Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет разработва иновативни продукти в партньорство с бизнеса

   
Софийският университет разработва иновативни продукти в партньорство с бизнеса

Софийският университет е партньор по проект за разработване на иновативен уред, който представлява новост за европейския и световен пазар. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и се изпълнява съвместно с „Милкотестер“ ООД.

Проектът BG16RFOP002-1.005-0078-C01 „Разработване на иновативен продукт от „Милкотестер“ ООД“, е насочен към разработване на продуктова иновация - уред за анализ на клетки с работно наименование „Анализатор на клетки Милкотестер“, “MCA 01”- до ниво на технологична готовност TRL 6. Иновативният продукт ще се разработи в партньорство със Софийския университет "Св. Климент Охридски". За разработването на иновацията е формиран екип от специалисти на двете организации, които обединяват усилията и ресурсите си за постигане на общата цел, като ще споделят както резултатите, така и рисковете от проекта.

За разработването на иновативния продукт ще се осъществяват дейности по изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на иновацията и по създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация, като разходите за заплати на екипа по проекта са сред основните по проекта. Допълнително за реализация на научно изследователската и развойна дейност със средства по настоящия проект се предвижда финансирането на закупуването на лабораторни и тестови апарати, материали и консумативи, възлагане на външна услуга по синтезиране на набор от багрила и разходи за амортизации на специализирано компютърно оборудване за създаване, обработка и тестване на дигитален чертеж и макет на иновацията. С осигуряването на така описания финансов ресурс и реализация на тези дейности, ще бъде създадена продуктова иновация, попадаща в Тематична област 2 „Мехатроника и чисти технологии“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и по-конкретно в сферата на мехатрониката. Така описаното направление е приоритетно за южен централен район за планиране (гр. Белово), където ще се осъществяват основните дейности по създаване на продукта. Допълнително разработеният до ниво на технологична готовност TRL 6 иновативен уред ще представлява новост на общоевропейския и световен пазар предвид отсъствието на подобно устройство, което да съвместява описаните иновативни характеристики.

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 639 704,86 лв., от които 499 447,01 лв. безвъзмездна финансова помощ (424 529,93 лв. европейско и 74 917,08 лв. национално съфинансиране) и 140 257,85 лв. собствено съфинансиране от страна на Бенефициента и партньора по проекта.

 

Picture2
Logo 2