Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Биология на развитието / Кандидатстване

   

Ръководител: проф. дбн Росица Конакчиева
e-mail: r.konakchieva@biofac.uni-sofia.bg
тел. 02 8167 291
Секретар: гл. ас. д-р Петър Ефтимов
е-mail: peftimov@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври от професионални направления: Биологически науки, Биотехнологии, за магистри от професионални направления Медицина и Ветеринарна медицина)

Форма на обучение: редовна
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Хистология и ембриология от задължителен или избираем курс на обучение, Цитология, обща хистология и ембриология за завършилите „Медицина“ или „Дентална медицина“ или Цитология, хистология и ембриология за завършилите „Ветеринарна медицина“.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование; б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпит по Хистология и ембриология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Завършилите успешно магистърската програма по Биология на развитието надграждат получените в бакалавърската степен знания и умения със съвременни методи, приложими както във фундаментални научни изследвания, така и директно в практиката. Завършилите успешно магистърската програма имат възможност свободно да боравят с широк спектър информативни експериментални методи, използвани в биологията на развитието; да прилагат тези методи в пренаталната диагностика; да участват в разработването и реализирането на разгърнати научноизследователски програми; да използват придобитите знания и умения за разрешаването на проблеми от практическо естество и да работят в медицински центрове по асистирана репродукция.

Дипломираните магистри притежават подходяща подготовка за професионална реализация в институтите от сферата на здравеопазването, диагностични и изследователски лаборатории, болнични заведения, както и научни институти. Завършилите тази степен могат да намерят своето място в лаборатории към биотехнологични предприятия и медицински заведения, а така също и в медико-биологични области от администрацията, мениджмънта и маркетинга.

 

Теми за събеседване по Хистология и ембриология

1. Клетката – основна структурна единица на живата материя. Клетъчен жизнен цикъл и митотичен цикъл.

2. Мейоза. Специфични особености и физиологично значение.

3. Оплождане – видове, етапи и основни характеристики при бозайниците.

4. Ембрионално развитие. Понятие за дробене, бластулация, гаструлация, неврулация

5. Производни на ембрионалните листове. Органогенеза. Хистогенеза.

6. Тъкани – видове, основни характеристики и специфични особености.

7. Съединителна тъкан – основни характеристики. Клетки на съединителната тъкан. Междуклетъчно вещество.

8. Мускулна тъкан – видове и специфични особености.

9. Епителна тъкан – основни характеристики и видове. Ендокринна епителна тъкан.

10. Класификация, устройство и клетки на нервната система.