Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / Чл. Кор. Проф дхн Димитър Цалев / Списък на публикациите

   

1. Й.С. Цоков, Д.Л. Цалев, Л.П. Файтонджиев, Авт. свидетелство 14903, Рег. No. 12756, София, 1969.
“Комбиниран метод за получаване на тънки слоеве от силициев нитрид и силициев двуокис”.

2. В.В. Крапухин, Ю.С. Мамаев, Д.Л. Цалев, Изв. Акад. Наук СССР, Неорг. Материалы, 8, 1401–1404 (1970).

“Распределение примесей при зонной перекристаллизации теллура в электрическом поле”.

3. Й.С. Цоков, Д.Л. Цалев, Л.П. Файтонджиев, И. Коцева, Д. Пенева, Химия и индустрия, 43, 302–303 (1971).

“Ускорен метод за получаване на тънки слоеве от силициев нитрид и силициев двуокис от парогазова фаза”.

4. Д.Л. Цалев, “Атомно-абсорбционное определение микропримесей с предварительным концентрированием их экстракцией”, Автореферат канд. диссертации, Химический факультет, МГУ, Москва, 1972.

5. И.П. Алимарин, Н.И. Тарасевич, Д.Л. Цалев, Ж. аналит. химии, 27, 647–650 (1973).

“Применение гексаметилендитиокарбамината гексаметиленаммония для экстракционно-атомно-абсорбционного анализа. Сообщение 1. Выбор оптимальных условий анализа”.

6. Д.Л. Цалев, И.П. Алимарин, С.И. Нейман, Ж. аналит. химии, 27, 1223–1224 (1972).

“Применение гексаметилендитиокарбамината гексаметиленаммония для экстракционно-атомно-абсорбционного анализа. Сообщение 2. Определение микроэлементов в морской воде”.

7. Н.И. Тарасевич, Д.Л. Цалев, Вестн. Моск. Унив., Сер. Химия, 13, 242–244 (1972).

“К вопросу о коррекции неселективного поглощения света в атомно-абсорбционном анализе”.

8. Д.Л. Цалев, Н.И. Тарасевич, И.П. Алимарин, Ж. аналит. химии, 28, 19–21 (1973).

“Применение гексаметилендитиокарбамината гексаметиленаммония для экстракционно-атомно-абсорбционного анализа. Сообщение 3. Анализ хлороформных экстрактов”.
9. Д.Л. Цалев, Т.И. Мжельская, Э.Г. Ларский, Лабораторное дело, (№ 7), 390–392 (1973).
“Атомно-абсорбционное определение микроэлементов в сыворотке крови после их концентрирования экстракцией”.

10. Д.Л. Цалев, Год. Соф. Унив., Хим. Фак., 66, 225–232 (1971/1972).

“Атомноабсорбционный анализ препаратов вольфрама”.

11. Д.Л. Цалев, Т.И. Мжельская, Хигиена и здравеопазване, 18, 326–330 (1975).

“Сравняване на три атомноабсорбционни методики за определяне на желязо, мед и цинк в кръвен серум”.

12. Д.Л. Цалев, Год. Соф. Унив., Хим. Фак., 66, 225–228 (1973/1974).

“Экстракционно-атомно-абсорбционное определение меди и свинца в чистом железе”.

13. Д.Л. Цалев, Т.И. Мжельская, Э.Г. Ларский, Мед. Реф. Ж., 22, 41–45 (1976).

“Применение экстракционно-атомно-абсорбционного анализа в медико-биологических исследованиях (обзор)”.

14. Д.Л. Цалев, Д.И. Братанова, Бюлетин на НИПРОРУДА, 15, 388–391 (1978).

“Замърсяване на почвите с олово и възможности на атомно-абсорбционния анализ за контрол”.

15. Д.Л. Цалев, Д.И. Братанова, Хигиена и здравеопазване, 15, 388–391 (1978).

“Екстракционно-атомно-абсорбционно определяне на подвижно олово в почви”.

16. И.П. Качов, Д.Л. Цалев, Лабораторное дело, (10), 600–604 (1977).
“Быстрый атомно-абсорбционный метод определения марганца в сыворотке крови”.

17. Е. Коен, Д.Л. Цалев, Хигиена и здравеопазване, 20, 273–275 (1977).

“Безпламъчно атомно-абсорбционно определяне на олово в кръв”.

18. И.П. Качов, Д.Л. Цалев, Вътрешни болести, 26, 100–103 (1977).

“Приложение на опростена атомно-абсорбционна методика за профилактично изследване на манган в кръвен серум”.

19. D.L. Tsalev, F.J. Langmyhr, N. Gundersen, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 17 (6), 660–666 (1977). DOI: 10.1007/BF01685949.

“Direct atomic absorption spectrometric determination of manganese in whole blood of unexposed individuals and exposed workers in a Norwegian manganese alloy plant”.

20. F.J. Langmyhr, D.L. Tsalev, Analytica Chimica Acta, 92 (1), 79–83 (1977). DOI: 10.1016/S0003-2670(01)84572-4, www.sciencedirect.com/science/journal/00032670/92/1

“Atomic absorption spectrometric determination of aluminium in whole blood”.

21. D.L. Tsalev, S.H. Arpadjan, I.P. Havezov, C.R. Acad Sci. Bulg., 30, 1297–1299 (1977).

“Extraction-atomic absorption determination of bismuth in tungsten trioxide”.

22. S. Langaard, N. Gundersen, D.L. Tsalev, B. Gylseth, Acta Pharmacologica et Toxicologica, 42 (2), 142–149 (1978).

“Whole blood chromium excretion in the rat after zinc chromate inhalation".

23. Д.Л. Цалев, Ф.М. Разбойникова, Вътрешни болести, 17, 111–114 (1978).
“Приложение на атомно-абсорбционната спектрометрия за анализ на кръв и серум”.

24. Г. Иванов, Б.Г. Григорова, Д.Л. Цалев, Хигиена и здравеопазване, 21, 175–179 (1978).

“Безпламъчно атомно-абсорбционно определяне на микроколичества арсен във води”.

25. С. Александров, А. Константинова, Д. Цалев, Год. Соф. Унив., Хим. Фак., 69 (1), 153–163 (1974/1975).

“Сравнително изследване на емисионно-спектралния, атомно-абсорбционния и неутронно-активационния анализ при определяне на някои микроелементи в биологични обекти”.

26. И. Петров, Д. Цалев, Почвознание и агрохимия, 13, 34–42 (1978).

“Приложение на атомно-абсорбционната спектрометрия при изследване на замърсяването на почви”.

27. D.L. Tsalev, C.R. Acad. Sci. Bulg., 32, 779–780 (1979).

"Atomic absorption spectrometric investigation of hexamethyleneammonium hexamethylendithiocarbamate–n-butylacetate extraction system".

28. D.L. Tsalev, V.P. Petrova, C.R. Acad. Sci. Bulg., 32 (7), 911–913 (1979).

"Hexamethylnammonium hexamethylenedithiocarbamate–n-butylacetate as an extractant of Bi, Cd, Cu, Hg, In, Pb and Pd from acidic media".
29. D.L. Tsalev, I.I. Petrov, Analytica Chimica Acta, 111, 155–162 (1979).

“Pulse nebulization of chloroform and carbon tetrachloride extracts in flame atomic absorption spectrometry”.
30. D.L. Tsalev, M.S. Simovska, Annuaire de L'Univ. de Sofia, Fac. de Chimie, 71 (2), 67–71 (1976/1977).

“Spectral lines for successive background correction in atomic absorption spectrometry”.
31. И.И. Петров, Д.Л. Цалев, И.С. Льочев, Хигиена и здравеопазване, 22, 574–579 (1979).

“Проучване върху съдържанието на арсен и кадмий в почви”.

32. И.И. Петров, Д.Л. Цалев, Почвознание и агрохимия, 14, 20–27 (1979).

“Атомно-абсорбционни методи за определяне на арсен в почви след отлъчване като арсин”.

33. Д.Л. Цалев, И.И. Петров, Авт. свидетелство 28808, Рег. No. 43476, 7 май 1979, София.
“Директен пламъков атомноабсорбционен метод за определяне на химични елементи в хлороформени и тетрахлорметанови органични екстракти, хлороформ и тетрахлорметан”.
34. В. Кулева, Д.Л. Цалев, Вътрешни болести, 17 (6), 71–74 (1979). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/524876>

“Върху динамиката на серумния цинк при болни с хронична бъбречна недостатъчност, лекувани с периодична хемодиализа”.

35а. Р. Христова, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, С. Александров, “Ръководство по количествен анализ”, Наука и изкуство, София, 1979, 318 с.
35б. Р. Христова, С. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, “Ръководство по количествен анализ”, Второ преработено издание, Наука и изкуство, София, 1986, 274 с.
35в. Р. Христова, С. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, “Ръководство по количествен анализ”, Трето издание, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1991, 355 с.

35г. Р. Христова, Ст. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, “Ръководство по количествен анализ”, Четвърто изд., Университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, 2000, 266 с., ISBN 954-07-0799-4

35д. Р. Христова, Ст. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, “Ръководство по количествен анализ”, Пето изд.,, Университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, 2003. ISBN 954-07-1829-5

36a. И.П. Хавезов, Д.Л. Цалев, “Атомноабсорбционен анализ”, Наука и изкуство, София, 1980, 189 с.

36б. И.П. Хавезов, Д.Л. Цалев, “Атомно-абсорбционный анализ”, перевод с болг., Химия, Ленинград, 1983, 144 с.

http://irbis.vkgu.kz/portal/downloads/po593be4.pdf

37. М. Михайлова, Д.Л. Цалев, Металургия, 35, 20–22 (1980).

“Атомноабсорбционно определяне на хром”.

38. I.I. Petrov, D.L. Tsalev, A.I. Barzev, Atomic Spectroscopy, 1, 47–51 (1980).

"Atomic absorption spectrometric determination of Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb and Zn in acetate soil extracts".

39. D.L. Tsalev, M.K. Michailova, P.H. Petrov, C.R. Acad. Sci. Bulg., 33, 1501–1504 (1980).

"Potassium hydrogen sulfate and potassium pyrosulfate as fluxes and spectrochemical buffers in atomic absorption spectrometry of chromium and other alloying elements in steel".

40. I.I. Petrov, D.L. Tsalev, E.T. Vassileva, C.R. Acad. Sci. Bulg., 34, 679–682 (1981).

"Pulse nebulization atomic absorption spectrometry after preconcentration from acidic media".

41. D.L. Tsalev, I.I. Petrov, C.R. Acad. Sci. Bulg., 35, 1413–1416 (1981).

"Selective determination of arsenite and arsenate in soil extracts using hydride generation atomic absorption spectrometry".

42. В.Д. Велинов, Г.Д. Велинов, Д.С. Стойчев, Д.Л. Цалев, И.Н. Кръстев, И.Б. Витанова, М.С. Николова, Р.С. Стефанова, Авт. свидетелство 29959, Рег. No. 44463, София, 1979.
“Състав на разтвор за пасивиране на цинкови галванични покрития”.
43. I.I. Petrov, D.L. Tsalev, C.R. Acad. Sci. Bulg., 33, 467–470 (1982).

"Determination of cadmium in soils by electrothermal atomic absorption spectrometry".

44. И.И. Петров, И. Льочев, Д.Л. Цалев, Хигиена и здравеопазване, 25, 212–220 (1982).

“Замърсяване на почвите с арсен и аналитични методи за неговия контрол”.

45. D.L. Tsalev, Z.K. Zaprianov, "Atomic Absorption Spectrometry in Occupational and Environmental Health Practice”, Vol. I: Analytical Aspects and Health Significance, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1983. pp. 295. ISBN 0-8493-5604-2
46. D.L. Tsalev, "Atomic Absorption Spectrometry in Occupational and Environmental Health Practice”, Vol. II: Determination of Individual Elements, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1984. pp. 295. ISBN 0-8493-5604-0
47. Д. Цалев, П. Манджуков, Авт. свидетелство 38754, Рег. No. 67411, 5 ноември 1984, София.

“Електротермичен метод за определяне на ултрамикроколичества от хидридообразуващи елементи”.

48. S. Arpadjan, K. Hadjiivanov, D. Tsalev, Spectrochimica Acta, 40B (4), 697–700 (1985). http://dx.doi.org/10.1016/0584-8547(85)80116-6

"Eine Methode zur Optimizierung von Flammenatomabsorptionsverfahren".

49. S. Arpadjan, I. Karadjova, S. Alexandrov, D. Tsalev, Fresenius Z. Anal. Chem., 320 (6), 581–583 (1985). DOI: 10.1007/BF00468952

"Extraktions-Flammenabsorptionsbestimmung von Spurenverunreinigungen in Salzen".

50. Z.K. Zaprianov, D.L. Tsalev, R.B. Gheorgieva, F.P. Kaloyanova, Proc. Int. Conf. Heavy Metals in the Environment, Vol. II, T.D. Lekkas, Ed., Athens, September 1985, pp. 95–97.

"New toxicokinetic exposure tests based on atomic absorption analysis of toenails. I. Manganese".

51а. Хр. Даиев, Б. Желязкова, С. Белчев, Д. Цалев, Л. Шишкова, М. Митева, Ю. Харизанов, Н. Пиперов, “Ръководство по физични методи за изследване и анализ на неорганични обекти”, под ред. на Н. Йорданов, Наука и изкуство, София, 245 с., 1985.
51б. Хр. Даиев, Б. Желязкова, С. Белчев, Д. Цалев, Л. Шишкова, М. Митева, Ю. Харизанов, Н. Пиперов, “Ръководство по физични методи за изследване и анализ на неорганични обекти”, Второ издание, под ред. на Н. Йорданов, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1992, 278 с.

51в. Хр. Даиев, Б. Желязкова, С. Белчев, Д. Цалев, Л. Шишкова, М. Митева, Ю. Харизанов, Н. Пиперов, “Ръководство по физични методи за изследване и анализ на неорганични обекти”, Трето издание, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2004, 278 с., ISBN 954-07-1840-6.

52. М. Михайлова, А. Харизанова, Ц. Ангелова, В. Стоичкова, Д. Цалев, Н. Григорова, Тр. на Института по металокерамика, том XIV, Техника, София, 1995, с. 143–150.
“Особености на атомноабсорбционния анализ в праховата металургия”.

53. E. Vasileva, S. Arpadjan, D. Tsalev, P. Mandjukov, Depotarbeit 1-6/87, Zbl. f. Pharmazie Pharmakoterapie und Laboratoriumsdiagnostik, 126, 331 (1987).

“Bestimmung von Spurenverunreinigungen an Schwermetalle in Methylsulfaminoantipyrin-Natriumsalz (Analgin) und Monomethylaminoantipyrin mittels Extraktions Flammenatomabsorptionsspektrometrie“.

54. К. Хаджииванов, С. Арпаджан, Д.Л. Цалев, Год. Соф. Унив., Хим. Фак., 79, 178–189 (1985).
“Механизъм на междуелементни взаимодействия във въздушно-ацетиленов пламък. 1. Изучаване на системата хром-желязо”.

55. D.L. Tsalev, P.B. Mandjukov, Microchemical J., 35 (1), 83–93 (1987).

“Electrothermal atomic absorption spectrometric determination of hydride-forming elements after simultaneous preconcentration by hydride generation and trapping hydrides in cerium(IV)–potassium iodide absorbing solution”.

56. D.L. Tsalev, P.B. Mandjukov, J.A. Stratis, J. Anal. At. Spectrom., 2 (2), 135–141 (1987). DOI: 10.1039/ja9870200135

“Electrothermal atomic absorption spectrometric determination of inorganic and methylated arsenic after preconcentration by hydride generation and trapping hydrides in cerium (IV)–iodide absorbing solution”.

57. П.Б. Манджуков, Д.Л. Цалев, В.И. Славейкова, Авт. свидетелство 45789, Рег. No. 83814, 20 април 1988, София.
“Модификатор за термично стабилизиране на летливи елементи”.
58. Д.Л. Цалев, Ц.А. Димитров, П.Б. Манджуков, Авт. свидетелство 45790, Рег. No. 83815, 20 април 1988, София.
“Модификатор за термично стабилизиране на летливи елементи”.
59. П.Б. Манджуков, Д.Л. Цалев, Стандарти и качество, (9), 36–39 (1988).
“Анализ на някои източници на грешки при калибриране в атомноабсорбционната спектрометрия”.
60. S. Arpadjan, I.A. Karadjova, D.L. Tsalev, M.I. Uzunova, J.A. Stratis, I.A. Tossidis, Analyst, 113 (11), 1699–1702 (1988). DOI: 10.1039/AN9881301699

“Monohalogenobenzoylhydrazones as ligands in extraction-atomic absorption spectrometry”.

61. З. Запрянов, Д. Цалев, Р. Георгиева, В. Пенева, Ф. Калоянова, Хигиена и здравеопазване, 32, 36–44 (1988).
“Нов токсикокинетичен експозиционен тест за манган в помощ на биологичния контрол”.
62. З. Запрянов, Д. Цалев, Р. Георгиева, Ф. Калоянова, В Николова, Проблеми на хигиената, 14, 75–97 (1989). ISSN 0323-9170.

“Нови токсикокинетични експозиционни тестове за метали на основата на атомноабсорбционното им определяне в нокти”.
63. В.И. Славейкова, Д.Л. Цалев, Авт. свидетелство 48648, Рег. No. 87909, 31 март 1989, София.
“Модификатор за термично стабилизиране на летливи елементи”.

64. D.L. Tsalev, V.I. Slaveykova, P.B. Mandjukov, “Searching for new approaches to matrix modification in electrothermal atomization atomic absorption spectrometry”, in 5. Colloquium Atomspektrometrische Spurenanalytik, B. Welz, Ed., Bodenseewerk Perkin-Elmer, Ueberlingen, 1989, 906 pp, pp. 178–205. ISSN 0933-4297.

65. D.L. Tsalev, Li Choljin, M.D. Ivanova, “Flame atomic absorption spectrometric determination of cadmium with on-line preconentration by means of microcolumns”, in 5. Colloquium Atomspektrometrische Spurenanalytik, B. Welz, Ed., Bodenseewerk Perkin-Elmer, Ueberlingen, 1989, 906 pp., pp. 465–474. ISSN 0933-4297.

66. V.I. Slaveykova, D.L. Tsalev, “On the way to more efficient thermal stabilization of volatile analytes in electrothermal atomization atomic absorption spectrometry”, Invited Paper, INV-37, XXVI CSI, July 2–7, 1989, Sofia, Vol. VII. Selected Papers, D.L. Tsalev, Ed., pp. 85–112.

67. Li Choljin, D.L. Tsalev, “Mathematical model of the elution process for on-line preconcentration microcolumn in flow-injection analysis”, XXVI CSI, July 2–7, 1989, Sofia, Vol. VII. Selected Papers, D.L. Tsalev, Ed., Paper C-58, pp. 217–226.
68. P. Misaelides, D.L. Tsalev, V.I. Slaveykova, P.B. Mandjukov, “Rutherford backscattering study of platform surfaces in electrothermal atomization atomic absorption spectrometry”, XXVI CSI, July 2-7, 1989, Sofia, Vol. VII. Selected Papers, D.L. Tsalev, Ed., Paper C-52, pp. 245–251.
69. P.B. Mandjukov, D.L. Tsalev, I.I. Petrov, “Application of cerium (IV) and cerium (IV)-palladium (II) chemical modifiers to the analysis of biological and environmental materials”, XXVI CSI, July 2-7, 1989, Sofia, Vol. VII. Selected Papers, D.L. Tsalev, Ed., Paper X-11, pp. 259–273.

69a. D.L. Tsalev, J. Anal. At. Spectrom., 5 (3), 153−155 (1990). DOI: 10.1039/JA9900500153 “XXVI Colloquium Spectroscopicum Internationale (CSI) − July 2nd−7th, 1989, Sofia, Bulgaria”.

69b. D.L. Tsalev, J. Anal. At. Spectrom., 5 (3), 155−156 (1990). DOI: 10.1039/JA9900500153 “XXVI Colloquium Spectroscopicum Internationale Postsymposium on Electrothermal Atomization − July 7th−9th, 1989, Pamporovo, Plovdiv, Bulgaria”.

70. D.L. Tsalev, V.I. Slaveykova, P.B. Mandjukov, Spectrochimica Acta Reviews, 13 (3), 225–274 (1990). ISSN: 0958-319X

“Chemical modification in graphite-furnace atomic absorption spectrometry”.

71. D.L. Tsalev, V.I. Slaveykova, P.B. Mandjukov, Chemia Analityczna, 35, 267–282 (1990). “Searching for new approaches to matrix modification in electrothermal atomization atomic absorption spectrometry”.
72. D.L. Tsalev, T.A. Dimitrov, P.B. Mandjukov, J. Anal. At. Spectrom., 5 (3), 189–194 (1990). DOI: 10.1039/JA9900500189

“Study of vanadium (V) as a chemical modifier in electrothermal atomisation atomic absorption spectrometry”.

73. P.B. Mandjukov, D.L. Tsalev, Microchemical J., 42, 339–348 (1990). doi:10.1016/0026-265X(90)90066-E

“Study of cerium (IV) and cerium (IV)-palladium (II) as chemical modifiers in electrothermal atomization atomic absorption spectrophotometry”.

74. V.I. Slaveykova, D.L. Tsalev, Analytical Letters, 23, 1921–1937 (1990).

“Study of some tungsten-containing chemical modifiers in graphite-furnace atomic absorption spectrometry”.

75. E. Tserovski, S. Arpadjan, D.L. Tsalev, C.R. Acad Sci. Bulg. 43, 53–56 (1990).

“Determination of trace impurities in organic solvents by flame atomic absorption spectrometry with preconcentration”.

76. И.П. Хавезов, Д.Л. Цалев, “Безпламъкови методи в атомноабсорбционния анализ”, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1991, 148 с.
77. V.I. Slaveykova, D.L. Tsalev, Spectroscopy Letters, 24 (1), 139–159 (1991). DOI: 10.1080/00387019108018129

“Kinetic approach to the interpretation of analyte losses during the preatomization thermal treatment in electrothermal atomization atomic absorption spectrometry”.

78. D.L. Tsalev, M. Sperling, B. Welz, “Experiences with on-line microwave digestion in flow-injection atomic absorption spectrometry”, in 6. Colloquium Atomspektrometrische Spurenanalytik, B. Welz, Ed., Bodenseewerk Perkin-Elmer, Ueberlingen, 1991, 913 pp., pp. 349–366. ISSN 0933-4297.
79. P.B. Mandjukov, V. Djarkova, D.L. Tsalev, “Observation on the efficiency of stannane generation”, in 6. Colloquium Atomspektrometrische Spurenanalytik, B. Welz, Ed., Bodenseewerk Perkin-Elmer, Ueberlingen, 1991, 913 pp., pp. 597–608. ISSN 0933-4297.
80. B. Welz, D.L. Tsalev, M. Sperling, Analytica Chimica Acta, 261 (1–2), 91–103 (1991). DOI: 10.1016/0003-2670(92)80180-F

“On-line microwave sample pretreatment for the determination of mercury in water and urine by flow-injection cold-vapour atomic absorption spectrometry”.

81. Tsalev D. L., Atomic Spectroscopy, 12, 169–198 (1991).

“Bibliography (1973–1989): Chemical modification in electrothermal atomization atomic absorption spectrometry”.

82. Sperling, D.L. Tsalev, FRG Patent P 4110735.7, 3 April 1991; Eur. Patent EP0507169, 1992-1-07. EP0507169 (A2); US5314664 (A1); EP0507169 (A3); AU649524B (B2)

“Fliessinjectionssystem mit integriertem Mikrowellenaufschluss”. http://www.freepatentsonline.com/EP0507169.html, http://www.wikipatents.com/DE-Patent-4110735/sample-inlet-system-with-microwave-oven

83. M. Sperling, D.L. Tsalev, US Patent 5,314,664, May 24, 1994.

“Sample supply system having integrated microwave disintegration”.

84. V.I. Slaveykova, D.L. Tsalev, J. Anal. At. Spectrom., 7, 365–370 (1992). DOI: 10.1039/JA9920700365

“Simplified kinetic model describing the analyte losses during pre-atomization thermal treatment in electrothermal atomic absorption spectrometry”.

85. D. L. Tsalev, V.I. Slaveykova, J. Anal. At. Spectrom., 7, 147–153 (1992).
DOI: 10.1039/JA9920700147

“Chemical modification in electrothermal atomization atomic absotption spectrometry. Optimization and classification of data by multivariate methods. Invited lecture”.
86. D. L. Tsalev, V.I. Slaveykova, Spectroscopy Letters, 25 (2), 221–238 (1992). DOI: 10.1080/00387019208020688

“Comparative study of ruthenium, rhodium and palladium as chemical modifiers in graphite furnace atomic absorption spectrometry”.

87. D.L. Tsalev, P.B. Mandjukov, D.L. Draganova, Spectroscopy Letters, 25, 943–957 (1992).
DOI: 10.1080/00387019208018206, www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00387019208018206
“Optimization study of plumbane generation and preconcentration in hydride generation-graphite furnace atomic absorption spectrometry”.
88. D.L. Tsalev, M. Sperling, B. Welz, Analyst, 117, 1729–1733 (1992). DOI: 10.1039/AN9921701729

“On-line microwave sample pre-treatment for hydride generation and cold-vapour atomic absorption spectrometry. Part 1. The manifold”.

89. D.L. Tsalev, M. Sperling, B. Welz, Analyst, 117, 1735–1741 (1992). DOI: 10.1039/AN9921701735

“On-line microwave sample pre-treatment for hydride generation and cold-vapour atomic absorption spectrometry. Part 2. Chemistry and applications”.

90. E.I. Tserovsky, S. Arpadjan, D.L. Tsalev, Spectroscopy Letters, 25 (5), 693–705 (1992)
DOI: 10.1080/00387019208020702.

“Activation energies for the atomization of Cd, Cu, Fe and Pb from aqueous and organic medium in graphite furnace atomic absorption spectrometry”.

91. C. Samara, P. Misaelides, D. Tsalev, I. Anousis, Th. Kouimtzis, Fresenius Envir. Bull., 1 (9), 577–582 (1992).

“Trace element distribution in vegetables grown in the industrial area of Thessaloniki/Greece”.

91а. Th. Kouimtzis, P. Misaelides, C. Samara, I. Annousis, D. Tsalev, “Determination of heavy metal distribution in the environment of Thessaloniki, Greece by means of nuclear microanalysis”, International Nuclear Information System, IAEA, Vienna, Annex 11, pp. 134−152. http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/23/085/23085390.pdf

92. D.L. Tsalev, E.I. Tserovski, A.I. Raitcheva, A.I. Barzev, R.G. Georgieva, Z.K. Zaprianov, Spectroscopy Letters, 26, 331–346 (1993). DOI: 10.1080/00387019308011535

“Analytical scheme for the direct graphite-furnace/flame AAS determination of fifteen trace elements in toenails for biological monitoring”.

93. D.L. Tsalev, J. Anal. At. Spectrom., 9, 405–414 (1994). DOI: 10.1039/JA9940900405

“Electrothermal atomic absorption spectrometry in occupational and environmental health practice - a decade of progress and establishment. Invited lecture”.

94. J. Dedina, D.L. Tsalev, “Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry”, John Wiley & Sons, Chichester, 1995, pp. 526, ISBN 0 471 95364 4 [Volume 130 in Chemical Analysis: A Series of Monographs on Analytical Chemistry and its Applications, J.D. Winefordner, Series Editor].

95. D.L. Tsalev, “Atomic Absorption Spectrometry in Occupational and Environmental Health Practice”, Vol. III: Progress in Analytical Methodology, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1995, pp. 349. ISBN: 9780849349997, ISBN 10: 0849349990

96. D.L. Tsalev, Analytical Laboratory, 4, 117–137 (1995).

“The contribution of Bulgarian analysts to the field of AAS: bibliography 1964–1994”.

97. D.L. Tsalev, A. D'Ulivo, L. Lampugnani, M. Di Marco, R. Zamboni, J. Anal. At. Spectrom., 10 (11), 1003–1009 (1995). DOI: 10.1039/JA9951001003
“Thermally stabilized iridium on an integrated, carbide-coated platform as a permanent modifier for hydride-forming elements in electrothermal atomic absorption spectrometry Part 1. Optimization studies”.
98. D.L. Tsalev, V.I. Slaveykova, R.B. Georgieva, Analytical Letters, 29 (1), 73–88 (1996). DOI: 10.1080/00032719608000393

“Electrothermal atomic absorption spectrometric determination of volatile elements in biological materials in the presence of a mixed palladium-tungsten chemical modifier”.

99. Д.Л. Цалев, “Методично развитие на атомноабсорбционата спектрометрия при аналитичния контрол на въздействието на работната и околната среда”, Автореферат на докторска дисертация, София, 1996, с. 1–67.

100. D.L. Tsalev, A. D'Ulivo, L. Lampugnani, M. Di Marco, R. Zamboni, J. Anal. At. Spectrom., 11, 979–988 (1996). DOI: 10.1039/JA9961100979

“Thermally stabilized iridium on an integrated, carbide-coated platform as a permanent modifier for hydride-forming elements in electrothermal atomic absorption spectrometry Part 2. Hydride generation and collection, and behaviour of some organoelement species”.

101. D.L. Tsalev, A. D'Ulivo, L. Lampugnani, M. Di Marco, R. Zamboni, J. Anal. At. Spectrom., 11, 989–995 (1996). DOI: 10.1039/JA9961100989

“Thermally stabilized iridium on an integrated, carbide-coated platform as a permanent modifier for hydride-forming elements in electrothermal atomic absorption spectrometry Part 3. Effect of L-cysteine”.

102. V.I. Slaveykova, D.L. Tsalev, R. Maskill, Ciencia [Maracaibo, Venezuela], 4 (2), 165–172 (1996). ISSN: 1315-2076, http://infoscience.epfl.ch/record/114330

“Direct electrothermal AAS determination of lead in wine”.

103. Н.П. Димов, К. Лекова, Е. Русева, И. Хавезов, Д. Цалев, “Английско-български речник. Инструментални методи в аналитичната химия”, Научно-нзсл. химикофармацевтичен инст., София, 1996.
104. T. Guo, J. Baasner, D.L. Tsalev, Anal. Chim. Acta, 349 (1–3), 313–318 (1997). DOI: 10.1016/S0003-2670(97)00276-6
“Fast automated determination of toxicologically relevant arsenic in urine by flow injection-hydride generation atomic absorption spectrometry”.
105. V.I. Slaveykova, L. Lampugnani, D.L. Tsalev, L. Sabbatini, Spectrochim. Acta Part B, 52, 2115–2126 (1997).

“Morphological and spectroscopic investigation of the behavior of permanent iridium modifier deposited on pyrolytic graphite coated and zirconium treated platforms in ETAAS”.

106. D.L. Tsalev, M. Sperling, B. Welz, “Flow injection hydride generation AAS study of the on-line UV photooxidation of organoarsenic and organotin compounds”, in CANAS’97 Colloquium Analytische Atomspektroskopie, C. Vogt, R. Wennrich, G. Werner, Eds., Univ. Leipzig und UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, 1998, 710 pp, pp. 647–654. ISSN 0945-2524.

107. D.L. Tsalev, V.I. Slaveykova, “Chemical modification in electrothermal atomic absorption spectrometry”, in Advances in Atomic Spectroscopy, Volume IV, J. Sneddon, Ed., JAI Press Inc., Greenwich, Connecticut, 1998, 232 pp., Chapter 2, pp. 27–150. ISBN 0-7623-0342-5, ISSN 1068-5561.

108. A. D'Ulivo, L. Lampugnani, D. Faraci, D.L. Tsalev, R. Zamboni, Talanta, 45 (5), 801–806 (1998). “Elimination of hydrofluoric acid interference in the determination of antimony by the hydride generation technique”. DOI:10.1016/S0039-9140(97)00171-9

109a. D.L. Tsalev, “Electrothermal atomic absorption spectrometry”, In: “Encyclopedia of Environmental Analysis and Remediation”, vol. III, R.A. Meyers, Ed., Wiley, New York, 1998, pp. 1583–1605; ISBN 0-471-11708-0.

109b. D.L. Tsalev, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, In: “The Wiley Encyclopedia of Environmental Pollution and Cleanup”, Vol. 1, R.A. Meyers, Editor-in-Chief, Wiley, New York, 1999, pp. 539–546; ISBN: 0-471-31612-1.

110. D.L. Tsalev, M. Sperling, B. Welz, Analyst, 123, 1703–1710 (1998). DOI: 10.1039/A803044H

“Speciation determination of As in urine by high-performance liquid chromatography–hydride generation AAS with on-line ultraviolet photooxidation”.
111.a. J. Baasner, T. Guo, D.L. Tsalev, LaborPraxis, 22 (11), 18–22 (1998).
“Bestimmung des toxikologisch relevanten Arsenteils in Urin”.
111.b. J. Baasner, T. Guo, D.L. Tsalev, Clinical Laboratory Science, 12 (6), 329–331 (1999).
“Determination of the toxicologically relevant arsenic content in urine”.
112. V.I. Slaveykova, L. Lampugnani, D.L. Tsalev, L. Sabbatini, E. De Giglio, Spectrochim. Acta Part B, 54, 455–467 (1999).

“Permanent iridium modifier deposited on tungsten and zirconium-treated platforms in ETAAS: vaporization of Bi, Ag and Te”.

113. D. L. Tsalev, J. Anal. At. Spectrom., 14, 147–162 (1999).

“Hyphenated vapour generation atomic absorption spectrometric techniques. Invited lecture”.
114. D.L. Tsalev, Atomic absorption spectrometry–Recent advances and prospects, Plenary lecture, in XVI Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia (with international partricipation), Skopje, 28–30 Oct. 1999, Book of Papers, Vol. 1, F. Popovska-Pavlovska, Ed., Faculty of Technology and Metallurgy, Skopje, 1999, pp. 9–14, ISBN 9989-650-15-2.

115. D.L. Tsalev, M. Sperling, B. Welz, Talanta, 51, 1059–1068 (2000).

“Flow-injection hydride generation atomic absorption spectrometric study of the automated on-line pre-reduction of arsenate, methylarsonate and dimethylarsinate and high-performance liquid chromatographic separation of their L-cysteine complexes”.

116. D.L. Tsalev, M. Sperling, B. Welz, Spectrochim. Acta Part B, 55, 339–353 (2000).

“On-line UV-photooxidation with peroxodisulfate for automated flow-injection and for high-performance liquid chromatography coupled to hydride generation atomic absorption spectrometry”.

117. D.L. Tsalev, V.I. Slaveykova, L. Lampugnani, A. D’Ulivo, R. Georgieva, Spectrochim. Acta Part B, 55, 473–490 (2000).

“Permanent modification in electrothermal atomic absorption spectrometry—advances, anticipations and reality”.

118. D.L. Tsalev, Spectrochim. Acta Part B, 55, 917–933 (2000). doi:10.1016/S0584-8547(00)00202-0

“Vapour generation or electrothermal atomic absorption spectrometry - Both!”
119. L. Lampugnani, D.L. Tsalev, A. D’Ulivo, C. Salvetti, R. Zamboni, M.C. Mascherpa, Vapour generation–electrothermal AAS for Cd–mixed feelings, in Contemporary State, Development and Applications of Spectroscopic Methods. Proceedings of 4th European Furnace Symposium and XVth Slovak Spectroscopic Conference, 12–16 June 2000, Kosice-High Tatras, Slovakia, E. Krakovska, Ed., Technical University Kosice, Publisher: Vienala, Kosice, 2000, pp. 31–37. ISBN 80-8892-28-3.
120. E. De Giglio, L. Sabbatini, L. Lampugnani, V.I. Slaveykova, D.L. Tsalev, Surface and Interface Analysis, 29 (11), 747–753 (2000).

“Surface investigation on chemically modified platforms for electrothermal atomic absorption spectrometry”.

121. D.L. Tsalev, L. Lampugnani, A. D’Ulivo, I.I. Petrov Jr., R. Georgieva, K. Marcucci, R. Zamboni, Microchem. J., 70 (2), 103–113 (2001).

”Electrothermal atomic absorption spectrometric determination of selenium in biological fluids with rhodium modifier compared with hydride generation atomic spectrometric techniques”.
122. D.L. Tsalev, Ann. Univ. de Sofia, Fac. Chimie, 95, 7–12 (2002).
”Literary heritage. Bibliography of Professor Dr. Nicola Petrov Pentcheff, Corresponding member of the Bulgarian Academy of Sciences. 31.07.1901–30.07.1983”.

123. D.L. Tsalev, L. Lampugnani, R. Georgieva, K.K. Chakarova, I.I. Petrov Jr., Talanta, 58 (2), 331–340 (2002).

“Electrothermal atomic absorption spectrometric determination of cadmium and lead with stabilized phosphate deposited on permanently modified platforms”.

124. L. Lampugnani, C. Salvetti, D.L. Tsalev, Talanta, 61 (5), 683–698 (2003). DOI: 10.1016/S0039-9140(03)00324-2

“Hydride generation atomic absorption spectrometry with different flow systems and in-atomizer trapping for determination of cadmium in water and urine—overview of existing data on cadmium vapour generation and evaluation of critical parameters”.

125. Д. Цалев, М. Митева, Б. Иванова, “80 години Катедра по аналитична химия 1924–2004. Библиография, 1999–2003”. Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София, 2004, с. 1–35, ISBN 954-07-2043-5.

126a. Д. Цалев, Химия и индустрия”, 74 (3–4), 65–66 (2003).

“70 годишен юбилей на академик Панайот Ранков Бончев”.

126б. Д. Цалев, Списание на БАН, 117 (4), 73–77 (2004).

“Академик проф. д.х.н. Панайот Ранков Бончев на 70 години”.

127а. Д. Цалев, Химия и индустрия”, 75 (1–2), 37–38 (2004).

“Поздравителен адрес до академик Панайот Ранков Бончев”.

127б. D.L. Tsalev, Bulg. Chem. Ind., 75 (1–2), 46 (2004).

“Professor Panayot R. Bontchev, Ph.D., D.Sc. elected a member of the Bulgarian Academy of Sciences”.

128a. Д. Цалев, Химия, 13 (5), 337–338 (2004).

“In Memoriam: Доц. Люляна Ласкарова Кочева (05.07.1918 – 22.06.2004)”

128б. D.L. Tsalev, Ann. Univ. de Sofia, Fac. Chimie, 97 (2), 15–16 (2005). http://www.chem.uni-sofia.bg/annual/

“In Memoriam: Assoc. Professor Lyulyana Laskarova Kocheva (1918 – 2004)”.

129а. Д.Л. Цалев, Химия и индустрия, 75 (3–4), 85–86 (2004).

“80 години Катедра по аналитична химия (1924–2004) и 115 г. преподаване по аналитична химия в България (1889–2004)”.

129б. D. L. Tsalev, Bulg. Chem. Ind., 75 (3–4), 101–102 (2004).

“80th Anniversary of the Chair of Analytical Chemistry (1924–2004) and 115 Years of Education in Analytical Chemistry in Bulgaria (1889–2004)”.

130. Д.Л. Цалев, Химия и индустрия, 75 (3–4), 73–76 (2004).

“Проследимост и неопределеност”

131. D.L. Tsalev, Ann. Univ. de Sofia, Fac. Chimie, 97 (2), 17–30 (2005). http://www.chem.uni-sofia.bg/annual/

“Literary Heritage. Bibliography of Professor Dr. Sc. Panayot R. Bontchev”.

132. I.B. Karadjova, L. Lampugnani, D.L. Tsalev, Talanta, 65 (4), 1015–1021 (2005). DOI: 10.1016/j.talanta.2004.08.035

“Electrothermal atomic absorption spectrometric determination of arsenic in essential lavender and rose oils”

133. I.B. Karadjova, L. Lampugnani , M. Onor, A. D’Ulivo, D.L. Tsalev, Spectrochim. Acta Part B, 60, (6), 816–823 (2005). DOI: 10.1016/j.sab.2005.05.008

“Continuous flow hydride generation-atomic fluorescence spectrometric determination and speciation of arsenic in wine”.

134а. Д. Л. Цалев, Възможностите на Европейския Виртуален Институт за Сравнителни Материали (VIRM) за подобряване на качеството в съвременните изпитвателни и изследователски лаборатории, в “Метрология и Метрологично Осигуряване 2005, ”Сборник доклади, XV-ти Научен симпозиум с международно участие (Созопол, 13–17 септ. 2005), Технически Университет, София, Софттрейд, с. 350–354, ISBN 954-334-008-0.

134б. Д. Л. Цалев, Стандартизация, Метрология, Сертификация, 56 (11), 14–18 (2005). “Възможностите на Европейския Виртуален Институт за Сравнителни Материали (VIRM) за подобряване на качеството в съвременните изпитвателни и изследователски лаборатории”.

135а. Д.Л. Цалев, Химия и индустрия”, 76, 34 (2005).

“Акад. Панайот Ранков Бончев – Доктор хонорис кауза на Шуменския университет Епископ Константин Преславски”

135б. Д. Цалев, Списание на БАН, 118, (4) 95 (2005). “Високо признание”.

136. Д.Л. Цалев, Химия и индустрия”, 76 (4) 71–77 (2005).

“Интернет източници на информация за контрол на качеството при химичните измервания”.

137. P.K. Petrov, G. Wibetoe, D.L. Tsalev, Spectrochim. Acta Part B, 61, 50–57 (2006). DOI: 10.1016/j.sab.2005.11.001

Comparison between hydride generation and nebulization for sample introduction in the determination of lead in plants and water samples by inductively coupled plasma mass spectrometry, using external calibration and isotope dilution”.

138. Д. Л. Цалев, Е. Д. Русева, П. К. Петров, “Английски съкращения в аналитичната химия. English Abbreviations in Analytical Chemistry”, Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София, 121 с., 2006; ISBN - 10: 954-07-2299-3; ISBN - 13: 978-954-07-2299-3.

139а. Д.Л. Цалев, И.Б. Караджова, П.К. Петров, Стандартизация, Метрология, Сертификация, 57 (3), 6–17 (2006).

“Българското участие в проекта QUA-NAS – подобряване на инфраструктурата на метрологията в химията в страните кандидатки за членство в Европейския съюз”.

139б. Д.Л. Цалев, И.Б. Караджова, П.К. Петров, Българското участие в проекта QUA-NAS – подобряване на инфраструктурата на метрологията в химията в страните кандидатки за членство в Европейския съюз, в “Метрология 2006”, Седма национална научно-практическа конференция с международно участие, 29 май-1 юни 2006, Слънчев бряг, Доклади”, Съюз на метролозите в България, Софттрейд, София, 2006, с. 41–55. ISBN-10: 954-334-033-1, ISBN-13: 978-334-033-0.

140. Д.Л. Цалев, Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно-свързана плазма, в “Лабораторна диагностика на професионалните болести (и екопатология)”, Второ преработено и допълнено издание, под ред. на проф. д-р Д. Д. Чаръкчиев, д.м.н., “Българска Издателска Къща” ЕООД, София, 2006, с. 32–42. ISBN-10: 954-91829-2-4, ISBN-13:978-954-91829-2-7.

141. B.B. Ivanova, D.L. Tsalev, M.G. Arnaudov, Talanta, 69 (4), 822–828 (2006). DOI: 10.1016/j.talanta.2005.11.026

“Validation of reducing-difference procedure for the interpretation of non-polarized infrared spectra of n-component solid mixtures”.

142. I. Serafimovski, I.B. Karadjova, T. Stafilov, D.L. Tsalev, Microchem. J., 83 (2), 55–60 (2006). DOI: 10.1016/j.microc.2006.01.021

“Determination of total arsenic and toxicologically relevant arsenic species in fish by using electrothermal and hydride generation atomic absorption spectrometry”.

143. P.K. Petrov, I. Serafimovski, T. Stafilov, D.L. Tsalev, Talanta, 69 (5), 1112–1117 (2006). DOI: 10.1016/j.talanta.2005.12.015

“Flow injection hydride generation–electrothermal atomic absorption spectrometric determination of toxicologically relevant arsenic in urine”.

144. I.B. Karadjova, L. Lampugnani, J. Dědina, A. D’Ulivo, M. Onor, D.L. Tsalev, Spectrochim. Acta Part B, 61, 525–531 (2006). DOI: 10.1016/j.sab.2006.03.009

“Organic solvents as interferents in arsenic determination by hydride generation atomic absorption spectrometry with flame atomization”.

145а. Д.Л. Цалев, Обучението в областта на метрология в химията в Химическия Факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, в “Метрология и Метрологично Осигуряване 2006, ”Сборник доклади, XVI-ти Научен симпозиум с международно участие (Созопол, 12–16 септ. 2006), Технически Университет, София, Софттрейд, ISBN-10: 954-334-035-8, ISBN-13: 978-954-335-4, с. 396–400.

145б. Д. Цалев, Стандартизация, Метрология, Сертификация, 57 (11), 26–31 (2006).

“Обучението в областта на метрология в химията в Химическия Факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”.

146. П. Петров, Д. Цалев, Стандартизация, Метрология, Сертификация, 57 (9), 4–12 (2006) .

“Бюджет на неопределеност при определяне на олово чрез масспектрометрия с индуктивно-свързана плазма с изотопно разреждане или външно калибриране”.

147. T. Stoichev, D. Amouroux, R.C. Rodriguez Martin-Doimeadios, M. Monperrus, O.F.X. Donard, D.L. Tsalev, Applied Spectroscopy Reviews, 41 (6), 591–619 (2006). doi: 10.1080/05704920600929415

“Speciation analysis of mercury in aquatic environment”.

148. D.L. Tsalev, Ann. Univ. de Sofia, Fac. Chimie, 98–99, 9–24 (2006). http://www.chem.uni-sofia.bg/annual/

“80 Years of Chair of Analytical Chemistry (1924–2004) and 115 Years of Education in Analytical Chemistry in Bulgaria (1889–2004) – Tradition, Continuity, Development, Optimism!”

149. P.K. Petrov, D.L. Tsalev, Ann. Univ. de Sofia, Fac. Chimie, 98–99, 201–205 (2006). http://www.chem.uni-sofia.bg/annual/

“Inductively coupled plasma mass spectrometry with isotope dilution – a primary method or not?”.

150. B.B. Ivanova, V.D. Simeonov, M.G. Arnaudov, D.L. Tsalev, Spectrochim. Acta Part A, 67 (1), 66–75 (2007). DOI: 10.1016/j.saa.2006.06.025, www.sciencedirect.com/science/journal/13861425/67/1

“Linear-dichroic infrared spectroscopy –validation and experimental design of the orientation technique as suspension in nematic liquid crystal”.

151. I.B. Karadjova, P.K. Petrov, I. Serafimovski, T. Stafilov, D.L. Tsalev, Spectrochim. Acta Part B, 62 (3), 258–268 (2007). DOI: 10.1016/j.sab.2006.10.008

“Arsenic in marine tissues – the challenging problems to electrothermal and hydride generation atomic absorption spectrometry”.

152. R.B. Georgieva, P.K. Petrov, P.S. Dimitrov, D.L. Tsalev, Int. J. Environ. Anal. Chem., 87 (9), 673–685 (2007). DOI: 10.1080/03067310701218981

“Observations on toxicologically-relevant arsenic in urine in adult offspring of families with Balkan Endemic Nephropathy and controls by batch hydride generation atomic absorption spectrometry”.

153. I.B. Karadjova, L. Lampugnani, A. D’Ulivo, M. Onor, D.L. Tsalev, Anal. Bioanal. Chem., 388 (4), 801–807 (2007). DOI: 10.1007/s00216-007-1127-0, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00216-007-1127-0

“Determination of lead in wine by hydride generation atomic fluorescence spectrometry in the presence of hexacyanoferrate(III)”.

154. Д.Л. Цалев, “Аналитичната химия – в нов век и ново хилядолетие, Analytical Chemistry – in a New Century and in a New Millenium”, в Алманах на Аналитичната химия в България. Almanac of Analytical Chemistry in Bulgaria, съставители А. Александров, Р. Борисова, Отговорен редактор Г. Найденов, Редакционна колегия Г. Найденов, П. Бончев, Д. Цалев, А. Александров, Р. Борисова, Европрес, Пловдив, Europress, Plovdiv, 2006, с. 25–34, ISBN 978-954-9357-10-3.

155. Y. Bohari, T. Stoichev, D.L. Tsalev, A. Bosev, Bulg. Chem. Ind., 78 (1–4), 9–12 (2007).

“Arsenic speciation in soils in the vicinity of a copper smelter in Pirdop, Bulgaria”.

156а. Д.Л. Цалев, Химия и индустрия, 78 (3–4), 58–60 (2007).

“Четвърта конференция по аналитична химия на страните от Черноморския басейн (BBCAC-4)”.

156б. Д.Л. Цалев, Стандартизация, метрология, сертификация, 58 (11–12), 31–33 (2007).

“Четвърта конференция по аналитична химия на страните от Черноморския басейн (BBCAC-4)”.

156в. D.L. Tsalev, Bulg. Chem. Ind., 79 (1−4), 35−36 (2008).

”Fourth Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (BBCAC-4) 19–23 September 2007, Sunny Beach, Bulgaria”.

157. Д.Л. Цалев, “Катедра аналитична химия” (с. 15–16), в “Алманах на Химическия факултет”, т. II, 19621974, под ред. на проф. дхн Иван Петков, декан на Химическия факултет, Издателство „Фараго”, София, 2007, 194 с. ISBN 978-954-8641-14-2.

158. Д.Л. Цалев, “Катедра Аналитична химия. Библиография на докторските дисертации 1935–2006”, в Докторските дисертации в Химическия факултет 1886–2006”, Библиография под ред. на проф. дхн Иван Петков, декан на Химическия факултет, Издателство „Фараго”, София, 2007, 238 с., Раздел II, с. 59–105. ISBN 978-954-8641-24-1.

159. B. B. Koleva, T. M. Kolev, D. L. Tsalev, M. Spiteller, J. Pharm. Biomed. Anal., 46 (2), 267–273 (2008). DOI: 10.1016/j.jpba.2007.09.022

“Determination of phenacetin and salophen analgetics in solid binary mixtures with caffeine by infrared linear dichroic and Raman spectroscopy”.

160. P. K. Petrov, J. M. Serafimovska, S. Arpadjan, D. L. Tsalev, T. Stafilov, Central European J. Chem., 6 (2), 216–221 (2008). DOI: 10.2478/s11532-008-0006-7

“Influence of EDTA, carboxylic acids, amino- and hydroxocarboxylic acids and monosaccharides on the generation of arsines in hydride generation atomic absorption spectrometry”.

161. I.B. Karadjova, V. I. Slaveykova, D. L. Tsalev, Aquatic Toxicology, 87 (4), 264–271 (2008). DOI: 10.1016/j.aquatox.2008.02.006

“Arsenic species biouptake and toxicity to green microalgae under sea water conditions”.

162. Д.Л. Цалев, Химия и индустрия, 79 (3–4), 47–54 (2008). http://www.unionchem.org/content_images/9e2f25a0cd4a56b51b6ebd0b0fb13018.pdf

“Научна сесия на Химическия факултет, посветена на 120-годишнината на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”.

163. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 79 (3–4), 75–76 (2008).

“Голямата награда за наука и изследователска дейност на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” е присъдена на колектив от Химическия факултет с ръководител проф. дн Борис Гълъбов”.

164. V.I. Slaveykova, I.B. Karadjova, M. Karadjov, D.L. Tsalev, Environmental Science and Technology, 43 (6), 1798–1803 (2009). DOI: 10.1021/es802544n, http://dx.doi.org/10.1021/es802544n, http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es802544n

“Trace metal speciation and bioavailability in surface waters of the Black Sea coastal area evaluated by HF-PLM and DGT”.

165. T. Stoichev, E. Tessier, H. Garraud, D. Amouroux, O.F.X. Donard, D.L. Tsalev, J. Balkan Ecology, 12 (2), 135–145 (2009). http://www.cabdirect.org/abstracts/20113394696.html;jsessionid=5C1A9B1C2A44E6AA7E840911939E6509

“Mercury speciation and partitioning along a municipal sewage treatment plant”.

166. Д.Л. Цалев, Източници за информация и контрол на качеството, в “Основи на химичния анализ”, Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова, изд. Водолей, София, 2009, Глава 1, Раздел 1.2, с. 27–44. ISBN 978-954-9415-43-5.

167. Д.Л. Цалев, Атомна спектрометрия. Въведение, в “Основи на химичния анализ”, Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова, изд. Водолей, София, 2009, Глава 4, Раздел 4.1.1, с. 210–214. ISBN 978-954-9415-43-5.

168. Д.Л. Цалев, Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно-свързана плазма, в “Основи на химичния анализ”, Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова, изд. Водолей, София, 2009, Глава 4, Раздел 4.1.2, с. 214–226. ISBN 978-954-9415-43-5.

169. Д.Л. Цалев, Атомноабсорбционна спектрометрия, в “Основи на химичния анализ”, Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова, изд. Водолей, София, 2009, Глава 4, Раздел 4.1.3, с. 226–242. ISBN 978-954-9415-43-5.

170. Д.Л. Цалев, Английско-български речник на основните термини и съкращения в химичния анализ, в “Основи на химичния анализ”, Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова, изд. Водолей, София, 2009, Глава 14, с. 506–512. ISBN 978-954-9415-43-5.

171. В. И. Славейкова, И. Б. Караджова, И. Г. Дакова, Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 80 (1–2), 8–11 (2009).

“Развитие на аналитичната методология за контрол на следи от химични елементи и химични видове в рамките на проекта BSEA по програмата SCOPES”.

172. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 80 (1–2), 17–20 (2009).

“Наградите “Питагор” за наука за 2008 г. – Успешно представяне на българските химици”.

173. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 80 (1–2), 36–37 (2009).

“Проф. дн Михаил Арнаудов на 70 години”.

174. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 80 (1–2), 23 (2009).

“Отличия на Химическия Факултет при Софийски Университет “Св. Кл. Охридски” за проф. д-р Михаел Шпителер и проф. дн Цонко Колев”.

175. Д. Цалев, М. Митева, “Катедра по аналитична химия. Библиография 2004–2008”, Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, С., 2009, 60 с., ISBN 978-954-07-2924-4.

176. Б. Б. Иванова, Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 80 (3–4), 78−79 (2009).

“Проф. д-р Михаел Шпителер удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза на Софийския университет”

177. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 80 (3–4), 90−91 (2009).

“Проф. дн Стефан Иванов Стоянов”.

178. D. L. Tsalev, Bulg. Chem. Ind., 80 (1−4), 1 (2009).

”Editorial: Changes in publishing scientific journals of the Union of Chemists in Bulgaria Khimiya i Industriya and Bulgarian Chemistry and Industry”.

179. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 81 (1), 11–14 (2010).

“Българските химици получиха три престижни награди за наука “Питагор” за 2009 г.”.

180. Цв. Чолакова, Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 81 (1), 24–25 (2010).

“Проф. дн Александър Антонов Добрев на 70 години”

181. М. Каравастева, Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 81 (1), 25–26 (2010).

“Проф. д-р Любен Атанасов Терзиев на 70 години”.

182. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 81 (2), 69–70 (2010). http://www.unionchem.org/content_images/5a7a6590a3d29e754b0c87b8ac64f1f4.pdf

“Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за 2010 г. беше присъдена на гл. ас. д-р Милен Георгиев Богданов от Химическия факултет”.

183. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 81 (2), 75–76 (2010).

“Проф. дн Стоян Александров на 70 години”.

184. D. L. Tsalev, Atomic absorption spectrometry (flame, electrothermal, vapour generation) in environmental, biological and food analysis, in: Environmental Heavy Metal Pollution and Effects on Child Mental DevelopmentRisk Assessment and Prevention Strategies, L.I. Simeonov, M. Kochubovski, B. Simeonova (Eds.) [NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security], Springer Science+Business media B.V., Dordrecht, The Netherlands, ISBN: 978-94-007-0252-3, 2011, pp. 171−202, DOI: 10.1007/978-94-007-0253-0_11 www.springerlink.com/index/JK114T107123404U.pdf

185. D. L. Tsalev, Ann. Univ. Sofia, Fac. Chem., 102/103, 13–21 (2011). http://www.chem.uni-sofia.bg/annual/

“Literary Heritage. Bibliography of Professor DSc. Michail G. Arnaudov, Dedicated to the 70th anniversary of Prof. Michail G. Arnaudov”.

186. D. L. Tsalev, Ann. Univ. Sofia, Fac. Chem., 102/103, 43–53 (2011).

“Literary Heritage. Bibliography of Professor DSc. Stoyan Alexandrov, Dedicated to the 70th anniversary of Prof. Stoyan Alexandrov Nedeltchev”.

187. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (1−2), 22−27 (2011).

“Четири награди за наука “Питагор” 2010 за български химици в Международната година на химията 2011”.

188. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (1−2) 35−36 (2011).

“Проф. дн Георги Вайсилов от Химическия факултет на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” е новият президент на Федерацията на европейските зеолитни асоциации (FEZA) от януари 2011 г.”. http://www.unionchem.org/content_images/441fa3f3450cf2179cf64101c8c47c48.pdf

189. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (1−2), 38 (2011).

“Главен асистент д-р Васил Н. Атанасов получи Наградата на Европейската асоциация на токсикологичните центрове и клиничните токсиколози (EAPCCT) за България 2011 г.”

190. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (1−2), 39 (2011).

“Студентът Христо Николаев Колев е победител в четвъртия конкурс “Лаборатория за слава FameLab” през 2010 г. и носител на наградата “Алма Матер” за студент на годината”.

191. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (1−2), 41−43 (2011).

“Проф. дн Димо Николов Платиканов на 75 години”.

192. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (1−2), 46 (2011).

“Професор дн Иван Панайотов на 70 години”.

193. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (1−2), 47−48 (2011).

“Доц. д-р Иван Петров Хавезов на 70 години”.

194. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (3−4), 58–64 (2011).

“Към 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. дн Никола Петров Пенчев: с любов, признателност и преклонение”.

195. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (3−4), 76–77 (2011). “Най-високото отличие на Алма Матер, “Почетен знак на Софийския университет Св. Климент Охридски със синя лента” беше връчено на проф. дн Тони Спасов”.

196. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (3−4), 81–82 (2011).

“Проф. дн инж. Рахила Борисова на 75 години”.

197. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 82 (3−4), 82–83 (2011).

“Професор дн Борян Радоев навърши 70 години”.

198. Д. Цалев, В. Симеонов, Аналитични измервания, в Метрология и измервателна техника. Книга-справочник в 3 тома, под общата редакция на проф. д.т.н. Христо Радев, том 3, Софтрейд, С., Глава 11, с. 93−348, 2012, 903 с. ISBN 978-954-334-094-1

199. E. K. Mladenova, I. G. Dakova, D. L. Tsalev, I. B. Karadjova, Central European Journal of Chemistry, 10 (4) 1175−1182 (2012), DOI: 10.2478/s11532-012-0027-0, http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.2478/s11532-012-0027-0

“Mercury determination and speciation analysis in surface waters”.

200. E. Mladenova, I. Karadjova, D. L. Tsalev, Journal of Separation Science, 35 (10–11), 1249–1265 (2012). DOI:10.1002/jssc.201100885

“Solid-phase extraction in the determination of gold, palladium, and platinum”.

201. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (1−2), 32 (2012).

“Доцент дн Христо Тодоров Даиев навърши 75 години”.

202. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (1−2), 37 (2012).

“Доц. д-р Петя Хаджиева на 70 години”.

203. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (1−2), 31 (2012).

“Професор дн Александър Ленчев на 75 години”.

204. D. L. Tsalev, Talanta, 102, 2–6 (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2012.05.044

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914012004249

“Reading Zolotov: A source of knowledge, inspiration and pleasure. Thoughts and emotions on the eve of the 80th jubilee of academician Yuri Aleksandrovich Zolotov”.

205. R. Djingova, V. Mihaylova, V. Lyubomirova, D. L. Tsalev, Applied Spectroscopy Reviews, 48 (5), 384–424 (2013).

DOI:10.1080/05704928.2012.703153 http://mc.manuscriptcentral.com/spectroscopy

“Multielement analytical spectroscopy in plant ionomics research”.

206. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (1−2), 33 (2012).

“Доцент д-р Стефан Белчев на 75 години − един щастлив физик сред химиците-аналитици”.

207. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (1−2), 34–36 (2012).

“Проф. дн Борис Гълъбов отпразнува 70 годишен юбилей”.

208. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (3−4), 71–72 (2012).

“Археометрия” от Ивелин Кулев − една хубава и полезна книга в междудисциплинарна област”.

209. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (1−2), 36–37 (2012).

“Професор дн Ивелин Кулев на 70 години”.

210. D.L. Tsalev, E. Ivanova, J. Anal. At. Spectrom., 27 (10), 1645−1657 (2012), DOI:10.1039/c2ja30165b,

“Bulgarian analytical atomic spectroscopists in the new millennium—integrated in the European research area. A Review”.

211. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (1−2), 40 (2012).

“Представяме ви ново българско химическо списание: “Българско списание за химия Bulgarian Journal of Chemistry” е най-новият представител на периодичните издания в областта на химията у нас”.

212. Р. Б. Георгиева, Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (3−4), 41–51 (2012).

“Олово, хром и манган – токсикологичен профил, биологичен контрол, аналитично определяне”

213. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (3−4), 52–60 (2012).

“Поздравления за новоизбраните академик и член кореспонденти на БАН в областта на химическите науки и свързаните с тях научни области”

214. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (3−4), 68–70 (2012).

„Професор дн Тодор Михайлов Пеев посреща своя 75-годишен юбилей”.

215. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (3−4), 71–72 (2012).

“Археометрия” от Ивелин Кулев − една хубава и полезна книга в междудисциплинарна област”.

216. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (3−4), 76 (2012).

“In memoriam Доцент Донка Христова Нонова (15.01.1924 – 07.09.2012)”

217. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 83 (3−4), 77–78 (2012).

“In memoriam Доцент Бисера Евтимова Евтимова (21.12.1938 – 08.12.2012)”

218. Р. Б. Георгиева, Д. Л. Цалев, Българско списание за химия. Bulg. J. Chem., 2 (4), 133–142 (2013).

“Нива на олово в кръв, нокти и зъби – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция”, http://chimexpert.com/bjc/wp-content/uploads/2013/12/Bulg.-J.-Chem.-2-2013-133-142.pdf

219. Д. Л. Цалев, Homo Sciens, Брой 7, с. 17–18 (2013). Издание на Съюза на учените в България www.usb-bg.org, ISSN 1312 8884.

”Добри думи за чл.-кор. Тони Спасов по повод на Голямата награда за наука „Питагор” 2013”.

220. D. L. Tsalev, Ann. Univ. Sofia, Fac. Chem., 104–105, 9–25 (2013). http://www.chem.uni-sofia.bg/annual/

“Literary Heritage. Bibliography of Professor D.Sc. Ivelin Kuleff. Dedicated to the 70th anniversary of Prof. Ivelin Veselinov Kuleff”.

221. D. L. Tsalev, Ann. Univ. Sofia, Fac. Chem., 104–105, 35–37 (2013) <http://www.chem.uni-sofia.bg/annual/>

“In Memoriam: Assoc. Prof. Donka Christova Nonova 1924–2012”.

222. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 84 (1−2), (2013) (приета за печат)

“Нови награди за наука “Питагор” 2013 за шест български химици”

223. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 84 (1−2), (2013) (приета за печат).

“Високо отличие на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” за проф. дн Васил Симеонов от Факултета по химия и фармация”.

224. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 84 (1−2), (2013) (приета за печат).

“Високо отличие на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” за проф. дн Ивелин Веселинов Кулев от Факултета по химия и фармация”.

225. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 84 (1−2), (2013) (приета за печат).

“Професор дн Тодор Делигеоргиев от Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Кл. Охридски” бе удостоен с престижния медал на Dyers’ Company за изследователска работа в областта на багрилата за 2012 г.”

226. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 84 (1−2), (2013) (приета за печат)

“Научен семинар на Катедра аналитична химия през март 2013 г.”

227. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 84 (3−4), (2013) (приета за печат)

“Гл. ас. д-р Георги Георгиев Йорданов от Факултета по химия и фармация получи Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2013 г.”

228. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 84 (3−4), (2013) (приета за печат)

“Чл.-кор. проф. дн Христо Цветанов от Института по полимери при БАН беше награден с Почетния знак на БАН „Марин Дринов” на лента за значителни научни постижения”.

229. Д. Л. Цалев, Българско списание за химия. Bulg. J. Chem., 3 (1), viii (2014). “Стоян Александров, Mетоди за разтваряне, разделяне и концентриране в химията” – рецензия. http://chimexpert.com/bjc/index.php/2014/06/books009/

230. Р. Б. Георгиева, Д. Л. Цалев, Българско списание за химия. Bulg. J. Chem., 3 (1), 21–31 (2014).

“Нива на хром в еритроцити, урина и нокти – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция”. http://chimexpert.com/bjc/index.php/2014/04/bjc1403/

231. Р. Б. Георгиева, Д. Л. Цалев, Българско списание за химия. Bulg. J. Chem., 3 (2), 101–109 (2014).

“Нива на манган в урина и нокти – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция”. http://chimexpert.com/bjc/wp-content/uploads/2014/11/Bulg.-J.-Chem.-3-2014-101-109.pdf, http://chimexpert.com/bjc/index.php/2014/11/bjc1411

232. D. L. Tsalev, Ann. Univ. Sofia, Fac. Chem. Pharm., 106, 9–25 (2014). http://www.chem.uni-sofia.bg/annual/

“Literary Heritage Bibliography of Professor D.Sc. Vasil Simeonov. Dedicated to the 70th anniversary of Prof. Vasil Dragomirov Simeonov”.

233. Д. Л. Цалев, Системи Обробки Інформациї, Харкiв, 2015, Випуск 2 (127), 82–85, ISSN 1681–7710.
“Неопределенность результатов аналитических измерений – короткий обзор особенностей и достижений”. Д. Л. Цалев, Системи Обробки Інформациї, Харкiв, 2015, Випуск 2 (127), 82–85 (2015), ISSN 1681–7710. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soi_2015_2_24.pdf

234. Д. Цалев, М. Митева, „Катедра по аналитична химия. Библиография 2009–2013“, Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, С., 2015, 62 с., ISBN 978-954-07-3902-1.

235. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 86 (1−2), 14–16 (2015).
„Новоизбрани академик и член-кореспондент на БАН в областта на химическите науки: академик Христо Цветанов и член-кореспондент Вася Банкова”.

236. Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 86 (3−4), 46–48 (2015).
„Две награди за наука „Питагор” 2015 в областта на химията”.

237. D. L. Tsalev, Bulg. Chem. Commun., 47 (3), 745–746 (2015).
”In memoriam. Academician Panayot R. Bontchev (31.12.1933–11.04.2015)”. ISSN 0324-1130

238. Д. Л. Цалев, „Спомени за Бончев. Мемориална книга за акад. проф. дхн Панайот Ранков Бончев (1933−2015)”, Д. Л. Цалев (съставител), М. А. Натов (редактор), Първо изд. 2016; Второ коригирано издание, 2016, Клуб на неостаряващите химици, София, 2016, 122 с. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/156448/1120448/version/1/file/Bontchev+memorial+book+2016_color+rev1+web+edn.pdf

239. Д. Л. Цалев, „АХ! – Любимата Катедра, Книга-албум за Катедрата по аналитична химия”, Д. Л. Цалев (съставител), М. А. Натов (редактор), 2016, Клуб на неостаряващите химици, София, Първо изд. 2016; Второ, допълнено и коригирано електронно издание 2017, 176 с.; https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/171455/1204511/version/1/file/KAH+book_Part1of2_2nd+e-edn_2017.pdf ; https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/171456/1204515/version/1/file/KAH+book_Part2of2_2nd+e-edn2017.pdf