Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Отворена покана за подбор на кандидати от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ за финансиране по дейност 3.3 Международно сътрудничество на проект SUMMIT

   

Срок за подаване на документите: до 15-то число на всеки месец

 

Факултетът по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ набира кандидатури за финансиране на изходящи и входящи мобилности по дейност 3.3 Международно сътрудничество на проект SUMMIT от средствата, отпуснати на ФХФ, СУ.

Обща сума за 2024 г.: 92910 лв.

 

Типове мобилност, за които може да се кандидатства:

Изходяща

 • краткосрочни специализации в чужбина (от 14 дни до 2 месеца);
 • краткосрочни визити с изследователска цел в чуждестранни лаборатории, библиотеки и други инфраструктурни обекти (максимум до 14 дни);
 • краткосрочни визити в чужбина с цел организиране на научни конференции, семинари, школи и др. с външно участие (максимум до 14 дни);
 • участие в конференции, семинари и други научни събития или такива, които са в съответната индустриална област.

Входяща

 • покана на учени от чужбина във ФХФ, СУ за осъществяване на научно сътрудничество.

 

В съответствие с изискванията, заложени в Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на проект SUMMIT, за финансиране на мобилност не могат да кандидатстват:

 • водещите учени (дейност 3.1), привлечените учени (дейност 3.2) и участниците в техните научни групи, които към момента на кандидатстване за и осъществяване на мобилността са назначени по дейност 3.1 или дейност 3.2 към проект SUMMIT;
 • участници в текущ проект по дейност 3.4 на проект SUMMIT

 

Кандидатите трябва да подготвят документите за кандидатстване според изискванията на Университетската процедура и Вътрешните правила на ФХФ .

При кандидатстване да се съобрази периодът на мобилността, като се има предвид, че процедурата по одобряване и подготовка на необходимите документи преди заминаване отнема около 2 месеца.

 

Необходими документи за кандидатстване за изходяща мобилност:

 • Заявление по образец
 • Покана от приемащата институция по образец
 • Документ с оценка на размера на финансовите средства, необходими за осъществяване на мобилността, в който разходите за дневни и квартирни трябва да бъдат изчислени по ставките посочени в Наредбата за командировки в чужбина . За пътни разноски трябва да се посочи ориентировъчна сума, която да е близка до реалните разходи.
 • (само за докторанти) Копие от заповедта за зачисляване и копия от протоколите за успешно положени докторантски минимуми (или приемни изпити, ако докторантските минимуми предстоят)
 • (само за кандидати на срочен трудов договор) Копие от трудовия договор със СУ „Св. Климент Охридски“

 

Необходими документи за кандидатстване за входяща мобилност:

 

Ангажиментите към изпълнението на проект SUMMIT, поети при кандидатстването за мобилност, трябва да се отчетат до края на 2024 г.

 

Документи се приемат всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес:

Факултет по химия и фармация, етаж 1, каб. 106 или 107, гл. инсп. Катерина Миланова.

Приемат се и сканирани документи на електронен адрес: dskm@chem.uni-sofia.bg