Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност

   

Научно-изследователската дейност на преподавателите във ФХФ е на много високо ниво и намира широк отзвук в чужбина.

За периода 2016–2021 г. броят на защитените дисертации за "доктор на науките" са 4, а за "доктор" - 53.

 

Брой публикации и специализирани научни форуми с участието на академичния състав, студенти и докторанти от ФХФ (2016-2021 г.).

 

ПУБЛИКАЦИИ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо
Брой публикации 125 107 116 101 122 29 600
В национални издания 14 21 23 11 36 9 114
В чуждестранни издания 111 86 93 90 86 20 486
Реферирани в SCOPUS / ISI Web of Knowledge 100 95 91 77 90 21 474
С участието на студенти / докторанти 49 27 27 29 26 6 164
В национални издания 4 4 4 4 4 - 20
В чуждестранни издания 45 23 23 25 22 6 144
Реферирани в SCOPUS / ISI Web of Knowledge 49 26 27 29 23 6 160
Научни форуми 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо
Брой форуми 186 229 191 134 23 4 767
Национални 100 80 57 56 15 - 308
Международни 86 149 134 78 8 4 459

 

Брой цитирания на научните трудове на преподаватели/студенти/докторанти от ФХФ в реферирани списания (2016-2021 г.).

 

Цитирания на научните трудове на преподаватели/студенти/докторанти от ФХФ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо
4043 4380 4550 4673 4821 834 23301

 

Научноизследователски проекти във ФХФ за периода 2016-2021 г. (приключили за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и приключили или текущи за 2021)

 

Проекти 2016 2017 2018 2019 2020 2021 За целия период
Общо 37 40 43 65 61 96 342
Университетски 14 20 9 12 8 13 76
Национални 6 7 6 24 30 53 126
Международни 17 13 28 29 23 30 140

 

Научна и международна дейност на ФХФ (2013 - 2015 г.)

Научна и международна дейност на ФХФ (2007 - 2012 г.)

Научна и международна дейност на ФХФ (2005 - 2009 г.)

 

Проектна дейност

 

Национални и международни проекти на ФХФ за периода 2013-2015г. - 110

Национални и международни проекти на ФХФ за периода 2007-2012г. - 129

Класирани проекти по фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски" - 2016 г. ; 2009-2015 г.

 

  • ИНФРАМАТ е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (ПМС № 354 от 29.06.2017 г.) и е подкрепен финансово от Министерство на образованието и науката (Договор Д01-155/28.08.2018).
  • Проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии. Повече информация за проекта тук .
  • Проект „Студентски стипендии и награди”- Служебна бележка за участие в научни, изследователски или практически разработки във връзка с предоставяне на стипендии и награди от Европейския социален фонд.
  • Проект BG05M2OP001-2.009-0028: "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" - повече информация на: http://edurein.chem.uni-sofia.bg/novini.html
    • Пресконференция „Мобилност на младите учени в рамките на европейското пространство чрез проект BG05M2OP001-2.009-0028“ - БТА-Live

 

Конкурс за подбор на млади учени

Конкурс за подбор на постдокторанти

Отворена покана за набиране на кандидатури по проект SUMMIT - международно сътрудничество

Назначени млади учени и постдокторанти (считано от 01.10.2022 г.)

Проекти към СУ

Възможности за финансиране

Електронна система за научноизследователските проекти на СУ

 

АКТУАЛНО

 

√ Факултетът по химия и фармация получи „Знак за качество“ в категория „Устойчиво развитие“ за създаването и приложението на своеобразна собствена процедура за осигуряване на качеството на научните изследвания, която води до устойчиви постижения в научно-изследователската дейност. [ Проектно предложение на ФХФ за Знака за качество ]

Правилник за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност СУ “Св. Климент Охридски”със средства, отпуснат целево от държавния бюджет

Пълната информация е публикувана в раздел "Наука" на страницата на Университета и в електронната система за проектите:

Фонд "Научни изследвания" на СУ

http://eservices.uni-sofia.bg/projects/