Начало / Новини / Новини и събития / Тринадесета международна конференция по социолингвистика „Обществените процеси и тяхното отражение в езика“

   
Тринадесета международна конференция по социолингвистика „Обществените процеси и тяхното отражение в езика“

В СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Тринадесетата международна конференция по социолингвистика на тема: „Обществените процеси и тяхното отражение в езика“. Конференцията продължава почти тридесетгодишна традиция на дискусии в рамките на научни форуми, организирани от Международното социолингвистическо дружество – София, по проблеми, отразяващи динамичните отношения между общественото и езиковото развитие.

До този момент са издадени 12 тома с материали от конференциите по социолингвистика, оформящи поредицата „Проблеми на социолингвистиката“ – единствената по рода си в Европа.

Откриването на конференцията се състоя в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Приветствие към участниците поднесоха зам.-ректорът на Университета проф. д-р Ренета Божанкова и деканът на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев. Проф. Мирослава Саган-Биелава, секретар на Комисията по социолингвистика към Международния комитет на славистите, поздрави участниците от името на председателката на Комисията проф. Халина Курек. Слово произнесе и акад. Михаил Виденов, който официално откри конференцията.

3

В пленарната сесия своите доклади представиха акад. М. Виденов („Хоризонти пред българските социолингвисти“), проф. Małgorzata Święcicka („Bułgaria i Bułgarzy jako kategoria badań językowo-kulturowych“), проф. Иван Кочев („За прекодификацията на българския език“) и чл.-кор. Ст. Буров („Разговорите за българския език в интернет пространството“).

1

Работата на конференцията протече в седем секции, обединили научните интереси на участниците: „Миграционните процеси и езиковите ситуации“, „Националната и езиковата идентичност в съвременния свят“, „Културните дискурси и езиковата вариантност“, „Дигиталното общество и езиковите практики“, „Политически ситуации и езикови политики“, „Езиковите маркери в динамична среда – нормативност и вариантност“, „Обществено мнение и езикови нагласи“.

В рамките на научния форум в Пловдив (в сградата на Пловдивския университет „П. Хилендарски“) се състоя изнесената сесия на конференцията на тема „Езиковата ситуация в Пловдив и в Родопския район“.

6

В конференцията участваха учени от Полша, Чехия, Хърватия, Франция, Германия, Австрия, Албания и България. Представени бяха множество български университети и институти: Софийският университет „Св. Климент Охридски“, включително ДЕО-ИЧС, ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин“, Пловдивският университет „П. Хилендарски“, Филиал Смолян на Пловдивския университет, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“, Югозападният университет „Н. Рилски“, Медицинска академия - София, УНСС, УАСГ, Медицински университет – Варна, Икономически университет – Варна, както и няколко чуждестранни университета, сред които: INALCO (Франция), Uniwersytet Jagielloński (Полша), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Полша), Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci (Хърватия), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Чехия), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Полша), Университет „Мария Кюри-Склодовска“ (Полша), University „Fan S. Noli“, Korçë, Albania, Виенски университет (Австрия). Прочетени бяха 68 доклада.

4

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в Тринадесети том от поредицата „Проблеми на социолингвистиката“, издание на Международното социолингвистическо дружество – София.

Конференцията се провежда по проект за съфинансиране на научни форуми, договор № 80-1-62/20.04.2017 г., ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“.

5