Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Катерина Лукова Христозова, Факултет по класически и нови филологии

Защита на докторска дисертация на Катерина Лукова Христозова

 

на тема English for Diplomatic Purposes: Politeness and Formality in Diplomatic Correspondence ” („Английски език за дипломатически цели: учтивост и официалност в дипломатическата кореспонденция “) за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Германски езици (Прагматика – съвременен английски език)

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Цветомира Венкова

 

Защитата ще се проведе дистанционно на 28.03.2022 година, 16.00 часа на: https://us02web.zoom.us/j/82725121008

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

 

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедра „Англицистика и американистика“, каб. 167, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.