Начало / Новини / Новини и събития / Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. дфн Анастас Герджиков беше избран за втори мандат

   
Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. дфн Анастас Герджиков беше избран за втори мандат

На заседание на Общото събрание, проведено на 20 ноември 2019 г. в 272-ра аудитория на Ректората на Софийския университет, с 254 гласа „за“ от 318 действителни проф. дфн Анастас Герджиков беше преизбран за ректор на най-стария университет в България.

Проф. дфн Анастас Герджиков благодари на колегите си за доверието и изрази надеждата си, че в този мандат Софийският университет ще се развие още по-успешно. „Надявам се, че всички ще работим заедно, както преди малко говорихме по друг повод, и че така ще постигнем още повече. Благодаря ви!“, каза в заключение проф. Герджиков.

99-1JPG

Анастас Герджиков завършва средното си образование през 1982 г. в Националната гимназия за древни езици и култури. През 1984-1985 г. следва специалност „Класическа филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През следващата година продължава следването си в Хумболтовия университет в Берлин, където се дипломира като магистър през 1990 г. с дипломна работа на тема „Аристотеловата критика на Платоновите политически произведения".

От 1990 г. е хоноруван, а от 1991 г. е редовен асистент по латински език в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Специализирал е в Австрия (1994 г., стипендия на Австрийската служба за академичен обмен) и в Германия (1997 г., стипендия на Германската служба за академичен обмен). През 2001 г. получава образователната и научна степен „доктор" (дисертационен труд „Понятието clementia в традицията на римската литература от периода на републиката и идеологията на ранния принципат"). От 2004 г. е доцент по антична литература (хабилитационен труд „Образът на владетеля в корпуса на латинските панегирици"). През 2006 г. получава научната степен „доктор на филологическите науки" (дисертационен труд „Огледалото на владетеля. Възникване и развитие на жанра Speculum regale в античността и ранното средновековие"). От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература (хабилитационен труд „Развитие на жанра Speculum regale през ХII и XIII в.”).

Проф. Герджиков води лекции по латински език (фонетика и фонология, морфология, синтаксис) и римска литература в Катедра „Класическа филология“ на Софийския университет „Св. Охридски" в бакалавърска и магистърска степен.

Научните интереси на Анастас Герджиков са в областта на римската литература и политическата теория на античността и средновековието. Автор е на четири монографии и на над четиридесет студии и статии в областта на античната литература и на регламентацията на висшето образование, както и на първия превод на Аристотеловата „Политика".

Анастас Герджиков е бил заместник-министър на образованието и науката (2001- 2003 г.), управител на Фонд „Научни изследвания" (2007-2008 г.) и член на специализирания съвет по литературознание при ВАК (2007-2010 г.). От 2010 г. е заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски", отговарящ за акредитация и научна дейност (2010-2011 г.) и за учебна дейност – докторанти и продължаващо обучение (2011- 2014 г.). От 2015 до 2019 г. е ректор на Софийския университет.

Член е на редакционната колегия на Стратегии на образователната и научната политика и на Bulgarian Journal of Science and Еduсаtion. Владее английски, немски, френски и руски език.