Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / „Кинкин & Партньори“ обявява ежегодния си конкурс за стипендия за студенти от специалност „Право“

   

Срок за кандидатстване: 31 октомври 2019 г.

 

Изисквания към кандидатите:

 • да са завършили успешно 4ти/5ти курс от академичното си обучение по право;
 • да имат среден успех над 5,00 от положените изпити;
 • да владеят отлично английски език писмено и говоримо. Владеенето на втори чужд език е предимство.

Кандидатите трябва да представят:

 • писмена разработка на тема: “Възможност за предвиждане в устав на АД механизми за защита на акционерите - миноритарни и мажоритарни относно правото на собственост - право на изкупуване, право на първи отказ, право на присъединяване, право на привличане и взаимовръзката между последните”;
 • автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • академична справка (или копие от студентската книжка).

Крайният срок за подаване на документи е 31.10.2019 г. Кандидатите трябва да изпратят документите си на имейл адрес: trainee@kinkin-law.com.

Успешният кандидат ще бъде избран след преглед на подадените документи и оценка на писмената разработка. Отпуснатата стипендия е в размер на 200,00 лв. на месец и ще се изплаща ежемесечно, от 25-то число на същия месец до 5-то на следващия.

За периода на стипендиантската програма кандидатът спечелил стипендията е длъжен и да стажува в „Кинкин & Партньори“ при следните условия:

Отговорности:

 • Извършва справки и проверки в съдилища, държавни и общински учреждения;
 • Изготвя проекти на документи по конкретно възлагане;
 • Анализи и проучване на нормативна база и съдебна практика;
 • Разучава правни материи.

Умения/Опит:

 • Желание и умение за работа в екип;
 • Отлично познаване на правната материя;
 • Отлично умение за анализ и разчитане на правни документи;
 • Изготвяне на проекти на документи с внимание към детайла;
 • Осигурява отлично качество на правната работа.

По време на стипендиантската програма студентите получават възможност да работят с профилирани в различни правни области адвокати, давайки им възможност както да придобият практически умения, така и да формират предпочитания към правната сфера, в която да се развиват.

Началото на стипендиантската програма е 15 ноември 2019 г. и е с продължителност до 31 август 2020 г.