Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / „Предоставяне на застрахователни услуги“ по 3 Обособени позиции

   

Срок за получаване на оферти - 30.05.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 31.05.2019 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат

 

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с изх. №12-00-86 от 20.05.2019г.

20.05.2019г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

20.05.2019г.

Проект на договор по Обособена позиция №1

20.05.2019г.

Проект на договор по Обособена позиция №2

20.05.2019г.

Проект на договор по Обособена позиция №3

20.05.2019г.

Техническа спецификация по Обособена позиция №1

20.05.2019г.

Техническа спецификация по Обособена позиция №2

20.05.2019г..

Техническа спецификация по Обособена позиция №3

20.05.2019г..

Образци

20.05.2019г.

Приложение към Ценово предложение по Обособена позиция №1

20.05.2019г.

Приложение към Ценово предложение по Обособена позиция №2

20.05.2019г.

Приложение ЕЕДОП

20.05.2019г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

20.05.2019г.

Разяснения с № 72-00-970/22.05.2019г.

22.05.2019г.

Коригирано Приложение към Ценово предложение по Обособена позиция №1

22.05.2019г.

Информация за удължен срок за подаване на оферти по обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

31.05.2019г.

Протокол 70-58-56/24.06.2019г.

24.06.2019г.

Договор: 80-09-108 от 12.07.2019г. с ЗД "ОЗОК Инс" АД по Обособена позиция №1 + Приложение

31.07.2019г.

Договор: 80-09-105 от 09.07.2019г. с ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" по Обособена позиция №2 + Приложение

31.07.2019г.

Договор: 80-09-106 от 09.07.2019г. с ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" по Обособена позиция №3 + Приложение

31.07.2019г.