Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Ботаника - висши растения / Кандидатстване

   

Ръководител: доц. д-р Анита Тошева
тел.: (02) 8167 352
е-mail: atosheva@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври от професионални направления: Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по....(Биология и химия, География и биология, Биология и английски език); за магистри от професионално направление Фармация).

Форма на обучение: редовна ( държавна поръчка и платено обучение)
Прием: зимен семестър

За формиране на техния състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Систематика на висши растения, Ботаника – висши растения или Ботаника-II (висши растения), Ботаника–III, Биоразнообразие на растения и гъби, Структура и биоразнообразие на растения и гъби, Агроботаника както и по Ботаника и Фармацевтична ботаника за бакалаври/магистри от други висши училища.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование; б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпит по Висши растения пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Магистърската програма по Ботаника (висши растения) – редовна форма на обучение, е предназначена за лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионални направления Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по....(Биология и химия, География и биология, Биология и английски език), както и за магистри от професионално направление Фармация. Тя се изпълнява по учебен план и програми за 3 семестъра (начало зимен семестър) съгласно единни изисквания и обща учебна документация, одобрени от Факултетния съвет на Биологическия факултет и утвърдени от Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“. Магистърската програма по Ботаника (висши растения) функционира от 2002 г.

Учебният план предлага осем задължителни дисциплини, девет избираеми дисциплини и една учебно-изследователска практика.

Обучението в магистърската програма предоставя задълбочена подготовка в областта на таксономичното и флористично богатство на висшите растения; изменчивост, филогения, еволюция и видо- образуване; биоразнообразие; фитогеографско разпределение; състав, структура и произход на българската висша флора и растителност; съхраняване и опазване на генфонда от редки и застрашени видове. Част от обучението е свързано с биологичното разнообразие и ресурси от лечебни растения и тяхното приложение в официалната и народната медицина; лечебни растения и получаваните от тях растителни вещества (субстанции) – добиване, анализ и приложение; биологичноактивни вещества – биогенеза, локализация, характеристика и терапевтично действие. Студентите се запознават също с особеностите на фосилните и рецентни поленови зърна и спори и тяхното приложение в поленовия анализ, археопалинологията, мелисопалинологията, аеробиологията, таксономията. Магистърската програма предоставя възможности за получаване на познания в областта на основните типове in vitro култури, медоносните растения, етноботаниката, ботаническите колекции, картиране и оценка на екосистемни услуги и др.

Завършилите магистърска програма Ботаника (висши растения) притежават необходимите познания, които им позволяват да работят по научноизследователски и приложни проекти в областта на ботаниката у нас и в чужбина, а така също да участват и в преподаването на различни дисциплини в областта на ботаниката.

Потребители на специалистите, завършили магистратурата по Ботаника (висши растения), са научноизследователски звена; контролни органи към различни ведомства, занимаващи се с проблемите на опазване на флористичното разнообразие, растителното богатство и фитомониторинг; природозащитни организации; паркове, резервати, ботанически градини, природонаучни музеи, хербариуми; алергологични лаборатории, лаборатории за анализ на мед и пчелни продукти, билкозаготвителни складове; билкопроизводства, организации и производства свързани с лечебни и декоративни растения и др.

Теми за събеседване по Висши растения

1. Основни принципи в систематиката на висшите растения. Таксономия, еволюция и филогения.

2. Обща характеристика и специфични особености на мъховете. Цикъл на развитие и класификация.

3. Обща характеристика и специфични особености на спорови растения (плаунови, хвощови, папрати). Цикъл на развитие и класификация.

4. Обща характеристика на семенните растения. Класификация, филогенетични връзки и еволюция.

5. Обща характеристика на голосеменни растения. Класификация, филогенетични връзки и еволюция.

6. Обща характеристика на покритосеменните растения. Класификация, филогенетични връзки и еволюция.

7. Биоразнообразие на висшите растения. Космополити, ендемити и реликти.

8. Опазване и устойчиво използване на висшите растения.