Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Тази сутрин с изпит по немски език започна втората кандидатстудентска сесия за учебната 2014/2015 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Тази сутрин с изпит по немски език започна втората кандидатстудентска сесия за учебната 2014/2015 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Днес в 9.00 часа в 255-та зала на Ректората Здравко от 91. Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов" изтегли вариант № 1 на изпита по немски език. Кандидат-студентите, които са подали заявление за явяване на изпита, са 137 души.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет доц. Милена Стефанова. Тя пожела успех на явилите се, да бъдат съсредоточени и да се справят с предизвикателствата.

Кандидатстудентският изпит по немски език е писмен. Той има продължителност 4 часа и се състои от следните елементи: тест А и Б, с които се проверяват лексическите и граматическите знания; текст за четене с разбиране; съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи); превод от немски на български език (около 1500 знака).

DSC_0063_600x400

Кандидат-студентите трябва да притежават задълбочени лексически познания и да владеят следния граматически материал: глаголи, глаголи с делими и неделими представки, силни, слаби и неправилни глаголи, спомагателни глаголи, модални глаголи, възвратни глаголи, безлични глаголи, рекция; образуване и употреба на времената: презенс, претериум, перфект, плусквамперфект, футур І и футур ІІ; страдателен залог, наклонения: индикатив, конюктив и императив; съществителни имена, род, образуване на множествено число, склонение, рекция; член, склонение и употреба на определителния и неопределителния член, изпускане на члена; местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни; прилагателни имена, склонение, степенуване на прилагателните, рекция; наречие; числителни: бройни и редни; предлози; съюзи: съчинителни и подчинителни; изречения: прости и сложни, главни и подчинени; инфинитивни и причастни конструкции; словоред.

 

С успешно издържан изпит по немски език кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ: Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

DSC_0065_600x400