Начало / Новини / Новини и събития / HR Excellence in Research – признание за високи достижения в областта на човешките ресурси в науката в Софийския университет

   
HR Excellence in Research – признание за високи достижения в областта на човешките ресурси в науката в Софийския университет

През октомври 2019 Европейската комисия присъди логото „HR Excellence in Research“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това е заслужено признание за усилията на Университета да бъде отличен работодател, който съблюдава и прилага принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекс на поведение при подбор на изследователи, приети от Европейската комисия.

Тези два документа са ключови елементи в политиката на Европейския съюз, целяща да направи научноизследователската дейност привлекателна кариера и е изключително важен аспект от стратегията на Съюза за стимулиране на икономическия растеж и повишаване на заетостта в науката.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ прилага принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекс на поведение при подбор на изследователи. Ключови елементи на Хартата и Кодекса са открити и прозрачни процедури за назначаване на оценка на персонала, осигуряване на стимулираща и благоприятна работна среда, в която изследователите имат възможност за кариерно развитие и учене през целия живот, разнообразие и академична свобода.

Софийският университет подаде заявление към Eвропейската комисия за правото да използва логото „HR Excellence in Research“ през октомври 2016. Този процес се състои от следните стъпки:

  1. Изготвяне на Вътрешен анализ от кандидатстващата научноизследователска организация за оценка на съответствието на настоящите политики и практики с принципите на Хартата и Кодекса.
  2. Кандидатстващата организация изготвя План на действията. Планът обобщава основните резултати от вътрешния анализ и предлага конкретни действия за по-нататъшно прилагане на принципите на Хартата и Кодекса.
  3. Анализът и Планът на действията се разглеждат и оценяват от Европейската комисия. След като бъдат одобрени, Европейската комисия присъжда на организацията правото да използва логото „HR Excellence in Research“.
HR_01-1

В следващите години Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще изпълни план за подобрение, базиран на вътрешен анализ. Изпълнението на действията ще се осъществи под формата на различни проекти, включващи сътрудничество с и между факултетите на Университета. Напредъкът в изпълнението на стратегията и плана на действията подлежи на самооценка две години след получаване на логото. Външна и вътрешна оценка се провеждат веднъж на всеки три години.

Правото да използва европейското лого е обвързано с повишения фокус на Университета върху добрата политика за човешките ресурси в науката и е от съществено значение в практиките за докладване на постигнатите резултати, приложими за европейските научноизследователски проекти.