Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания '09 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2009/2010 година / Условия за кандидатстване

   

Чл. 11. В Софийския университет "Св. Климент Охридски" могат да кандидатстват за всички специалности и форми на обучение лица, отговарящи на следните условия:
1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
2. Лица със завършено висше образование кандидатстват по реда на този правилник с дипломата от средното образование;
3. Да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности съгласно приложение № 2. Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответния Инспекторат по образованието на Министерството на образованието и науката (МОН);
Чл. 12. (1) За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:
1. Български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
2. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на български граждани, ако:
2.1. Имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
2.2. Имат статут на бежанци;
2.3. Са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
3. Статутът на кандидат-студентите по чл. 12, ал. (1), т. 2 се удостоверява с документ за самоличност.
Чл. 13. Граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, временно пребиваващи в Република България, не могат да кандидатстват по реда на този правилник, с изключение на кандидатстващите по чл. 12, ал. (1), т.т. 2.2 и 2.3.
Чл. 14. (1) Студенти от Софийския университет "Св. Кл. Охридски" могат да кандидатстват по реда на този Правилник, като запазват студентските си права.
(2) Отстранени студенти могат да възстановят студентските си права, като кандидатстват за специалността, в която са се обучавали, при условие че имат успешно завършен първи курс.