Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийски университет обявява търгове

   
Софийски университет обявява търгове

за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

З А П О В Е Д

№ 19-989

за откриване на процедури за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

На основание чл.16 ал.2 във връзка с чл.19 ал.1 от ЗДС и чл.13 във връзка с чл.43 от ППЗДС

НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедури по провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

1.1. Помещения с обща площ от 57,71 кв. м., находящи се в Централна сграда – Ректорат при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Цар Освободител” № 15, гр. София, за търговска дейност – заведение за кафе-закуски при начална месечна наемна цена – 15,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.2. Помещение с площ от 15 кв. м. и прилежаща към него чакалня с площ от 6,93 кв. м., находящи се в сградата на Ректората при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Цар Освободител” № 15, гр. София, за стоматологичен кабинет (за две работни смени) при начална месечна наемна цена – 15,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.3. Терен с площ от 28,28 кв. м., находящ се на пл. “Велчова завера”, в двора на Химическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 1, гр. София, за търговска дейност – ключарски услуги при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.4. Помещение с обща площ от 36,60 кв. м. (търговска зала и кухненски блок), находящо се в сградата на Центъра за източни езици и култури при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Тодор Александров” № 79, гр. София, за търговска дейност – заведение за кафе-закуски при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.5. Гаражна клетка с площ от 20 кв. м., находяща се в двора на Физическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 5, гр. София, за склад и/или работилница при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

2. Търговете ще се проведат при следните условия:

2.1. Помещенията и терените, обект на търговете, следва да се ползват съобразно предназначението им, като не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени имотите. Помещенията и терените се предоставят под наем за здравни, производствени и стопански дейности за обслужване и социално задоволяване на нуждите на студенти, преподаватели и служители от СУ “Св. Климент Охридски”.

2.2. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и други.

2.3. Обектите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години.

2.4. Начин на плащане:

- в 14-дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед за определяне на наемател, спечелилият участник заплаща първата наемна цена и гаранционната вноска в размер на утроената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по сметка на СУ в БНБ – Централно управление - IBAN: BG43 BNBG 9661 3300 1743 01, BIC: BNBGBGSD или в касата на СУ по партида “наеми” на Ректорат и обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се плаща за всеки месец по сметка на СУ в БНБ – Централно управление - IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC: BNBGBGSD или в касата на СУ по партида “наеми” на Ректорат в срок до 30-то число на предходния месец.

2.5. Цена на комплект тръжна документация за отделен обект – 50,00 лв. (петдесет лева) с ДДС. Цената се заплаща в брой в касата на Ректората (стая № 220) – бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 30-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

2.6. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 15 на Ректората – бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 30-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

2.7. Оглед на обектите на търговете се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 30-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” в присъствието на управителя сграда на Ректората, съответно управителя сграда на съответния факултет и след заявка, направена поне един работен ден предварително.

2.8. Депозити за участие в търговете в размер на 10 % от началната месечна наемна цена (за всеки отделен обект) се внасят в касата на Ректората (стая № 220) - бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 30-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

2.9. Срок за подаване на предложенията за участие в търговете: офертите се подават лично в деловодството на Ректората (стая № 114) – бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 9:30 ч. до 11:30 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Ако 30-ят ден е неприсъствен, предложенията се подават до 16:30 ч. на първия следващ работен ден.

2.10. Търговете ще се проведат в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на предложенията от 10:00 ч. в заседателна зала № 1 в сградата на Ректората, бул. “Цар Освободител” № 15, гр. София.

2.11. Сроковете по т. 2.5.-2.10. се определят по реда на чл. 60 ал. 5 от ГПК. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

2.12. До участие в търговете се допускат само онези кандидати, които в срока, определен за подаване на предложенията, подадат предложение, отговарящо на условията и съдържащо всички документи, съгласно утвърдените с тази заповед тръжни документации.

3. Изисквания към кандидатите: да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Кандидатите да не са длъжници на СУ “Св. Климент Охридски” (към датата на провеждане на търга да имат неизпълнени финансови задължения към СУ) и да не са страна по висящи съдебни спорове със СУ “Св. Климент Охридски”.

 

РЕКТОР:

/проф. дин Иван Илчев/