Начало / Прием / Прием за чуждестранни студенти / Обучение по български език

   

Софийският университет осигурява езиковата и специализираната подготовка на чуждестранните студенти във Факултета по славянски филологии и в Департамента за езиково и специализирано обучение.

Обучението се провежда по учебна документация, която обхваща учебен план и учебни програми. Обучението на студентите за придобиване на езикови и специализирани знания е с продължителност не по-малко от 9 месеца и се извършва в учебни групи с численост не повече от 10 души.
Езиковата и специализираната подготовка на студентите се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при минимален хорариум, както следва:
1. за хуманитарни специалности – български език – 800 уч. часа;
2. за всички останали специалности:
български език – 650 учебни часа
специализирани учебни дисциплини – 350 уч. часа

Обучението на докторантите и специализантите е с продължителност не по-малко от 6 месеца и се извършва в учебни групи с численост не повече от 10 души. Езиковата и специализираната подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при минимален хорариум, както следва:
1. за хуманитарни специалности – български език – 550 уч. часа;
2. за всички останали специалности:
български език – 430 учебни часа
специализирани учебни дисциплини – 230 уч. часа

Обучението по български език завършва с изпит /писмен и устен/ , който се полага пред комисия. Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия.
На лицата, успешно завършили езиковата и специализирана подготовка, се издава Свидетелство /съгласно образец, регистриран в МОН/, необходим за записването на чуждестранните студенти в първи курс.

Таксата за езиков курс е 3500 €.

Лицата, които владеят български език, могат да се явят на изпитите без да са преминали езикова подготовка /включително изпитите по специализираните учебни дисциплини/.

На успешно положилите Стандартизирания тест по български език се издава Удостоверение за владеене на български език - ниво "В2", необходимо за кандидатстването на чужди граждани от държави извън ЕС за обучение в български висши училища.