Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Дни на отворените врати по проект на Факултета по класически и нови филологии

   
Дни на отворените врати по проект на Факултета по класически и нови филологии

Проф. дфн Петя Янева

В Софийския университет започнаха Дни на отворените врати със съпътстващ семинар и кръгла маса по постигнатите резултати по проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“. Събитието ще се проведе на 26 и 27 януари в Заседателна зала 2 на Ректората.

Проектът, ръководен от проф. дфн Петя Янева, стартира на 18 юли 2013 г. и е с предстоящ край на 18 октомври 2015 г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 417 795.70 лв.

Проф. Янева отбеляза, че проектът е изключително труден, тъй като цели качествено ново обучение на преподавателския състав на СУ. В проекта няма малки квалификационни курсове, а се състои от набор от курсове, в които преподавателите трябва да получат нови знания за това как трябва да обучават своите студенти.

На събитието бяха представени резултатите от осъществяването на основните дейности по проекта. Бенефициентите демонстрираха създадените от тях университетски курсове с използване на усвоените иновативни практики във висшето образование и приложените информационни и компютърни технологии.

Общата цел на проекта е развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво.

Специфичните цели на проекта включват създаването и утвърждаването на система за развитие на умения за преподаване по чужд език за академични цели с помощта на технологии и развитие на умения за преподаване на академична дисциплина на чужд език. Други цели са популяризирането на постиженията на специализанти, постдокторанти и млади учени чрез участия в национални и международни научни форуми, научен обмен и представяне на научната продукция, както и създаване на стандарт за качество на обучението по и на чужд език и сертифициране (електронно портфолио).

1

В рамките на проекта са създадени учебни планове, курикулуми, материали за курсовете за обучение на преподавателите и компендиум на добри практики за подготовка на преподаватели във висшите училища. Определени са критерии и матрица на компетентностите на електронния преподавател на академична дисциплина по и на чужд език.

Обучени са 42 преподаватели - 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от факултетите и департаментите с обучение по чужд език и 22 специализанти, постдокторанти и млади учени от останалите факултети. Съществен резултат от проведеното обучение е реализирането от самите бенефициенти на иновативни курсове и модули, базирани на използване на съвременни методи на обучение по и на чужд език и интегриране на технологии. Част от курсовете и модулите вече се апробират с реални студенти, други са в процес на усъвършенстване с тенденция до започването на следващата академична година да са също готови. По този начин се гарантира възможността за преминаването в следващия етап на проекта, а именно – провеждането на изследване в действие за демонстриране на ефекта от осъвременяването на преподавателската практика в обучението по и на чужд език.

Допълнително са проведени консултативен обучителен Модул за провеждане на изследване в действие и Обучителен консултативен модул „Теория и измерване в образованието“ с гост-лектор проф. Енчо Герганов. Проведен е и семинар, първата част от който бе посветена на обмен на опит с колеги от водещи международни университети, в които има специални курсове за подготовка на преподаватели от висшето образование. Гост-лектори бяха Рут Джаклин, Лондонски университетски колеж, Институт по образование и доц. д-р Трой Вивчароски, Университета в Дебрецен.

За дисиминиране на опита в други университети гл.ас. д-р Анелия Кременска получи покана да гостува на Института по образование на Лондонския университетски колеж. Визитата беше осъществена през декември 2014 г. Проектът бе представен и на конференция по електронно обучение, организирана от Националния военен университет „В. Левски“ във Велико Търново през юли 2014 г.

С реализирането на проекта се поставя началото на създаване на общност, която ще залегне в основата на планираното реализиране на Консултантски център по академични компетентности с цел даване на сериозна възможност за академично и професионално развитие на бенефициентите.

С финансовата помощ на проекта четирима бенефициенти са участвали в международни научни форуми, а един е бил на специализация в Германия. Предстои осъществяването на други мобилности и участия в научни прояви.

Благодарение на проекта е оборудван кабинет с техника за обучение и разработване на материали на бенефициентите и е създаден уебсайт и блог на проекта.