Начало / Новини / Новини и събития / Позиция на Софийския университет

   
 Позиция на Софийския университет

Във връзка с журналистически запитвания за извършен одитен ангажимент за консултиране на основание издадена Заповед № РД 09-5305 от 28.09.2017 г. на министъра на образованието и науката отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет изразява следната позиция:

С писма от МОН № 04-01-409 от 07.12.2017 г. и № 04-01-409 от 22.12.2017 г. министърът на образованието и науката информира, че в резултат на извършения анализ на предоставените при проверка документи за получени възнаграждения в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2016 г. от служителите на Централната университетска администрация, в т.ч. на тези от формираната за целите на одита репрезентативна извадка, е установено, че начислените и изплатените допълнителни възнаграждения съответстват на вътрешните нормативни актове. Нормативните документи на Софийския университет следва да бъдат конкретизирани и допълнени с оглед осигуряване на съответствие с приложимата нормативна уредба.

Установените пропуски и грешки при изплащането на допълнителни възнаграждения представляват по-малко от 1/100 от 1 % от изплатените възнаграждения.

Университетът предприема действия за актуализиране на Вътрешните правила за работна заплата и длъжностните характеристики, в съответствие с препоръките на МОН, които да съдържат обективни критерии за оценка на изпълнението на работата и да позволят ясно да се разграничат допълнително възложените задачи извън обема на длъжностната характеристика.