Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Конкурс за подбор на постдокторанти

   

Нов конкурс за подбор на постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти - 2“ от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация към СУ

 

Срок за подаване на документите: от 26.09. до 14.10.2022 г. (вкл.)

 

Факултетът по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява нов конкурс за подбор на постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти - 2“ от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация към СУ.

 

Обща сума за подпомагане на ПД: 14482,32 лв

Категория Постдокторант
Новоназначен
Изискване за образование Придобита първа ОНС „доктор“ не по-рано от 01.05.2018 г.
Трудови правоотношения със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Декларират, че нямат трудов договор със СУ към момента на кандидатстване
Тип на трудовия договор, който ще бъде сключен със СУ 8 ч. на ден
Допустими разходи за месечни възнаграждения на ПД – до 85 % от общата сума на гранта 2000 лв с включени осигуровки от работодателя
Допустими разходи за изпълнение на научно изследователската програма (командировки, закупуване на материали, консумативи, информационни продукти, компютри, принтери, и др.) 2482,32 лв
Период на проектното предложение (10 месеца) 1 ноември 2022 г. до 30 април 2023 г.

Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научните области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

При равен брой точки от картата за оценка с предимство в конкурса ще се класират постдокторантите, които са външни за СУ.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за придобита ОНС „доктор“
 • Декларация в свободен текст, че придобитата ОНС „доктор“ е първа за лицето
 • Декларации (2 бр.) по образец [ 1 ; 2 ],
 • Актуално Допълнително споразумение към трудов договор със СУ за кандидатите в трудови правоотношения със Софийски университет,
 • Попълнен формуляр за проектно предложение , което е в актуална тематика и на високо научно ниво с детайлна работен план и подробен финансов план, придружен с обосновка
 • Писмено съгласие от страна на ръководителя на кандидата, който трябва да е хабилитирано лице на основен трудов договор с ФХФ-СУ, че се ангажира да осигури условия за изпълнение на научно-изследователската дейност, заложена в проектното предложение на кандидата.
 • Списък на публикациите от 01.01.2018 г. до деня на подаване на документите подредени в реда: Публикации в (а) Научни издания с импакт фактор; (б) Научни издания реферирани и индексирани в Web of Science или Scopus; (в) Книги или сборници от конференции. Към всяка публикация се указва web-адрес, на който тя е достъпна (ако е приложимо).
 • Списък с цитатите в Web of Science или Scopus за периода след 01.01.2018 (ако е приложимо).
 • Списък на подадените заявки за патенти, получените удостоверения за патенти, подадените заявки за полезни модели и получените удостоверения за полезни модели и web-адреса, на който са достъпни (ако е приложимо).
 • Списък на проектите, в които е участвал кандидатът след 01.01.2018 г, в реда: (а) Международни; (б) Национални; (в) Университетски.
 • Списък на участията в международни и национални конференции, проведени след 01.01.2018 г. и web-адрес, от който е видно, че кандидатът е съавтор на представеното научно съобщение (ако е приложимо).
 • Списък на други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка, получени след 01.01.2018 г.: награди, грамоти, дългосрочни специализации в чужбина и др.
 • Материали с доказателствен характер:
  • Хартиено (или сканирано) копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.
  • Копия от документите, доказващи участието на кандидата в подадена заявка/удостоверение за патент/полезен модел, ако не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.
  • Копия на заглавните страници на проектите и страницата със списъка на научния колектив, в които кандидатът е участвал.
  • Копия от подадените резюмета на постерите и докладите, представяни на международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен web-aдрес, от който може да се види, че кандидатът е съавтор на представеното научно съобщение..
  • Копия от наградите, грамотите и документите, доказващи дългосрочни специализации в чужбина на кандидата.

 

Документи се приемат от 25.08.2022 г. до 13.09.2022 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес:

Гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 1,

Факултет по химия и фармация, етаж 1, каб. 106 или 107,

гл. инсп. Катерина Миланова

Сканирани документи се приемат на имейл адрес: dskm@chem.uni-sofia.bg.

 

Забележка: Оригинални документи се изискват само от спечелилите кандидати, преди подписване на трудовите договори.