Начало / Новини / Новини и събития / Конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“

   
Конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се провежда научната конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“, организирана от Историческия факултет на Софийския университет.

Научният форум бе открит от проф. Веселин Янчев от Историческия факултет, който отбеляза, че събитието е посветено на един изключително важен, актуален и научно фундаментален и приложен проблем, какъвто е проблемът за съдбата на вакъфските имоти в България. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката и е реализиран в рамките на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По думите на проф. Янчев, с екипа на проекта са имали възможност дълго време да обсъждат подходите, методите за изследване и представяне на този проблем. Проф. Янчев отбеляза, че проектът и конференцията не биха съществували без професионализма, научния хъс, всеотдайността на Мария Кипровска и Григор Бойков – хората, които стоят в основата и са двигателят на проекта.

1

Проф. Янчев изказа своята благодарност към всички колеги, приятели и съмишленици, дали своя принос за реализирането на проекта и конференцията – д-р Мария Баръмова, проф. Пламен Митев, д-р Владимир Станев, д-р Христо Беров, д-р Мартин Вълков и Георги Бурнаски. Той подчерта, че целта на проекта е научно-изследователска, да даде фундаментални знания за това как един проблем се появява, развива се в рамките на две различни епохи и държави, какви са неговите проекции в съвременността. Проф. Янчев отбеляза, че лично за него проектът е имал ползотворна и благотворна роля, защото му е дал възможност да види един друг аспект от държавното изграждане на България, от политиката на българската държава, който често пъти остава встрани от големите изследователски цели и задачи. „Вакъфската проблематика е актуална и в момента и обективен научен подход може да допринесе за изграждането на обосновано, научно отношение към него“, каза в заключение проф. Веселин Янчев.

5

Мария Кипровска представи замисъла на проекта, постигнатите резултати от проучванията на изследователите, както и очакваните цели. По думите й, поставено е добро начало за бъдещи изследвания и посочи, че с екипа ще продължат да работят по темата. Григор Бойков отбеляза, че резултатите от изследванията се обновяват своевременно на сайта на проекта и представи създадената интерактивна карта, която съдържа огромна част от резултатите на проекта.

22

Събитието продължи с представяне на пленарните доклади. Във фокуса на научния форум попадат мюсюлманските благотворителни фондации (вакъфи), създадени по времето на османската власт по българските земи, като специално ще бъдат откроени поземлените имоти, подпомагали тяхното функциониране, както и обществените сгради, за поддържането на които те били устроени. Вакъфските благотворителни фондации ще бъдат разгледани в дългия хронологически отрязък от времето на тяхното създаване в условията на имперската османска власт до тяхното включване в структурите на държавното управление в следосвобожденска България, поставило истинско предизвикателство пред националните политически елити по време на няколко исторически периода и очертаващо тенденциите във водените политики по отношение на завареното османско наследство в националната държава като цяло.

Доклади на научната конференция ще бъдат представени от членовете на екипа по проекта, както и от специалисти в областта, които ще представят резултатите от свои научни изследвания, свързани с проблематиката.