Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е водеща организация в две одобрени за финансиране проектни предложения за Центрове за върхови постижения

   
Софийският университет е водеща организация в две одобрени за финансиране проектни предложения за Центрове за върхови постижения

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. одобри доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е водеща организация в две от одобрените за финансиране проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения.

В Компонент 2: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ е одобрено предложението за изграждане на Център за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе). Проектното предложение е получило обща комплексна оценка 97.1800 и е на стойност 29 781 883.04 лева.

В Компонент 4: "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ е одобрено предложението за изграждане и развитие на

Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Проектното предложение на Консорциум „Наследство БГ“ с водеща организация

Софийския университет "Св. Климент Охридски" е получило обща комплексна оценка 72.3800 и е на стойност 29 785 549.49 лева.

В Компонент 1: „Мехатроника и чисти технологии“ е одобрено предложение за изграждане на Национален център по мехатроника и чисти технологии. В проектното предложение, получило комплексна оценка 86.4600 и на стойност 69 184 529.81 лева, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е партньорска организация заедно с Българската академия на науките и Техническия университет – София.