Начало / Новини / Новини и събития / „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

   
„МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

За първи път Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява прием по съвместни програми с български и чужди университети, по които ще се споделят преподаватели и ще се издават общи дипломи.

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя публично събитие по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“. Проектът се изпълнява от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с девет български университета и три национално представителни работодателски организации от юли 2021 г. и ще продължи до декември 2023 г.

4-4

Събитието бе открито от проф. Елиза Стефанова – заместник-ректор на Алма матер и ръководител на проекта, която посочи, че с колегите й се стремят да създадат среда, която да съответства на очакванията на кандидат-студентите и от друга страна – да ги обучат така, че да отговарят на изискванията на обществото. Вече са готови 17 съвместни програми, две от тях с чуждестранни университети, а останалите 15 – съвместно с различни български университети. Проф. Стефанова изтъкна, че Академичният съвет на Софийския университет е взел решение всички програми, които са по модернизация на висшето образование, да могат да бъдат провеждани присъствено в електронна среда. В заключение проф. Елиза Стефанова благодари на всички свои колеги, които са работили изключително усилено през изминалата година, за да се развие проектът успешно. Тя изрази увереността си, че идеите, които се осъществяват по проекта, ще бъдат работещи и от полза за всички.

3-3

Проф. Васил Маринов, заместник-ректор на Софийския университет, направи общ преглед на програмите. Той посочи, че бюджетът на проекта е почти 5 млн лв., а целта му е да повиши качеството на висшето образование в рамките на партньорската мрежа като създаде успешен модел за устойчиво сътрудничество, насочено към модернизация на системата за висше образование. Той изтъкна, че ядрото на проекта е разработването и прилагането на нови образователни програми. Съвместните програми включват съвременни технологични решения в обучението и създаване на дигитални ресурси, включително и за дистанционно обучение. По думите на проф. Маринов с тези програми се запълват дефицити в пазара на труда.

6-6

За първи път Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява прием по съвместни програми с български и чужди университети, по които ще се споделят преподаватели и ще се издават общи дипломи. Програмите са в области, за които има голямо търсене на специалисти - информационните технологии, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки. Новите програми са резултат от предварително проучване на нуждите на пазара на труда и на компетентностите, които работодателите очакват от завършилите специалисти. В тясно взаимодействие с представители на бизнеса и работодателските организации са изследвани потребностите от специалисти и е избрано какво да изучават студентите.

5-5

Кандидат-студентите ще имат възможност да избират между една нова съвместна бакалавърска програма и 16 нови съвместни магистърски програми:

 • „Анализ на данни“ (бакалавърска програма)
 • „Индустриални и фармацевтични биотехнологии“
 • „Медицинска физика“ (на английски език)
 • „Интелигентна аналитика”
 • „Химия за бъдещето“ (на английски език)
 • „Дизайн на електронно обучение“
 • „Приобщаващо образование“
 • „Жестов език и билингвистично образование“
 • „Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище“
 • „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии“
 • „Технологии за обучение в профилирана подготовка по Информационни технологии“
 • „Педагогика на обучението по география и история“
 • „Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация“
 • „Визуални изкуства и образователни практики“
 • „Иновации в училищното физическо възпитание“
 • „Дизайн за дигитално учене“ (на английски език)
 • „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение“ (на английски език).