Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ с автор проф. д.ик.н. Желю Владимиров.

Преподавателската читалня на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

На 31 октомври 2023 г. от 16.30 ч. в Преподавателската читалня на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1) ще бъде представена книгата „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ с автор проф. д.ик.н. Желю Владимиров.

Книгата съдържа резултати от разработка по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

представяне-книга