Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Извадки от кандидатстудентския справочник / Състезателни изпити

   

Чл.17. Кандидат-студентите полагат състезателни изпити за желаните специалности съгласно Приложение 2.

Чл.18. Състезателните изпити се провеждат по график съгласно Приложение 1. Продължителността на писмените изпити е пет часа, освен в случаите, при които в програмите за конкурсните изпити е предвидено друго.

Чл.19. (1) Кандидатстудентските изпити се организират и провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.
(2) Учебното съдържание на всеки конкурсен изпит се определя от факултетите в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и програми на средните училища на Република България и съгласно обявените в настоящия Справочник програми. Темите и/или тестовете за състезателните изпити се изтеглят лотарийно преди началото на всеки изпит.

Чл.20. (1) Кандидатите са длъжни един ден преди всеки изпит да проверят сградата и залата, в които са разпределени да се явят. На изпита кандидатите са задължени да носят картончето с входящия номер, лична карта или военна книжка. В деня на изпита кандидатите са длъжни да се явят един час преди началото на изпита пред сградата, за която са разпределени.
(2) При влизането в залата, в която се провежда изпита, личните вещи се оставят на място, определено от квесторите. Отговорниците на залите настаняват кандидат-студентите според спецификата на изпита и капацитета на залата.
(3) Кандидат-студенти, явили се след съобщаването на темата, не се допускат до участие в изпита.
(4) Писмените състезателни изпити са анонимни. Кандидатите са длъжни да пишат само със син химикал.
(5) При внасяне и необявяване на материали, свързани с конкурсния изпит, носене на техника с мобилна връзка, при доказано преписване и опит за преписване или подсказване, писмената работа на кандидат-студента се анулира от отговорника на залата.
(6) При нарушаване анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят на химикала и др. писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия. Номерирането на страниците не се счита за знак.
(7) При установяване на идентичност на почерка между две или повече писмени работи всички работи се анулират.
(8) Кандидати с анулирани работи по алинеи (5), (6) и (7) се лишават изцяло от по-нататъшно участие в конкурса.

Чл.21. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители независимо един от друг по предварително изготвени критерии с точност до стотни.
(2) В случай че разликата в оценките на двамата проверители е до 0,50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.
(3) Писмени работи, при които разликата в оценките е повече от 0,50, се дават на арбитър.
(4) В оценяването на всяка конкурсна работа по натюрморт (молив и цветна задача) участва изпитна комисия като анонимността се запазва до окончателното оформяне на оценката.
(5) Върху всяка писмена работа се отразяват мотивите за оценката.
(6) Предаването на оценените писмени работи на техническата комисия за дешифриране и обработване става по утвърден от Председателя на централната комисия по кандидатстудентската кампания график.
(7) Устните изпити се оценяват с точност до 0,25. Оценката на комисията е окончателна.
(8) На изпита за проверка на говорните и комуникативните способности, задължителен за специалностите по чл. 14, ал. (3), оценяването е с "ДА" и "НЕ".

Чл.22. (1) Оценки от конкурсни изпити, положени в друго висше училище, не се признават освен в случая, посочен в чл. 35, и при условие че кандидатите са подали документи в СУ “Св. Климент Охридски” в определения по чл. 15, ал. (1) срок.
(2) Устните изпити се провеждат от тричленни комисии с изключение на изпита по музикален инструмент или пеене, на който участват всички членове на комисията.
(3) До писмен изпит по журналистика се допускат кандидатите, положили изпита по български език и литература с оценка, не по-ниска от добър (3,50).

Чл.23. (1) Кандидат-студентите са длъжни да се информират за резултатите от изпитите.
(2) След обявяване на резултатите от всички конкурсни изпити в тридневен срок ( от 7 до 9 август включително) кандидатите могат да идентифицират писмените си работи. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на картончето с входящия номер и личната карта. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж.
(3) Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка, освен ако е допусната техническа грешка при дешифрирането или пренасянето на оценката.
(4) Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат за класирането само в годината, в която са проведени изпитите.