Начало / Новини / Новини и събития / Връчен бе договор за осигуряване на комуникационна свързаност по проект „Наследство БГ“

   
Връчен бе договор за осигуряване на комуникационна свързаност по проект „Наследство БГ“

На 23.12.2020 г. при спазване на мерките за безопасност и сигурност, ръководителят чл.-кор. проф. дин Иван Илчев и водещият координатор проф. дфн Оля Харизанова на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ връчиха на изпълнителния директор на „Еволинк“ АД г-н Бисер Цонев договор за „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Център за данни (Data Center) и научноизследователски инфраструктури и лаборатории в изпълнение на проекта.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Изпълнението на договора се отнася до отделни сгради и новоизградената инфраструктура на Центъра за върховни постижения „Наследство БГ“ (ЦВП), която включва четири обекта в Софийския университет „Св. Климент Охридски (Централна университетска библиотека, „Яйцето“, представителната сграда на ул. „Гурко“ 7а и Националната образователна телевизия); сгради и лаборатории на Регионален исторически музей – София (РИМ), баня Овча купел; две лаборатории на Университета по архитектура, строителство и геодезия; лаборатории на Института по литература (БАН), Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей (БАН), Института за изследване на изкуствата (БАН), Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Повече информация за предназначението на лабораториите можете да намерите на сайта на ЦВП „Наследство БГ“.

135835648_453449942337623_5767225568948170433_n

Чрез услугата се цели всеки от партньорите по проект BG05M2OP001-1.001-0001 да разполага с осигурена връзка към Основния и Резервния център за данни „Наследство БГ“, да се предостави непрекъсваем обмен на информация между новоизградените лаборатории, а така също между изследователските екипи и други заинтересовани страни.

135790529_399414091264793_7284651732204972337_n

Избраният изпълнител „Еволинк“ АД с подизпълнител „Лирекс БГ“ ООД са ангажирани да реализират: доставка на необходимо мрежово оборудване; изграждане и въвеждане в експлоатация на комуникационна мрежа; изграждане на център за мониторинг на комуникационната мрежа; техническа поддръжка на изградената мрежа за свързаност между лабораториите и научните звена на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. Максималната обща стойност на договора е до 634 902 лв. (с ДДС) и е със срок до 31.12.2023 г.

Повече информация за проекта: https://www.nasledstvo.bg/

Връзка с екипа на проекта: project@nasledstvo.bg