Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Астробиология

   

Ръководител:
доц. д-р Владимир Божилов и гл. ас. д-р Петър Ефтимов
тел: 02 8167 242
е-mail: vbozhilov@phys.uni-sofia.bg, peftimov@uni-sofia.bg

 

Секретар: гл. ас. д-р Надежда Стефанова
тел: 02 8167 242
е-mail: n_stefanova@biofac.uni-sofia.bg

Страница на програмата - https://www.astrobiologymaster.eu

 

Форма на обучение: редовно (платено обучение)
Срок на обучение: 4 семестъра
Прием: зимен семестър

 

Срок на обучение: 4 семестъра (за кандидати със степен бакалавър от професионални направления Биологически науки, Биотехнологии, Медицина, Ветеринарна медицина, Физически науки, Химически науки и Науки за земята, както и в специалностите „Биология и английски“, „Биология и химия“ и „География и биология“)

За формиране на състезателния бал се взема оценката по една бало- образуваща дисциплина: Биохимия, Биохимия и молекулярна биология, Основи на биохимията, Медицинска биохимия, Органична химия, Механика, Геология, Основи на геологията, Въведение в геологията или Климатология.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Студентите, успешно завършили МП „Астробиология“ придобиват компетентност в разработването и решаването на експериментални и теоретични задачи, използвайки редица методи, сред които: търсене и анализ в астрономични и биологични бази данни чрез инструменти на биоинформатиката и екзопланетарния скрининг; създаване и развиване на експериментални подходи, свързани с влиянието на космическата среда върху живите организми и човека; биохимичен и геохимичен анализ на проби от Земята и други тела от Слънчевата система, с цел идентифициране на биомаркери; интердисциплинарно взаимодействие в съществуващи и в бъдещи отраслови области, например анализ и проектиране на мисии от космическо-добивната промишленост; планиране и реализация на научно-изследователски програми, свързани с тематиката на астробиологията. Специалистите по астробиология ще имат възможност да работят в изследователски лаборатории и центрове, както и в частни компании, специализирани в подобряване на качеството на живот чрез имплементиране на космически технологии, свързани с биологията, физико-химията и геохимията в сфери като здравеопазване, земеделие, добивна промишленост и материалознание.