Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Библиотеки

   

Библиотека "Изтокознание" е създадена през 1984 г. на базата на малка сбирка към Катедрата по ориенталистика и отделни екземпляри от фонда на библиотека "Филологии" с цел да се задоволи потребителското търсене на студентите и преподавателите от шестте катедри в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии - "Тюркология и алтаистика", "Арабистика и семитология", "Класически Изток", "Японистика", "Китаистика" и "Кореистика", както и от междукатедрената програма "Южна, Източна и Югоизточна Азия".
Библиотека "Изтокознание" е уникална по своята специфика.

Фондът ѝ включва около 100 000 библиотечни единици (преводна и оригинална специализирана и художествена литература, периодични и картографски издания, аудио-визуални записи и други елекронни ресурси) на повече от 50 езика по въпроси, свързани с литературата, историята, езиците, религиите, архитектурата и културата на страните от Изтока. Библиотеката получава дарения от български и чуждестранни учени, както и от посолствата на страните, чиито официални езици се изучават в изтоковедските специалности.

Разполага с 30 читателски места (Обща читалня - 20, читалня "Японистика" - 10), от които едно компютъризирано.