на учениците, свързани със състоянието и опазването на околната среда и фактори, от които зависят, 01.04.2020-17.09.2020, СУ «Св. Климент Охридски», Факултет по химия и фармация

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2019 - Стажантска практика – упр. Учител по химия
2021 - Информационни технологии и статистика – упр. Фармация
Компютърна химия
Екохимия
2021- Аналитична химия – упр. Молекулярна биология
Биотехнологии
Биология
2022- Текуща педагогическа практика Учител по химия

Съавторство в книги и глави от книги

 1. Karamanov, A., Paunović, P., Kamusheva, А., Ljatifi, Е., Karamanova, Е., Ranguelov, B., Avdeev, G., Grozdanov, A., Nacevski, G., Karashanova, D., Synthesis, structure and properties of glass-ceramic from Fe-Ni wastes, in VITROGEOWASTES edited by O. Pinet, J. Ma. Rincon, M.M. Jordan