Начало / Новини / Новини и събития / Иновативен дизайн на Центъра за върхови постижения УНИТе

   
Иновативен дизайн на Центъра за върхови постижения УНИТе

Центърът за върхови постижения в областта на информатика и информационни и комуникационни технологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по проекта УНИТе ще бъде разположен в модерна Г-образна сграда. В него ще има лаборатории за Интернет на нещата (IoT), „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др.

Проектът беше представен на 4 ноември 2019 г. от архитектите Константин Пеев и К. Кръстев от изпълнителя „ЕКСА“ АД пред ръководството и преподавателите на Факултета по математика и информатика и участниците в проекта УНИТе. Новият научно-изследователски комплекс ще представлява триетажна сграда със сутерен с обща застроена площ почти 4000 кв. м. Тя ще бъде разположена в кампус „Лозенец“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на юг от сградата на Факултета по математика и информатика и на изток от Физическия факултет. Застроената площ на всеки етаж и на сутерена е по 997 м2. Сградата е проектирана с достъпна архитектурна среда и за хора в неравностойно положение. Фасадното оформление е модерно и в унисон с околното застрояване.

Лабораториите в новия център

Обектът представлява нов научен комплекс за провеждане на върхови научни изследвания, семинари, обучения и работни срещи.

В сутерена на бъдещата сграда ще има сервизни помещения за пожарогасене, за UPS, технически лаборатории, рекреационен корпус, клуб на изследователите, както и интегрален иновационен форум, в който ще има зала за предоставяне на специализирани ИКТ услуги (облачни, виртуализация, 3D сканиране/принтиране, отпечатване, размножаване). Иновационният форум включва и офиси за инкубатори за иновативни стартиращи фирми.

На първия етаж на сградата е разположено просторно фоайе с обособена рецепция и система за контрол на достъпа, пространства за изложби и отворени пространства. И на този етаж ще има интегрален иновационен форум, съдържащ голяма зала за конференции със сцена и акустична организация с площ над 320 м2, както и още две по-малки зали за конференции, шумоизолирани видеоконферетни стаи, както и офиси за срещи на специалистите от Центъра за върхови постижения УНИТе с потребители от бизнеса и академичните среди.

3

На втория етаж ще бъде разположен Лабораторният комплекс за „Интернет на нещата“ (IOT). Този научен комплекс включва инженерна лаборатория, офиси и тестово поле. Тестовото поле е предвидено като голямо отворено пространство, което може да се сегментира с олекотени временни прегради. Освен лабораторията ще бъдат изградени и офиси за учени.

Интегралният иновационен форум на втория етаж ще включва 2 компютърни зали, няколко учебни зали и две иновативни зали за специално обучение. Допълнително е предвидено изграждане на иновативна дигитална цифрова библиотека с инженерна библиотека и работни места.

Третият етаж е разпределен между три лаборатории - „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“. И трите лаборатории са предвидени да бъдат с по 10 помещения, към лабораториите ще има кътове за отдих и срещи, както и санитарни помещения.

1

Паркингът е разположен на юг от сградата, предвиден е необходимият брой на достъпни места за паркиране, както и паркоместа, оборудвани за електрически превозни средства. Паркингите за автомобили и велосипеди ще бъдат оборудвани с видеонаблюдение.

„Покривът над всяко крило на сградата е едноскатен, а стрехите на покрива са уширени, за да предоставят по-добро засенчване на фасадите под тях, спомагайки за минимализиране на разходите за климатизация. Долната повърхнина на стрехите може да се ползва за прожекция на текстове и изображения, свързани с научната дейност в сградата. Освен това целият покрив може да бъде запълнен с фотоволтаични системи, които да осигурят голяма част от нужната на комплекса електроенергия“, обясни архитект Константин Пеев.

4

Направените по време на срещата с „ЕСПА“ АД забележки ще бъдат отразени в окончателния архитектурен проект на бъдещата сграда, като се очаква цялостното инженерно решение да бъде завършено до средата на декември 2019 г. След това ще бъде обявена обществена поръчка за изграждането. Предстои обвяване на фирмите, които са спечелили обществените поръчки за технически и инвестиционен проект за сградите на Центъра за върхови постижения в останалите университети, участващи в проекта УНИТе – Технически университет София, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Проектът BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото) се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и Информационни и комуникационни технологии“.

2

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея Европейският фонд за регионално развитие ще финансира одобрения бюджет, който възлиза на 29 781 883 лева.

Университетите-партньори са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИИКТ).

Научно-изследователските дейности в Центъра за върхови технологии УНИТе са обособени в 9 работни пакета, като за всеки от тях е определена институция-координатор. Тези пакети включват „Инфраструктура за Big Data като услуга“; „Софтуерни услуги за Big Data“; „Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят“; „Системи за анализ и виртуализация на Big Data в реално време“; „Визуализация, дигитализация и прототипиране“; „Интелигентни кибер-физични системи“; „Интелигентни и устойчиви градове“; „Фабрики на бъдещето“ и „Big Data в природните наук