Начало / Новини / Календар / Откриване на Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“

Централна университетска библиотека

На 31 октомври 2023 г. от 16.00 ч. ще бъде открит Дигитален център (Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“) към Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“.

Дигиталният център е оборудван по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Събитието ще се проведе в Централна сграда на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар Освободител“ № 15, София 1000), етаж 1.

откриване-лаб-УБ