Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпити по физика и философия и социални науки продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпити по физика и философия и социални науки продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Патрик Богданов от Монтана

Днес в 14.00 часа в 255-та зала на Ректората започна кандидат-студентският изпит по физика. Патрик Богданов от Монтана изтегли тема № 3. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 45 души.

Конкурсният изпит по физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища. Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.

Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони. При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

1

С успешно издържан изпит по физика кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ:

Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия и физика; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология.

2

В 292-та аудитория на Ректората се провежда изпитът по философия и социални науки. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 63 души.

Антония Иванова от София изтегли вариант № 7, който даде възможност на кандидатстващите да избират между две теми за философско есе:

„Нашата изходна точка наистина е субективността на индивида, но поради строги философски основания”, Жан-Пол Сартр, „Екзистенциализмът е хуманизъм” и

„Границите на виртуалното”.

Явор Дашев от София изтегли вариант № 3 на теста.

3

Явор Дашев, проф. Хараламби Паницидис и Антония Иванова

Проф. Хараламби Паницидис, председател на изпитната комисия по философия и социални науки, поздрави присъстващите в залата и заяви, че се радва, че имат кураж да се явят на първата кандидатстудентска сесия.

Кандидатстудентският изпит по философия и социални науки се основава на държавните образователни изисквания за предметния цикъл "Философия": Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в две части с обща продължителност от четири астрономически часа. По време на изпита е допустимо използването на пособие с откъси от текстове на посочените в програмата автори и примерни тестове – с чисти полета и без подчертаване на литература.

Първа част: Писмена работа (есе) по избор на една от две възможности: есе по зададен философски фрагмент или есе по зададен проблем.

Втора част: Решаване на тест от двадесет и пет задачи (получават се след третия час на изпита).

С успешно издържан изпит по философия и социални науки кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ:

Философия; Социология; Културология, Библиотечно-информационни науки; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия.

4