Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Богословски факултет / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.4. Религия и теология (Християнска апологетика), обявен в ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 г.

   

Кандидат: доц. д-р Димо Кръстев Пенков

 

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Христов
Материали:

Рецензенти:

Становища:

Заключителното заседание ще се проведе на 2 декември 2022 г. от 13:00 часа в сградата на Богословския факултет – СУ, площад „Света Неделя“ 19, Заседателна зала, при спазване на действащите заповеди на МЗ, МОН и СУ относно противоепидемичните мерки.