Начало / Новини / Новини и събития / Ползотворни срещи и дискусии на български учени в Университета „Адам Мицкевич“ в Познан

   
 Ползотворни срещи и дискусии на български учени в Университета „Адам Мицкевич“ в Познан

Във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, в университета „Адам Мицкевич“ (AMU) в Познан, Полша, бяха проведени срещи и дискусии между български и полски учени и преподаватели от три университета.

От българска страна делегацията беше водена от проф. д-р Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. С участието на доц. д-р Светлана Станкова, зам.-декан на ФЖМК, проф. д-р Ефрем Ефремов, ръководител на Катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване“ на ФЖМК, и проф. д-р Илияна Павлова – ръководител на катедрата „Журналистика и връзки с обществеността“ на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, бе проведена среща дискусия с колеги от Факултета по политически науки и журналистика и Факултета по полска и класическа филология на Университета „Адам Мицкевич“. В разговорите и дискусиите бяха обсъдени добри академични практики от утвърдени европейски образователни институции в областта на създаването на нови учебни програми, съобразени с възможностите на дистанционното обучение и новите информационни и комуникационни технологии. Представителите на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ представиха информация за академичните профили, структурата и образователната насоченост, за програмите и формите на обучение в своите институции, както и за създадените пилотни образователни продукти в рамките на проекта, за изградените модели и компетентости за внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес.

1-1

Д-р Адриана Ковачева представи нови техники за обучение, разработени по формулата на тандемно обучение в рамките на Eвропейския университет EPICUR. Европейският университет разширява възможностите за обучение в мрежа, консолидирането и свързването на учебни програми в областта на езикова политика за многоезични университети, както и създаването на виртуална междууниверситетска кампусна среда EPICUR за разширяване на възможностите за виртуална мобилност и разработване на нови курсове.

222

Бяха очертани възможностите за сътрудничество между двете образователни институции - включване в университетски мрежи чрез споделяне на ресурси, опит и инфраструктура, разработване на магистърски лаборатории и изследователски стажове за завършили студенти в партньорство с обществени партньори и частни предприятия.

3

Денис Халагиера, който представляваше Факултета по политически науки и журналистика на AMU, представи два научноизследователски проекта на Департамента по социални науки към Факултета - JPR (Journalistic Role Performance) и TREATHPIE (The Threats and Potentials of a Changing Political Information Environment). Обменът на идеи по методологиите и фокусните групи, по постигнатите резултати от двата проекта очертаха и идеи и конкретни бъдещи съвместни проектни предложения на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл.Охридски“ и Факултета по политически науки и журналистика към Познанския университет „Адам Мицкевич“.

На заключителната среща проф. Кристина Маркович, декан по международно сътрудничество на Факултета по полска и класическа филология на AMU, приветства участниците в дискусията, по време на която бяха обсъдени по-нататъшните етапи от реализирането на проекта „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.“. С д-р Юстина Вчорка, Еразъм координатор на Факултета, бе обсъден интензитетът на мобилност на студентите между Университета „Адам Мицкевич“ и Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, както и възможността, освен в рамковото споразумение между двата университета, да се осъществява и междуфакултетска мобилност.

Проф. Кристина Маркович и проф. Веселина Вълканова очертаха бъдещите перспективи за сътрудничество в сферата на иновативното образование и изграждането на образователни мрежи.