Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса "Роля на академичните институции в трансформацията на българските общини и региони"

   
Кръгла маса "Роля на академичните институции в трансформацията на българските общини и региони"

В рамките на проекта Тransform4European Research & Innovations (T4ERI), финансиран от програмата „Хоризонт Европа“ на ЕС, в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе кръгла маса на тема: „Роля на академичните институции в трансформацията на българските общини и региони“. По време на срещата бяха дискутирани ключови регионални въпроси с цел да бъдат групирани на местно равнище основните предизвикателства пред политиката.

Събитието бе открито от доц. д-р Стелиян Димитров от Геолого-географския факултет на Алма матер. Той посочи, че проектът има за цел да се обединят усилията на няколко академични институции в рамките на инициатива да се подготвят кадри, ново поколение предприемачи в служба на европейските региони. По думите му проектът Тransform4European Research & Innovations има за цел да създаде условия не само образователните програми на партньорските институции да работят съвместно, но и техните изследователски програми. На събитието присъстваха преподаватели, студенти, представители на местните власти, БАН.

1-2

Доц. д-р Стелиян Димитров подчерта, че целта на дискусията е да подготви участието на Софийския университет в рамките на стратегията за изследвания и иновации в проекта Тransform4European Research & Innovations. Това е едно подготвително събитие и хората, които участват в него, реално са участници в изработването на тази обща стратегия, отбеляза доц. д-р Стелиян Димитров.

1-3

Той представи проекта Тransform4Europe, който представлява партньорство, финансирано по линия на програма „Еразъм+“, съставено от университети, които имат обща визия за своето развитие, алианс, финансиран от Европейската комисия като въпреки различията тези академични институции споделят обща визия за висшето образование в Европа като основен инструмент в оформянето на бъдещето на нашия континент. То е свързано с иновации и предприемачество, основано на знанието. Фокусът на проекта е в трансформацията на обществото, икономиката, в околната среда и дигиталната трансформация.

1-1

Основната цел на кръглите маси е да гарантират, че резултатите от проекта отговарят на нуждите и помагат за справяне с ключови политически и обществени предизвикателства, възникнали в настоящата ситуация, включително икономическото, социалното и регионалното въздействие на пандемията. Предвижда се кръглите маси да допринесат за постигането на общите цели на T4ERI - разработване на обща стратегия, гарантираща участието и ангажираността на заинтересованите страни - гражданите, гражданското общество и публичните/частните власти в областта на научните изследвания и иновациите.

1-4

В рамките на проекта „Тransform4Europe” в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведоха и отворени двойни лекции по следните теми: Поведенчески прозрения за политиката и бизнеса и изменение на климата и енергийна сигурност. Целите на събитието е да насърчи диалогът между академичните среди и бизнеса; да се определят методологии за трансфер на знания и ноу-хау; да се подкрепи професионалното обновяване и развитие и да се укрепят връзките между институционалните партньори по проекта. Лекторите, които са от 4 различни институции, имат компетентност и солиден опит в предприемаческите аспекти, свързани с трите целеви области на инициативата Transform4Europe: цифрова трансформация и интелигентни региони; трансформация на околната среда и устойчивост и обществена трансформация, изграждане на общности и приобщаване.