Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Библиотека / Услуги

   

 

istockphoto-1004209050-612x612
> Електронно обслужване на потребителите чрез интегрираната библиотечно-информационна система.
> Заемане на литература за домашно ползване.
> Ползване на библиотечни материали в читалните зали.
> Автоматизирани работни места и достъп до WiFi.
> Консултиране на потребителите за ползване на електронни ресурси, каталози и Интернет.
> Свободен достъп до всички справочни и периодични издания.
> Ползване на свободно достъпни електронни публикации и справочни ресурси в помощ на учебния процес.
> Обучения за повишаване на информационната компетентност на докторантите и студентите от Софийския университет.
   
images
> Търсене на литература в електронния каталог на Университетска библиотека.
> Интегрирано търсене в сводния каталог НАБИС.
> Достъп до дигиталните колекции на УБ.
> Възможност за депозиране на материали в Научния портал на СУ и в дигиталните колекции на УБ.
> Свободен достъп до дигитализирана учебна литература в рамките на университетската мрежа или чрез заявка за отдалечен достъп.
> Е-архив на дипломните работи, защитени в Факултета по химия и фармация за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър".
> Информация за периодичните издания, притежавани и получавани в библиотеката по абонамент, книгообмен или дарение, включително и тези на електронен носител.
>> Азбучен списък на списанията
>> Схема на разположението на периодичните издания в библиотеката
   
istockphoto-1177967778-612x612
> Запазване на заета от друг читател книга чрез използване на функцията "Запазване" в библиотечния каталог.
> Заявка за дигитализиране на авторски книги и статии.
> Междубиблиотечно заемане и поръчка за закупуване на книги.
> Тематични справки по зададена от потребителя тема, справки за цитирания.
> Търсене на информация в библиографски и пълнотекстови бази данни.
> Насоки за публикуване и цитиране
>> Насоки за публикуване в списания с импакт фактор/ранк
   
DSC04544

> Обмен на книги

Пред входа на библиотека "Химия и фармация" е обособено малко кътче, където читателите могат да оставят свои книги, които вече не са им необходими и свободно да вземат други, към които проявяват интерес. Инициативата за размяна на книги се превърна в популярна практика сред студентите и преподавателите на Факултета по химия и фармация.

   
Бюлетин ФХФ

> Бюлетин "Нови книги", който съдържа информация за постъпилите чрез покупка, дарения или обмен нови книги, периодични издания и достъпи до бази данни.

>> Март 2024 г.

 

ПЪЛЕН АРХИВ >>