Начало / Новини / Новини и събития / Конференция на тема „Измерения на компетентността“

   
Конференция на тема „Измерения на компетентността“

Започна съвместната научна интердисциплинарна конференция на тема „Измерения на компетентността“, която се провежда от съвместния научен програмен и организационен комитет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университета „Св. Климент Охридски“ в Битоля, Република Северна Македония. Научният форум се провежда онлайн и ще продължи до 5 декември 2020 г.

На официалното откриване на конференцията водещ бе проф. д-р Веселин Дафов от Философския факултет на Софийския университет. Участниците бяха приветствани от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков. Той припомни, че ръководствата на двата университета са взели решение да почетат заедно своя патрон – „Св. Климент Охридски, който е велик учител и книжовник, създател на Охридската книжовна школа.

Празникът на двата университета е отлична възможност за сближаване чрез образование и наука. „Особено днес е важно да покажем, че академичният дух, академичното партньорство и приятелски отношения са над всичко и могат да преодолеят всяко разделение“, каза проф. Герджиков и припомни, че Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и университетът „Св. Климент Охридски“ в Битоля организираха и тази съвместна научна, интердисциплинарна конференция, наречена „Измерения на компетентността“ с общ научен комитет и с участници от двете страни. „Темата е много широка, тя позволява наистина да покажем най-доброто и от двата университета, в много различни научни области. Компетентностите във философски, в юридически, политически, управленски, икономически контекст и в социалната работа“, каза още проф. Герджиков и посочи, че най-важните компетентности са в образованието и със задоволство отбеляза, че в програмата е отделено много внимание и на теоретичните аспекти, на природонаучното и математическото направление и дори на изкуствата и спорта.

В края на приветствието си той изрази своята надежда, че това ще е една конференция, която не само ще допринесе много за развитието на научното знание, но и за по-голямото сближаване на нашите два университета и пожела успех на всички.

Проф. д-р Мариян Гуровски, зам.-ректор на Университета „Св. Климент Охридски“, поднесе поздрав от името на ректора на Битолския университет. В него той приветства присъстващите и изрази радостта си, че двете институции отбелязват съвместно празника на своя патрон, част от което е и настоящата конференция. По думите му, това насърчава съвместната работа между изследователите в двата университета и тяхното сближаване. Той посочи, че във времето, в което живеем, подкрепата за образованието е изключително важна мисия за университетите. Проф. д-р Мариян Гуровски обърна внимание и на ефекта, който това ще има върху международната репутация както в Европа, така и в света. Говори за развитието на висшето образование, академичната свобода и развитие на интелектуалните способности на всеки един. „Всички заедно да се стремим към по-добри резултати в образованието и науката и да сме подготвени да надграждаме своите знания, да продължим да учим и да се развиваме. Защото историята е доказала, че човек никога не би постигнал възможното, ако не се стреми към невъзможното“, каза проф. д-р Мариян Гуровски и призова да използваме настоящата криза като още една възможност за развиване на нашите капацитети, иновативност, креативност и завръщане към истинската мисия на университетите. Така кризата би станала възможност, от която да извадим ползи. В заключение той изрази радостта си от провеждането на съвместната конференция и пожела успех на участниците.

Участниците в научния форум бяха поздравени и от министъра на образованието и науката на Република Северна Македония – Мила Царовска. Тя посочи, че конференцията е още една стъпка в посока на развитие на съвместни дейности в научни области, обмен на знания, преподаватели и студенти, съвместни научни проекти и програми. По думите й това е добър знак и за двата университета. В изказването си Мила Царовска призова действията ни да са насочени към професионализъм, научност, отговорност и качество. В заключение тя пожела успех на конференцията.

10

От името на министъра на образованието и науката на Република България Красимир Вълчев поздрав поднесе заместник-министърът инж. Таня Михайлова. Тя изрази удовлетворението си от това, че именно темата за компетентността беше прегърната от всички факултети и всъщност тя обедини университетското мислене и стана в основата на първата от много години насам общоуниверситетски конференции.

Конференцията се провежда в рамките на Климентовите дни и е важно да се отбележи, че в нея участват представители на още един университет, носещ името на св. Климент Охридски. А именно Битолският университет от Република Северна Македония“, допълни още заместник-министърът.

По думите на инж. Михайлова, смяната на фокуса в обучението – от преподаване на знанието към овладяване на ключови компетентности, е залегнала в Закона за предучилищното и училищното образование. „През тази година ние в министерството издадохме пет хиляди екземпляра от четири книжки в една поредица, които разкриват и нашата визия за компетентностния подход. Защото съзнаваме, че компетентностният подход е в основата на качественото знание. Тези материали бяха качени на електронната страница на МОН, а при тяхното изготвяне използвахме безценната помощ на представители от академичната общност“, посочи инж. Михайлова.

Зам.-министър Михайлова увери, че Министерството на образованието и науката полага огромни усилия за изграждане на компетентни личности, които ще могат да поемат отговорност за живота, а и за обществото, което ще изграждат. „По пътя на компетентностния подход не може да разчитаме само на твърдо установени отговори. В процеса на неговото осъществяване ние търсим конкретни решения и разчитаме на конференции като тази, да ни подскажат добрите решения“, каза накрая инж. Михайлова и пожела на всички ползотворна дискусия.

55

От името на всички декани приветствие поднесе и деканът на Философския факултет на Софийския университет проф. дпсн Соня Карабельова, която отбеляза, че светът, в който живеем, се отличава със своята непрекъсната динамика, сложност и непредвидимост. По думите й, всичко това налага преосмисляне, промяна на ценности, на културни практики, които имат значим ефект именно върху формирането и развитието и на уменията, и на компетентностите от гледна точка на всекидневните избори, които хората правят на индивидуално, организационно и на общностно равнище. „В тази връзка именно, темата е актуална, защото по-широките познания допринасят за обогатяването и на теоретичните постановки, но също така за разработването на политики и интервенции, които подпомагат ефективните взаимодействия в групите, тяхната висока продуктивност и оптималното функциониране на хората“, каза още проф. Карабельова.

Деканът на Философския факултет заяви, че в рамките на конференцията ще се дискутират въпроси за уменията и компетентностите, поставени в контекста на модел, който включва когнитивни и метакогнитивни умения, включват социални, емоционални и физически умения. В повечето разпоредби, насоки или препоръки, тези измерения се препокриват, и като че ли липсва една ясна формулировка за тяхната оценка, както и конкретни определения на национално и регионално ниво. „В този смисъл особената роля в развитието на тези умения, на тези компетентности, имат именно информационните технологии и тяхното взаимодействие върху когнитивното развитие на хората, върху ценностите и мотивацията им, свързани с потребностите именно на нововъзникващите модели на управление, при които основен актив са знанията“, допълни проф. Карабельова.

Тя подчерта, че основният фокус на конференцията е именно върху ключовата роля на компетентностите в процеса на образованието, в процеса на обучението, които трябва да отговарят на множеството предизвикателства и очаквания. Компетентността обаче се определя като нещо повече от знания или умения. Тя включва способността да се отговори на сложни изисквания, като се използват и мобилизират и психосоциалните ресурси на индивида в определен контекст.

В тази връзка компетентността се разглежда в един по-широк аспект, а именно като способност за адекватно прилагане на резултатите от обучението и се отнася до когнитивните, функционалните и социалните умения, до етичните ценности. Развитието на ключовите компетентности обаче става постепенно, през целия живот, на основата както на формалните, така и на неформалните знания и опит. „В този смисъл очакванията към нас, университетските преподаватели в тази област, са големи и са свързани с подпомагането на хората по посока на това да развият онези умения и способности за критично мислене, за решаване на проблеми, за развитието на нови идеи, на нови теории на нови знания, което да допринесе за актуализацията на човешкия потенциал“, каза проф. Карабельова и изрази убеждението си, че докладите на водещите специалисти в областта ще доведат до интересни и задълбочени дискусии, които ще обогатят и ще разширят познанията за съвременните предизвикателства, пред които са поставени не само представителите на университетската общност, но ще издигнат на много по-високо ниво, както от гледна точка на повишаване на теоретичните знания, но ще поставят акцент и ще допринесат за разширяване на практическите умения в тази посока.

112

Проф. Карабельова благодари всички колеги, положили усилия за организирането на конференцията и подчерта, че тя ще допринесе за задълбочаване на взаимовръзките на двата университета.

В рамките на съвместната научна интердисциплинарна конференция на тема „Измерения на компетентността“, ще бъдат представени редица доклади и изследвания, ще се състоят дискусии с участието на много преподаватели, което в резултат ще доведе до издаването на съвместен сборник с доклади. Конференцията е обособена в следните тематични секции – „Компетентностите във философски и психологически контекст“, „Компетентностите в юридически, политически, управленски, икономически контекст, социална работа“, „Компетентности в образованието – теоретични аспекти“, „Компетентности в образованието – природонаучно и математическо направление“, „Компетентности в образованието – изкуства и спорт“.

Част от темите, които ще бъдат разгледани през трите дни, са компетентностите в педагогическия контекст, доверието и компетентността, какво значи да мислим критически, кибер компетентностите и образованието на бъдещето, дигиталната компетентност и философската нагласа, изграждането на компетентностен профил, компетентността като икономическа категория, управленски компетентности и други.

Програма