Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2010 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2010/2011 година / Образуване на състезателен бал

   

Чл. 22. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите се образува като сума от конкурсните оценки, умножени със съответен коефициент и балообразуващите оценки от дипломата за средно образование (приложение № 2).
(2) Ако кандидат-студентът е положил успешно изпитите от която и да е от трите кандидатстудентски сесии, в балообразуването участва най-високата оценка.
(3) Ако кандидат-студентът е издържал успешно повече от един алтернативен за дадена специалност изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.
(4) Оценки от държавни зрелостни изпити се признават за резултат от кандидатстудентски изпити, съгласно приложение № 2.
(5) Ако кандидатстващите по ал. (4) се явят и на съответните кандидатстудентски изпити, в балообразуването участва оценката, която формира най-висок състезателен бал за съответната специалност.
(6) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.
(7) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по чужд език, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
Чл. 23. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, испански език, английски език, немски език, история и цивилизация и философия се признава оценка отличен (6.00) от съответния конкурсен изпит.
(2) На първите трима, класирани за участие в международни олимпиади по класически езици се признава оценка отличен (6,00), валидна за специалност Класическа филология.
(3) На първите десет (10) от националната олимпиада по немски език се признава оценка отличен (6,00), валидна за специалност Немска филология.
(4) На първенците от националната олимпиада по история и цивилизация, които имат оценки не по-ниски от отличен (5.50), тези оценки да се признават за резултат от конкурсния изпит за специалностите в Историческия факултет.
(5) На първенците от националните олимпиади по математика и информатика, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити по математика и важи за балообразуването за специалностите във Факултета по математика и информатика.
(6) На първите десет (10) от националната олимпиада по информационни технологии, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.
(7) На първенците от националните олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от съответния конкурсен изпит и важи за балообразуването само за специалностите във Физическия факултет.
(8) На първенците от националната олимпиада по биология и здравно образование, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за балообразуването за специалностите в Биологическия факултет.
(9) На първенците от националните олимпиади по химия и опазване на околната среда, физика, астрономия, математика, информатика и информационни технологии, получили оценка не по-ниска от добър (4,00), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити по химия, физика и математика и важи за балообразуването само за специалностите в Химически факултет.
Чл. 24. (1) Кандидат-студентите, завършили НГДЕК с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и защитили дипломна работа в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:
1. Защитилите дипломна работа с оценка мн. добър (5.00) в профил “История”, тази оценка се признава за резултат от писмения изпит за специалностите в Историческия факултет.
1.1. Оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) в профил “История” се признава и за резултат от конкурсния изпит, валиден за специалност Библиотечно-информационни науки.
2. На кандидат-студентите, защитили дипломна работа с оценка мн. добър (5.00) в профил “Философия и култура”, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит за специалностите Философия, Библиотечно-информационни науки и Социални дейности.
2.1. За специалност Културология и Социология оценката от защитата в профил “Философия и култура” се признава за резултат от конкурсния изпит, при условие че оценката е не по-ниска от отличен (5.50).
3. На кандидат-студентите, защитили дипломни работи в профил “Български език и литература” с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит за специалностите във Факултета по славянски филологии.
4. Защитилите дипломни работи в профилите “Български език и литература”, “История” и “Философия и култура” с оценки не по-ниски от мн. добър (5.00), тези оценки се признават за резултат от конкурсните изпити за специалностите във Факултета по начална и предучилищна педагогика и във Факултета по педагогика.
5. На кандидат-студентите, защитили дипломни работи във всички профили с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тези оценки се признават за резултат от изпити, валидни за балообразуването за специалност Теология (това не се отнася за защитилите в профилите “Чужди езици” и “Природни науки”).
6. Защитилите в профил “Латинистика” и “Грецистика” с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити, валидни за специалност Класическа филология.
Чл. 25. (1) Кандидат-студентите, завършили НПМГ с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и положили вътрешен изпит в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:
1. Положилите вътрешен изпит с оценка, не по-ниска от мн. добър (5.00) по математика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит за специалностите във Факултета по математика и информатика.
2. Положилите вътрешен изпит с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) по география и физика, тези оценки се признават за резултат от съответния изпит за специалностите в Геолого-географския факултет, Физическия факултет и във Факултета по начална и предучилищна педагогика.
3. Получилите оценки не по-ниски от мн. добър (4.50) по химия и по биология, тези оценки се признават за резултат от писмения изпит по съответния предмет за специалностите в Химически факултет, Биологически факултет и във Факултета по начална и предучилищна педагогика.
4. Получените оценки от вътрешните изпити по биология и химия не се признават за специалност Медицина.
Чл. 26. (1) За кандидат-студенти, завършили Софийската или Пловдивската духовни семинарии с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00), балообразуването за специалност Теология се извършва съгласно приложение № 2.
Чл. 27. (1) За кандидат-студенти, завършили средно специално образование по музика (класически и фолклорни училища, съгласно приложение № 6), балообразуването за специалност Музика се извършва съгласно приложение № 2.
Чл. 28. (1) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) на националното състезание по Физика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по физика.
(2) На кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от мн. добър (4.50) от националните състезания по Природни науки и екология и по Химия и опазване на околната среда, тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по химия, валиден само за специалностите в Химическия факултет.
(3) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50) на националното състезание по Природни науки и екология, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за специалностите в Биологическия факултет.
(4) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на националното състезание по математика – “Турнир проф. Борислав Боянов”, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика за специалностите във Факултета по математика и информатика.
Чл. 29. (1) Кандидатстващите по реда на чл. 24, 25 и 28 могат да положат кандидатстудентски изпити, като получената оценка става балообразуваща за други посочени от тях специалности.
(2) Правата по чл. 23 се ползват от кандидати, завършващи средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Правата по чл. 24, 25, 26, 27 и 28 се ползват в годината на завършване на средното образование.
(3) Ако кандидат-студентите по чл. 23, ал. (2), (3), (4), (5), (6) и (7), чл. 24, 25, 26 и 27 се явят и на съответните кандидатстудентски изпити, в балообразуването участва най-високата получена оценка.
(4) - нова! С изменение в решение на Академическия съвет, протокол № 9 от 31 март 2010 г. - За кандидат-студентите, получили служебни бележки по чл. 20, ал. 2, т. 7 от Декана на ФМИ, балът за класирането в специалностите на Факултета по математика и информатика е 30.
Чл. 30. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидат-студентите:
1. Издържали успешно конкурсните изпити, но неподали кандидатстудентски документи съгласно регламентираните в чл. 20, ал. (1) срокове.
2. Подали документи онлайн и непредставили за сверяване оригиналната диплома за средно образование в определените в чл. 20, ал. 2, т. 2.1 срокове.
3. На които липсва някоя от балообразуващите оценки в дипломата за средно образование (приложение № 2).
4. Чиято оценка от държавен зрелостен изпит се признава за резултат от конкурсния изпит за специалностите във Факултета по математика и информатика и е по-ниска от мн. добър (4.50).
5. Получили оценка слаб (2.00) или неявили се на който и да е от състезателните изпити за дадена специалност.
6. С анулирана писмена работа по чл. 16, ал. (6), (7) и (8) независимо от резултатите от другите конкурсни изпити и независимо от това на коя кандидатстудентска изпитна сесия е анулирана работата.