Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Биохимия

   
   

Ръководител: доц. д-р Иванка Цачева
тел. 02 8167 338
е-mail: itsacheva@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: доц. д-р Деница Теофанова
е-mail: teofanova@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна поръчка и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра

Обучението се осъществява по утвърден учебен план и осигурява на магистрите висока адаптивност по отношение на тяхната професионална реализация. Учебният план на магистратурата по „Биохимия“е структуриран в три направления - Молекулярна биология, Молекулярна имунология и Молекулярна диагностика, определящи съответната специализация за студентите. През първия семестър студентите ще получат фундаментални познания за съвременните биохимични направления, интердисциплинарни подходи и експериментални методи, които са определящи и задължителни за трите специализирани модули. Обучението на студентите магистри в трите направления позволява преки контакти и дискусии с всички преподаватели на Катедрата по Биохимия, поощрява тяхната инициативност и дава възможност за усъвършенстване на практическите им умения чрез обучение и работа в научно-изследователски лаборатории в СУ, Биомедицински центрове и БАН.

Обучението се провежда на български език. Програмата обхваща изучаване и полагане на изпити/текуща оценка по 8 задължителни и 2 избираеми дисциплини (избрани от общо 6 предложени), разработване и защита на дипломна работа. Процесът на обучение по семестри е структуриран както следва:

Първи семестър: 5 задължителни;

Втори семестър: 3/4 задължителни, 2 избираеми дисциплини и учебна практика. Вторият семестър е насочен според бъдещата професионална реализация в три модула: Молекулярна биология, Молекулярна имунология и Молекулярна диагностика. Студентите избират един от трите модула.

Трети семестър: 1 задължителна дисциплина – преддипломен практикум, изработване на научен проект и защита на дипломна работа.

Професионални компетенции

 • Задълбочени познания върху молекулните механизми на биохимичните процеси на различни нива (геном, транскриптом, протеом, интерактом, сигналозом, метаболом) и взаимодействията на биологичните макромолекули във високо-организирани клетъчни и междуклетъчни структури с акцент върху преноса на информация и изменчивостта, контрола, регулацията, сигнализацията и интеграцията на различните процеси, определящи стабилността и функционирането на организмите.
 • Задълбочени знания и умения върху методичните подходи за анализ на тези механизми
 • Възможност за творчески подход при анализа на биохимичните основи на редица непознати или слабо изучени процеси в живите клетки и организми.
 • Възможност за разработване на експериментални задачи с използване на биохимични и молекулярно-биологични методи в областта на широк кръг биологични и медико-биологични направления.
 • Познания на биохимични процеси в норма и патология.
 • Умения за практическо приложение на придобитите знания за създаване на продукти с приложение в диагностиката, биомедицинската практика, селското стопанство, в производството на разнообразни фармакологични препарати, участие в реализирането на високо-технологични производства и др.
 • Умения за разработване и реализация на проекти.
 • Умения за работа в екип, вземане на решения и инициативност.

Магистрите, завършили магистърската програма по Биохимия със специализация по Молекулярна биология придобиват допълнителни компетенции:

 • Възможност за разработване на теоретични и експериментални задачи с използване на биохимични и молекулярно-биологични методи в областта на протеомиката, геномиката транскриптомиката и метаболомиката.
 • Основни познания за върховите омикс-технологии и техните неограничени възможности за анализ
 • Познания по биоинформатика, развиване на способности и умения за обработка на експериментални данни, генерирани от омикс-технологиите

Магистрите, завършили магистърската програма по Биохимия със специализация по Молекулярна имунология придобиват допълнителни компетенции:

 • Задълбочени познания върху молекулните механизми, които стоят в основата на функционирането на човешката имунна система.
 • Усвоени съвременни методични подходи за анализ на тези механизми, в това число и съвременните имунологични методи, прилагани в клиничната практика за диагностика и терапия
 • Възможност за творчески подход при анализ на имунохимичната основа на редица непознати или слабо изучени процеси в контекста на имунния отговор

Магистрите, завършили магистърската програма по Биохимия със специализация по Молекулярна диагностика придобиват допълнителни компетенции:

 • Приложение на лабораторната диагностика в здравеопазването и организация на специализирани лаборатории в тази област;
 • Молекулярна патология, диагностика, прогностикация и консултиране на моногенни и редки заболявания и състояния;
 • Анализ за предиспозиции, оценка на риска и консултиране на често срещани мултифакторни заболявания и състояния;
 • Биохимични, включително метаболитни и хормонални анализи за нуждите на здравеопазването и спорта;
 • Формиране на терапевтични стратегии и мониториране на терапии, включително за нуждите на индивидуализираната медицина и други свързани области.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма по Биохимия могат да продължат обучението си в следващата степен на образование – докторантура. Придобитите знания позволяват реализация и перспективи за кариера в подходящи образователни и научно-изследователски институции с биомедицинска насоченост, занимаващи се с фундаментални и приложни биохимични, микробиологични, молекулярно-генетични изследвания; в специализирани медико-диагностични лаборатории, клинични лаборатории, ин витро центрове; в дружества - производители и разпространители на биомедицински препарати; в предприятия, дружества и др., чиято дейност е свързана с микробиологични и биотехнологични производства, с хранително-вкусовата промишленост, фармацевтични компании; в звена свързани с хуманната и ветеринарната медицина; в селското стопанство; в системите за упражняване на санитарен контрол, мониторинг и опазване на околната среда, държавни и общински органи за здравен и екологичен контрол; лаборатории на спортни центрове; осъществяване на съдебно-медицинска експертна дейност и др.