Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В Стопанския факултет се проведе пресконференция по проект за адаптация на учебните планове към пазара на труда

   
В Стопанския факултет се проведе пресконференция по проект за адаптация на учебните планове към пазара на труда

На пресконференцията в зала 304 на Стопанския факултет беше представен проектът по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ N BG051PO001-3.1.07-0027 „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда”.

Ръководителят на проекта проф. д.с.н. Цветан Давидков отбеляза, че проектът има за цел да създаде устойчива мрежа за сътрудничество с водещи бизнес организации за повишаване на практическата приложимост на учебните планове и програми, така че те да отговарят на реалните потребности на пазара на труда.

Проектът е с продължителност 21 месеца (май 2013 – февруари 2015 г.) и се реализира от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с организации-партньори: Българска стопанска камара, ТехноЛогика ЕООД, УниКредит Булбанк АД, Карго Партнер ЕООД, ТСС ООД, Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, както и редица други организации.

2_573x400

Проф. Давидков подчерта, че всички заявени цели са постигнати. Той отбеляза шест основни цели на проекта, сред които са повишаване на системната ангажираност на бизнеса за увеличаване на практическата приложимост на учебните планове и програми, получаване на обратна връзка от студентите за търсените от тях знания и умения в реална работна среда, осъществяване на редовни стажове в партньорските организации и повишаване качеството на обучението по икономика и бизнес с акцент върху развитието на интерактивни методи за усвояване на знания и практически умения. По-тясното обвързване на обучението с практиката има за цел да подобри възможностите за заетост сред специалистите по икономика и стопанско управление.

Основен резултат от изпълнението на проекта е създаването на дългосрочни споразумения между Стопанския факултет и представители на бизнеса и работодателските организации, както и на Консултативен съвет, което е предпоставка за устойчивост на връзките, за по-силен ангажимент от двете страни и по-голямо внимание върху образователния процес и неговия продукт. Тази дейност се реализира чрез тематични семинари по конкретни проблеми.

По време на проекта са извършвани процедури за системно идентифициране на потребностите на бизнеса, за да бъдат изведени актуалните тенденции в търсенето и предлагането на определени специалности и компетенции за младши и средни мениджъри, които да послужат като основа за осъвременяване на учебните програми по икономика и стопанско управление.

Чрез постоянно сътрудничество с Клуба на възпитаниците на Стопанския факултет е въведена и система за отчитане мнението на настоящите и завършилите студенти за търсените знания и умения в реална работна среда.

По време на проекта 25 екипа от преподаватели и партньори от бизнеса осъвременяват учебни програми и академични курсове за студентите бакалаври и магистри, като един от екипите предлага нова учебна дисциплина, която вече е включена в учебния план. Новото учебно съдържание е с акцент върху практическата ориентация на обучението, а нововъведенията са тествани в реална учебна среда. Представители на бизнеса участват в преподавателските екипи и запознават студентите с реалната практика. В обучението по-често се използват реални бизнес казуси, предоставени от партньорите. По този начин образователният процес се доближава до реалните нужди на бизнеса.

Усъвършенствана е методиката на преподаване по икономика и бизнес с акцент върху интерактивните методи. Проф. Давидков подчерта, че преподавателите в Стопанския факултет се стремят това да стане постоянна практика.

В рамките на проекта са закупени и интерактивни дъски, съвременни видео-компютърни системи и други технологии за интерактивно преподаване, които модернизират учебния процес.

Проф. Давидков допълни, че екипът за управление на проекта е успял да развие и надгради своя проектен опит и е в очакване на новите оперативни програми. Той благодари на екипа и в заключение отбеляза, че е налице сближаване между учебния процес в Стопанския факултет и реалните нужди на организациите – работодатели: „Сътрудничеството между партньорите е ползотворно и има солидни предпоставки това сътрудничество да продължи и след официалното приключване на проекта през февруари 2015 г.”.

1_600x376

Специални благодарности бяха поднесени на гл. ас. Олимпия Ведър-Величкова за приноса ѝ в ръководството на проекта. Тя подчерта, че към много от студентите, които са били на стаж в партньорска организация има отправени предложения за постоянна работа.

Проф. дфн Иванка Мавродиева отбеляза, че проектът е постигал целите за координация и достигане до студентите.

Милка Милева, ръководител на Сдружението на завършилите Стопанския факултет на Софийския университет, допълни, че 90 % от членовете на Алумни клуба искат да продължат да участват в такива форуми и да помагат на студентите да се реализират по специалността си.

В заключителния семинар бяха споделени резултатите от проекта и проблемите, които е срещнал екипът по време на изпълнението.

3_600x338