Начало / Новини / Календар / Международната научна конференция „Периферията: модуси на функциониране и начини на интерпретиране“

Конферентна зала, Ректорат

На 14 и 15 ноември 2023 г. в Нова конферентна зала, Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“ ще се състои международната научна конференция „Периферията: модуси на функциониране и начини на интерпретиране“. Конференцията е част от петия етап на „Маргиналията: памет и употреби“ ‒ научноизследователски проект, организиран от катедра „Българска литература“ към Факултета по славянски филологии и финансиран от НИС на СУ (дог. 80-10-86/2023 г.).

Продължителността на проекта, както и нестихващият интерес към обвързаните с него мероприятия от страна на широката академична общност свидетелстват за продуктивния потенциал на систематичните и задълбочени литературоведски занимания с произведения и автори, останали извън установените, канонични библиографски списъци. Следвайки тази концептуална линия, предишните издания на „Маргиналията: памет и употреби“ се фокусираха конкретно върху проблеми, свързани с литературната периферия, литературните поредици, трансграничните жанрови форми между документалното и художественото, както и с разнозвучните „гласове на другостта“. Като пети поред, юбилеен форум, „Периферията: модуси на функциониране и начини на интерпретиране“ цели да синтезира част от полетата, обгледани до момента от екипа и от разширяващия се кръг от представители на филологическата колегия, участвали в предходните конференции, но и да надгради с един по-концептуализиращ поглед проблемите, свързани цялостно с надслова на проекта.

Сред тематичните параметри на предстоящата конференция се открояват локалните измерения на литературногеографските топоси столица‒провинция; възможните причини и условия за процеса на (само)маргинализация; опозиционната верига власт‒адаптация‒алтернатива, ролята на контекста и тенденциите при формиране на читателските вкусове. Съществен акцент в програмата представляват и проучванията върху все още недостатъчно (или изцяло) необговорени произведения и автори от периода на държавния социализъм.

Своеобразно продължение на този акцент представлява и събитието, с което ще приключи конференцията ‒ представяне на новата монография на Юлияна Стоянова и Светлана Стойчева „Романите на Димитър Димов. Философско-психологически прочит“. Книгата е дело на издателство СОНМ, а изданието е подкрепено от програмата "Помощ за книгата" на Министерството на културата.

Целта на тази монография е да разшири и задълбочи философско-психологическите аспекти в тълкуването на Димитър-Димовите романи от перспективата на психоанализата, дълбинната психология и екзистенциализма. Тези аспекти са закодирани в членението на предлаганата книга на три части. Първата част, под надслов „Димитър Димов и българският литературен канон“, ситуира творчеството на автора във и извън канона на българската литература и изследва опозицията родно – чуждо в романите му, като приема метафората „навътре към чуждото“ за рецептивна стратегия. Втората част („Димитър Димов – създател на новаторски образи“) е посветена на психологизма в творчеството на Димов, прочетен през архетипите на колективното несъзнавано. Тук читателят ще открие подробни анализи на архетипното в хронотопите и в образите на трите издадени Димови романа, както и в незавършения му „Роман без заглавие“. Третата част, озаглавена „Димитър Димов в светлината на екзистенциализма“, разглежда пристрастието на писателя към решаващите за философията на екзистенциализма гранични ситуации на съществуването, като съзнание и (само)осъзнаване на индивида, алиенация, любов, смърт, загуба на смисъла. Книгата предлага специфичен изследователски поглед към творчеството на Димитър Димов и може да бъде от интерес за широк кръг читатели – както за обучаващите се в средния курс и в университетите, така и за професионалисти в областта на литературната наука, но също и за онези, които четат и препрочитат романите на този автор просто защото го обичат.

Програма