Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Места за прием на студенти за учебната 2007/2008 г.

   

 

Област на висше образование, Професионално направление, специалност

План за прием

Р Е Д О В Н О

ЗАДОЧНО

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

Магистър след средно образование

 

Право

260

125

135

80

25

55

Славянска филология

70

15

55

     

Балканистика

20

5

15

     

Медицина

15

7

8

     
 

ОБЩО:

365

   

80

   
 

БАКАЛАВЪР

 

I. Педагогически науки

 

1.2. Педагогика

 

Педагогика

57

17

40

25

5

20

Предучилищна и начална уч. педагогика

50

10

40

16

3

13

Предучилищна и начална уч. педагогика (след колеж)

     

18

2

16

Специална педагогика

45

10

35

16

3

13

Специална педагогика (след колеж)

     

14

2

12

Социална педагогика

50

15

35

17

3

14

Социална педагогика (след колеж)

     

14

2

12

Логопедия

30

8

22

     

Предучилищна педагогика и чужд език

60

7

53

     

Начална училищна педагогика и чужд език

65

8

57

     

Педагогика на масовата и художествена комуникация

20

4

16

     

1.3. Педагогика на обучението по...

 

История и география

40

15

25

     

Математика и информатика

50

25

25

20

8

12

Физика и математика

15

10

5

10

4

6

Химия и физика

20

5

15

     

Химия и информатика

35

20

15

     

Биология и химия

30

8

22

15

4

11

География и биология

30

8

22

15

4

11

Музика

35

10

25

     

Изобразително изкуство

35

10

25

     

II. Хуманитарни науки

 

2.1. Филология

 

Българска филология

130

40

90

50

10

40

Руска филология

50

13

37

     

Английска филология

98

30

68

     

Френска филология

70

18

52

     

Немска филология

80

22

58

     

Скандинавистика

20

7

13

     

Испанска филология

50

14

36

     

Португалска филология

30

5

25

     

Италианска филология

30

8

22

     

Класическа филология

16

6

10

     

Новогръцка филология

30

10

20

     

Румънска филология

15

3

12

     

Арменска филология

10

2

8

     

Унгарска филология

15

3

12

     

Тюркология

30

10

20

     

Арабистика

40

15

25

     

Иранистика

15

4

11

     

Индология

15

4

11

     

Японистика

12

4

8

     

Китаистика

12

4

8

     

Кореистика

12

5

7

     

2.2. История и археология

 

История

105

45

60

40

12

28

Археология

40

20

20

     

Минало и съвремие на Югоизточна Европа

20

7

13

     

2.3. Философия

 

Философия

90

35

55

30

7

23

2.4. Религия и теология

 

Теология

60

40

20

40

25

15

III. Социални, стопански и правни науки

 

3.1. Социология, антропология и науки за културата

 

Социология

65

 

с философия и социални науки

32

11

21

     

с история на България, английски, немски, френски език, математика I или II

33

11

22

     

Културология

65

22

43

     

Европеистика

50

 

с английски език

20

8

12

     

с немски език

10

3

7

     

с френски език

10

3

7

     

с испански език

10

3

7

     

Етнология

40

12

28

     

3.2. Психология

 

Психология

80

30

50

     

3.3. Политически науки

 

Политология

70

30

40

     

Публична администрация

60

24

36

     

3.4. Социални дейности

 

Социални дейности

60

20

40

40

10

30

3.5. Обществени, комуникационни и информационни науки

 

Журналистика

60

15

45

35

5

30

Връзки с обществеността

60

15

45

35

5

30

Книгоиздаване

45

12

33

     

Библиотечно-информационни науки

55

20

35

30

5

25

Архивистика и документалистика

40

16

24

     

3.6. Право

 

Международни отношения

70

25

45

     

3.7. Администрация и управление

 

Стопанско управление

115

 

с английски език

39

19

20

     

с немски език

38

15

23

     

с френски език

38

15

23

     

Регионално развитие и политика

35

10

25

     

3.8. Икономика

           

Икономика

80

 

с английски език

60

26

34

     

с френски език

20

7

13

     

3.9. Туризъм

 

Туризъм

50

15

35

     

IV. Природни науки, математика и информатика

 

4.1. Физически науки

 

Физика

50

35

15

13

5

8

Инженерна физика

45

35

10

12

5

7

Ядрена техника и ядрена енергетика

15

12

3

     

Астрофизика, метеорология и геофизика

25

17

8

     

4.2. Химически науки

 

Химия

110

35

75

30

6

24

Компютърна химия

30

15

15

     

Ядрена химия

20

12

8

     

Екохимия

30

10

20

     

4.3. Биологически науки

 

Биология

70

20

50

25

5

20

Молекулярна биология

70

20

50

     

Екология и опазване на околната среда

30

8

22

15

5

10

Биомениджмънт и устойчиво развитие

30

8

22

     

4.4. Науки за земята

 

География

75

22

53

40

10

30

Геология

45

20

25

     

4.5. Математика

 

Математика

30

20

10

     

Приложна математика

60

40

20

     

Статистика

30

20

10

     

4.6. Информатика и компютърни науки

 

Информатика

120

85

35

     

Компютърни науки

80

50

30

     

Софтуерно инженерство

80

50

30

     

Информационни системи

80

50

30

     

V. Технически науки

 

5.1. Биотехнологии

 

Биотехнологии

35

7

28

15

4

11

VII. Здравеопазване и спорт

 

7.5. Обществено здраве

 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

15

5

10

     
 

ОБЩО:

4037

   

630