Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Статут на Награда за най-добър млад учен на СУ

   

По изключение за тази година предложенията от деканите на факултети да постъпвят в срок до 15 ноември 2008 г.

 

I. Наименование на наградата

Наименованието на наградата е Награда за най-добър млад учен на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ("Наградата").

II. Източник на средствата за наградата

1) Средствата за Наградата се осигуряват от:

- ежегодна целева сума за Наградата, осигурена от Столичната община;

- приходи от имущества (наеми, лихви, продажна цена на имуществото), подарени или предоставени на Университета с цел осигуряване на Наградата;

- парични дарения, предназначени от дарителя за Наградата;

- целево предоставени бюджетни средства;

- бюджетът на СУ „Св. Климент Охридски”.

2) Посочените източници на средства се изразходват в поредността на изброяването им, освен ако Академичният съвет по предложение на ректора даде съгласие за друга поредност. При недостиг на средства за даване на Наградата Академичният съвет по предложение на ректора и при спазване на вътрешните нормативни актове на Софийския университет може да разреши необходимите средства да се набавят и от други източници.

III. Размер, период и време на даване на Наградата

1) Размерът на Наградата е ................. лева.

2) Наградата се дава ежегодно през м. ноември /освен ако Академичният съвет не определи друго време /.

IV. Цел на Наградата. Критерии за даването й

1) Целта на Наградата е да материализира и потвърди признанието от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски” към младото поколение негови учени.

2) Целта на наградата определя и критериите, според които тя се дава. Научната област, в която работи награденият, е без значение.

V. Лица, на които се дава Наградата

1) Награденият трябва да е учен, който въпреки младостта си вече е придобил авторитет в своята област на изследване и с цялостната си дейност е допринесъл за увеличаване престижа на българската наука и за издигане нивото на научните изследвания в България.

2) Към деня на постъпването на предложение за награждаването му награденият не трябва да е навършил 35 (тридесет и пет)-годишна възраст. Към деня на постъпването на предложение за награждаването и към деня на определянето му за награден награденият трябва да е поне три години в трудово правоотношение със Софийския университет „Св. Климент Охридски” и това трудово правоотношение да не е прекратено (освен в случаите по чл. 325, ал. 1, т.т. 6, 9 и 11 от Кодекса на труда).

3) При решението за даване на Наградата нямат значение гражданството, местопребиваването, възрастта (освен по предходната алинея), полът, научният стаж (освен по предходната алинея), научните степени и звания, политическите убеждения, нито каквито и да било други критерии освен посочените в предходната алинея.

VI. Предложения за даване на Наградата

1) Кандидатури за основен награден могат да се предлагат от факултетите в Софийския университет „Св. Климент Охридски” с решение на съответния факултетен съвет.

2) Самопредлагане на кандидатура не се допуска.

3) Предложенията за получаване на Наградата трябва да са получени при ректора на СУ „Св. Климент Охридски” най-късно до края на м. юли на съответната година.

4) За периода на даване на Наградата един факултет може да прави предложение само за една кандидатура.

5) Предложението се придружава от кратко описание на дейността и заслугите на кандидата, негова научна биография и списък с публикациите му.

VII. Колегия за определяне на спечелилия Наградата. Кворум. Гласуване. Неравенство на гласовете. Мнозинства

1) Колегията за определяне на спечелилия Наградата (Колегията) се състои от равен брой декани на природонаучни и на хуманитарни факултети. Представените в Колегията факултети се определят от Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски” по предложение на ректора най-късно половин година преди деня на връчването на Наградата. Мандатът на така определената Колегия е еднократен. При определяне на следващата Колегия се съблюдават принципите на ротация и последователност на представянето на факултетите, като при това се взема предвид и броят на учените, работещи в отделните факултети. В Колегията с право на глас участва и кметът на Столична община (или оторизиран от него представител).

2) Заседание на Колегията се свиква от ректора, който го ръководи и има съответстващо на научната му специалност право на глас (ал. 4).

3) Ако съответната кандидатура е хуманитарна, при гласуването всеки декан на хуманитарен факултет има два гласа, а деканите на природонаучните факултети – по един глас. Ако кандидатурата е природонаучна, важи обратното. Кметът на Столичната община (или оторизиран от него представител) винаги има два гласа.

4) Гласуването е тайно. С оглед запазването на тайната на вота и неравенството на гласовете гласуването се извършва в отделни урни за хуманитарните и за природонаучните факултети. Кметът на Столичната община ( или оторизиран от него представител) гласува в урната, в която се подават двойните гласове.

5) Кворумът за заседание на Колегията е три четвърти от представените в нея факултети. Деканът на всеки факултет може да участва в заседанието и гласуването лично или чрез писмено упълномощен представител. Представителят трябва да е от същия факултет, от който е и упълномощилият го декан.

6) За спечелил се смята кандидатът, получил повече от половината подадени гласове, при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 3). Ако такова обикновено мнозинство не се постигне при първото гласуване, се провежда второ гласуване. При второто гласуване се състезават само двете кандидатури, получили най-много гласове при предходното гласуване. За спечелил се обявява кандидатът, събрал повече гласове (относително мнозинство), при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 3). Ако при второто гласуване се стигне до равен брой гласове при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 3), решението за даването на Наградата се взема по съгласие между ректора и кмета на Столичната община (или оторизиран от него представител).

VIII. Уведомление за номинации и спечелването на Наградата. Връчване

1) Спечелилият Наградата се уведомява от ректора незабавно след проведеното гласуване.

2) Връчването на Наградата се извършва от ректора на академична церемония. Връчването се оповестява предварително по подходящ начин.

IX. Материални носители на Наградата

Наред с паричното си изражение (чл. 2) Наградата има и следните материални носители:

- Свидетелство за даването й;

- Метален знак с изображение и текст, както следва: „Най-добър млад учен на СУ „Св. Климент Охридски” за ............ година”.

X. Отнемане на Наградата

1) Ако лице, получило Наградата, има поведение или проява, които са в грубо несъответствие с критериите за даване на Наградата или накърняват доброто име, или по непозволен начин засягат интересите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, дадената Награда може да бъде отнета. При това съответно приложение намират чл. 6 и чл. 7, като предложение за отнемане може да прави и всеки декан на факултет, ректорът и кметът на Столичната община. В този случай не важи принципът за неравенство на гласовете (чл. 7, ал. 3), а всеки представен в Колегията факултет има по един глас. За отнемане на дадената Награда Колегията може да бъде свикана на извънредно заседание от ректора.

2) Отнемането на Наградата се оповестява по подходящ начин, а лицето, на което Наградата е отнета, се приканва да върне материалните й носители (чл. 9), но не и получените парични средства.

3) Процедура по отнемане на Наградата не може да се започне, нито започналата процедура може да се продължи, ако лицето е починало или е поставено под запрещение.