Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2020 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2020/2021 г. / Документи за класиране

   

Чл. 20. (1) Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университетаhttp://www.uni-sofia.bg.

(2) Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

(3) Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок от 22 юни до 3 юли 2020 г. при следните възможности:

1. В сектор „Прием на студенти“ на Ректората за валидиране на информацията от предварително направения от кандидат-студента запис в електронизираната система само по изключение и при невъзможност кандидатите да се регистрират онлайн.

Кандидатите валидират декларираните данни в посочения в ал. (3) срок, като представят на длъжностните лица по приема следните документи:

1.1. Документ за самоличност.

1.2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща.

1.3. Завършилите небългарски училища представят удостоверение за завършено средно образование, издадено от МОН или от Регионалното управление на образованието по местоживеене, съдържащо преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети.

1.4. Квитанция за платена такса за участие в класирането. Таксата може да се внесе, както следва:

- В касите на Ректората

- По банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ „Св. Климент Охридски“ (приложение № 3).

- Внесена такса за участие в класирането не се възстановява.

- От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ.

1.5. Лауреатите на национални и международни олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизация, философия, гражданско образование и география представят документ за оценката по съответния предмет. Документите на лауреатите се издават от МОН.

1.6. На кандидатите, получили оценка отличен (от 5.50 до 6.00) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и география, МОН издава документ, който да послужи за приемането им във висши училища. За оценки по-ниски от отличен (5.50), служебна бележка се издава от Декана на съответния факултет.

1.7. Деканските ръководства на факултетите, признаващи оценки от национални олимпиади, изискват от МОН заверен протокол с имената и оценките на участниците в съответната олимпиада, въз основа на който издават служебни бележки за резултати от съответните изпити.

1.8. Участниците в националните състезания представят документ с получената оценка, издаден от Декана на съответния факултет.

1.9. Учениците от Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) и Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), положили вътрешен изпит по съответния предмет пред комисия от Софийския университет, представят документ от училището.

2. Онлайн регистрация – подаване на документи и създаване на кандидатстудентски профил в електронизираната система за регистрация за класиране.

2.1. При онлайн регистрация за класирането, посочените в т. 1 документи се прикачват по указания в системата начин.

2.2. Плащането на таксата при онлайн регистрацията е само чрез системата по указания в нея начин.

2.3. За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ кандидатстудентски номер.

2.4. Право на участие в класирането се добива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидатстудентски входящ номер.

2.5. Указанията за кандидатстване онлайн са неразделна част от този Правилник и се обявяват на сайта на Университета - http://www.uni-sofia.bg.

(4) Кандидатстващите за специалности, при които има условие за допускане в класирането, представят сертификат за владеене на чужд език (английски, немски или френски) на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици (Common European Framework of Reference for Languages). Сертификатите трябва да са с валидни срокове към годината на кандидатстване и не заместват оценки от кандидатстудентски изпити при образуването на състезателния бал.

(6) Кандидатстващите за възстановяване на студентски права представят уверение за успешно завършен най-малко първи курс на обучение с положени всички изпити;

(7) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за държавна субсидия и за обучение срещу заплащане и за редовна и задочна форма, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране;

(8) Кандидатстващите по чл. 24, 25, 26, 27 и 28 подават необходимите документи за класиране единствено на специализирано гише в Информационния център на Ректората.

Чл. 21. (1) След срока, определен в чл. 20, ал. (3), не се приемат кандидатстудентски документи.

(2) Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатстудентски запис.

(3) Не се приемат документи, изпратени по пощата.

Чл. 22. Всички особени случаи по условията, документите и реда за кандидатстване, непосочени в настоящия Правилник, се решават от Председателя на централната комисия по кандидатстудентската кампания.