Начало / Новини / Новини и събития / Създадено бе Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   
Създадено бе Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“

На 4 юли 2018 г. в Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе учредително събрание за създаване на Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

 

Водени от общ интерес за реализиране на дейностите по Административен договор № BG05M2OP001-1.001-0001-С01 от 28.02.2018 г. и в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 — 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, проведохме учредително общо събрание за създаване на Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Събитието се състоя при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

2. Приемане на Устав на сдружението.

3. Избор на Управителен съвет.

4. Избор на контролен съвет.

5. Разни.

Сдружението „Център за върхови постижения „Наследство БГ“ ще бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като Сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.

555
11