Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания '09 / Приложения / Приложение 3

   

СПИСЪК

на специалностите, за които оценката от държавни зрелостни изпити, положени през 2008 г. и 2009 г. се признава за резултат от кандидатстудентски изпит
(умножени с коефициент 2,5)

 

Факултет / специалност Държавен зрелостен изпит по:
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Философия 1. Философски цикъл
2. Библиотечно-информационни
науки
1. Философски цикъл
2. Български език и литература
3. История и цивилизация
4. Английски език
5. Немски език
6. Френски език
7. Испански език
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
3. Физика 1. Физика и астрономия
2. Математика
4. Инженерна физика 1. Физика и астрономия
2. Математика
5. Ядрена техника и ядрена
енергетика
1. Физика и астрономия
2. Математика
6. Физика и математика 1. Физика и астрономия
2. Математика
7. Астрофизика, метеорология
и геофизика
1. Физика и астрономия
2. Математика
8. Физика и информатика 1. Физика и астрономия
2. Математика
9. Медицинска физика 1. Физика и астрономия
2. Математика
10. Комуникации и
физична електроника
1. Физика и астрономия
2. Математика
ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
11. Химия 1. Химия и опазване на околната среда
2. Математика
12. Химия и физика 1. Химия иопазванена околната среда
2. Физика и астрономия
13. Химия и информатика 1. Химия и опазване на околната среда
2. Математика
14. Екохимия 1. Химия и опазване на околната среда
2. Биология и здравно образование
15. Компютърна химия 1. Химия и опазване на околната среда
2. Математика
16. Ядрена химия 1. Химия и опазване на околната среда
2. Физика и астрономия
17. Инженерна химия и
съвременни материали
1. Химия и опазване на околната среда
2. Физика и астрономия
3. Математика
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
18. Предучилищна и
начална училищна педагогика
1. Български език и литература
2. История и цивилизация
3. География и икономика
19. Социална педагогика 1. Български език и литература
2. История и цивилизация
3. География и икономика
20. Специална педагогика 1. Български език и литература
2. История и цивилизация
3. География и икономика
21. Логопедия 1. Български език и литература
2. История и цивилизация
3. География и икономика
22. Медицинска рехабилитация
и ерготерапия
1. Биология и здравно образование
23. Начална училищна
педагогика и чужд език
1. Английски език
2. Немски език
3. Френски език
4. Испански език
5. Италиански език
6. Руски език
24. Предучилищна
педагогика и чужд език
1. Английски език
2. Немски език
3. Френски език
4. Испански език
5. Италиански език
6. Руски език
25. Педагогика на масовата
и художествената комуникация
1. Английски език
2. Немски език
3. Френски език
4. Испански език
5. Италиански език
6. Руски език
26. Физически възпитание
и спорт
1. Български език и литература
2. История и цивилизация
3. География и икономика
4. Биология и здравно образование
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
27. Математика 1. Математика
28. Информатика 1. Математика
29. Приложна математика 1. Математика
30. Математика и информатика 1. Математика
31. Компютърни науки 1. Математика
32. Софтуерно инженерство 1. Математика
33. Информационни системи 1. Математика
34. Статистика 1. Математика
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
35. Биология 1. Биология и здравно образование
36. Биология и химия 1. Биология и здравно образование
37. География и биология 1. Биология и здравно образование