Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Теодора Тодорова Петкова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/88457032765?pwd=V2FFZGhKVTYxclRSSitHSVJhNXRLQT09
Meeting ID: 884 5703 2765
Passcode: 331640

Защита на докторска дисертация на тема: „Дигитални маркетингови комуникации - аспекти на маркетинга чрез съдържание за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Христо Кафтанджиев

Председател на научното жури: проф. д.н. Андреана Ефтимова

Автореферат

Рецензии:

  • проф. д-р Теодора Петрова BG / EN
  • проф. д-р Кристиан Банков BG / EN

Становища:

  • проф. д.н. Андреана Ефтимова BG / EN
  • проф. д-р Енчо Герганов BG / EN
  • проф. д-р Георги Янков BG / EN