Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д.пс.н. Соня Карабельова е новият декан на Философския факултет на Софийския университет

   
Проф. д.пс.н. Соня Карабельова е новият декан на Философския факултет на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 18 октомври 2019 г., за декан на Философския факултет беше избрана проф. д.пс.н. Соня Карабельова.

Кандидатурите за декан бяха три: на доц. д-р Георги Вълчев, проф. д.ф.н. Оля Харизанова и проф.д.пс.н. Соня Карабельова.

На второ гласуване участваха кандидатите доц.д-р Георги Вълчев и проф. д.пс.н. Соня Карабельова. Проф. д.пс.н. Соня Карабельова беше избрана със 103 гласа.

Кариерното развитие на проф. Соня Карабельова е свързано със Софийския университет от назначаването й като асистент през 1992 г. до днес. През 2012 г. й е присъдена научната степен „доктор на психологическите науки“, а през 2015 г. заема академичната длъжност „професор“. През същата година е избрана за заместник-декан на Философския факултет с ресори научноизследователска, проектна и международна дейност, учебна дейност за ОКС „магистър“.

2-1

Проф. Карабельова е водещ преподавател и изследовател в областта на психологията на здравето. От 2016 г. е ръководител на магистърска и докторска програма „Психология на здравето“. Води лекционни курсове в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по „Психология на здравето“, „Професионален подбор и развитие на кариерата“, „Статистически методи в психологията“, „Междукултурни изследвания в психологията“, „Управление на човешките ресурси“ и др. в четири факултета на Софийския университет.

Автор е на три самостоятелни монографии („Избор на кариера“, „Ценности и културни практики в България“ и „Управление и развитие на човешкия потенциал“) и съавтор в четири колективни, десетки студии и статии в специализирани научни издания и сборници. Проф. Карабельова има участия в над 40 международни и национални проекти като ръководител и експерт. Научен ръководител е на повече от 10 докторанти, от които 7 са успешно защитили.

Участва като ръководител и член на експертни групи в процедури за институционална и програмна акредитация по професионално направление 3.2. Психология към НАОА.

Член е на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България.