Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури / Договаряне без обявление

   

Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет:

 

Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в сградата на Творчески дом „КИТЕН“, гр. Китен, област Бургас

Доставка на инструментално оборудване за нуждите на Геолого-географски факултет при СУ по 3 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Автоматична телеметрична метеорологична станция (1 брой) с безкабелна връзка между сензори и приемник“;
Обособена позиция № 2: „Хидрометрично витло за измерване скоростта на водния поток в реки, открити канали, достъпни колектори и тунели“;
Обособена позиция № 3: „Твърдомер/склерометър за скали (чук на Шмидт) за полево тестване твърдостта на скална повърхност и разрушени скали“.

 

"Правен анализ на практиките, прилагани от Възложителя в неговата дейност, включително преглед за съответствие с европейското и националното данъчно законодателство, и идентифициране на възможности за оптимизация на данъчните процеси и на други административни процедури в рамките на дейността на Възложителя"

 

„Абонамент за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. на рускоезични периодични и информационни издания, за които „ИНДЕКС" ООД има изключително право на разпространение за нуждите на Университетска библиотека към Софийски университет"

 

„Доставка и монтаж на отражателни течнокристални фазови модулатори за спектралния интервал за нуждите на Физическия факултет при СУ"

 

"Закупуване на дизеловото гориво за отопление през Софийската стокова бoрса"

 

"Доставка на стоки, определени по списък, предложен от Държавна комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на ЗОП"